Į titulinį
Visa farmacinė ir medicininė informacija specialistams
Į titulinį
Mano užrašai
2018 m. liepos 16d.
Teisės aktai
Higienos normos
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 52:2012 „RADIACINĖ SAUGA PRAMONINĖJE RADIOGRAFIJOJE“ PATVIRTINIMO

2012 m. spalio 10 d. Nr. V-928
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239; 2011, Nr. 91-4317) 6 straipsnio 2 dalies 3 punktu:
1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 52:2012 „Radiacinė sauga pramoninėje radiografijoje“ (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. V-677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 52:2005 „Radiacinė sauga pramoninėje radiografijoje“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 110-4025).
3. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administravimo sritį.
4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-10-17, Nr. 120-6035
Įsigalioja  2013-05-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-510 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 36:2009 „DRAUDŽIAMOS IR RIBOJAMOS MEDŽIAGOS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 20 d. Nr. V-876
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. V-510 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 83-3451, Nr. 128-5567; 2010, Nr. 41-2003, Nr. 85-4487; 2011, Nr. 9-406, Nr. 49-2400, Nr. 151-7118; 2012, Nr. 34-1691, Nr. 69-3564):
1. Išdėstau preambulę taip:
„Įgyvendindamas 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 224) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. kovo 30 d. Komisijos direktyva 2011/37/ES (OL 2011 L 85, p. 3), 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 31 tomas, p. 127) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. rugsėjo 8 d. Komisijos sprendimu 2011/534/ES (OL 2011 L 234, p. 44), 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 359), 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (OL 2006 L 266, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/103/EB (OL 2008 L 327, p. 7), 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą
76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1):“.
2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“:
2.1. pripažįstu netekusia galios preambulės šeštąją pastraipą;
2.2. pripažįstu netekusiu galios III skyriaus 1 lentelės 3 punktą.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-09-26, Nr. 111-5646 
Įsigalioja  2012-09-27
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-757 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 62:2003 „KOSMETIKOS GAMINIAI: BENDRIEJI REIKALAVIMAI, DRAUDŽIAMOS IR RIBOJAMOS MEDŽIAGOS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 19 d. Nr. V-873
Vilnius

Įgyvendindamas 2011 m. rugsėjo 20 d. Tarybos direktyvą 2011/84/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 76/768/EEB nuostatos dėl kosmetikos gaminių, siekiant pritaikyti jos III priedą prie technikos pažangos (OL 2011 L 283, p. 36):
p a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. V-757 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 21-647; 2005, Nr. 67-2427, Nr. 130-4687; 2006, Nr. 27-919, Nr. 90-3536, Nr. 139-5324; 2007, Nr. 12-507, Nr. 74-2955; 2008, Nr. 4-155, Nr. 90-3631, Nr. 101-3918; 2009, Nr. 12-490, Nr. 46-1859, Nr. 77-3191, Nr. 107-4489; 2010, Nr. 22-1026, Nr. 41-2001, Nr. 94-4969; 2011, Nr. 155-7370):
1. Išdėstau preambulę taip:
„Įgyvendindamas 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, derinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 3 tomas p. 285) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. rugsėjo 20 d. Tarybos direktyva 2011/84/ES (OL 2011 L 283, p. 36), 1995 m. birželio 19 d. Komisijos direktyvą 95/17/EB, nustatančią išsamias Tarybos direktyvos 76/768/EEB taikymo taisykles, kai ženklinant kosmetikos gaminius į pateikiamą sąrašą neįtraukiamas vienas ar daugiau ingredientų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 15 tomas, p. 145):“.
2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos“:
2.1. Išdėstau preambulę taip:
„Europos Sąjungos teisės aktai, kurių nuostatos perkeltos į šią higienos normą:
1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 3 tomas, p. 285) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. rugsėjo 20 d. Tarybos direktyva 2011/84/ES (OL 2011 L 283, p. 36).“
2.2. Įrašau 3.3 punkte po skaičių „7-199“ sutrumpinimą ir skaičius „2010, Nr. 65-3262“.
2.3. Įrašau 10.3 punkte po žodžio „suderinimo“ žodžius ir skaičius „(OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 1 tomas, p. 292)“.
2.4. Išdėstau 3 priedo I skyriaus 12 poziciją taip:


3. N u s t a t a u, kad nuo 2012 m. spalio 31 d. tiekiami rinkai kosmetikos gaminiai turi atitikti šio įsakymo reikalavimus.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-09-26, Nr. 111-5645
Įsigalioja  2012-09-27
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR. V-713 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 18:2007 „VIEŠOJO NAUDOJIMO KOMPIUTERINIŲ TINKLŲ PRIEIGOS TAŠKAI: SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 5 d. Nr. V-832
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 18:2007 „Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai: sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-713 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 18:2007 „Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai: sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 96-3895, Nr. 112-4577; 2008, Nr. 27-994):
1. Pripažįstu netekusiu galios 4.1 punktą.
2. Pripažįstu netekusiu galios 4.2 punktą.
3. Pripažįstu netekusiu galios 4.3 punktą.
4. Pripažįstu netekusiu galios 4.4 punktą.
5. Pripažįstu netekusiu galios 4.7 punktą.
Valstybės žinios, 2012-09-11, Nr. 106-5392 
Įsigalioja  2012-09-12
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. GEGUŽĖS 13 D. ĮSAKYMO NR. V-432 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 17:2010 „MAISTO PAPILDAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. liepos 5 d. Nr. V-689
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 17:2010 „Maisto papildai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-432 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2010 „Maisto papildai“ patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 58-2844), ir išdėstau 8 punktą taip:
„8. Apie maisto papildų, importuojamų iš valstybių ne Europos Sąjungos narių, išskyrus Islandijos Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę ir Norvegijos Karalystę, tiekimą į Lietuvos Respublikos rinką turi būti pranešta (notifikuota) Vilniaus visuomenės sveikatos centrui [3.11].“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS


Valstybės žinios, 2012-07-13, Nr. 82-4309 
Įsigalioja  2012-07-14
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 20:2012 „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

2012 m. birželio 25 d. Nr. V-599
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455) 16 straipsnio 1 dalimi:
1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. V-13 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2006 „Neformaliojo vaikų švietimo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 5-180).
3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.
4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-06-29, Nr. 74-3856 
Įsigalioja  2012-11-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S


DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO GYDYTOJO HIGIENISTO 1996 M. LAPKRIČIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 30 „DĖL HIGIENOS NORMOS HN 64-1996 „KOSMETIKOS IR ASMENS HIGIENOS PRIEMONIŲ MIKROBINIO UŽTERŠTUMO KONTROLĖS KRITERIJAI“ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2012 m. gegužės 18 d. Nr. V-447
Vilnius

Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto 1996 m. lapkričio 6 d. įsakymą Nr. 30 „Dėl higienos normos HN 64-1996 „Kosmetikos ir asmens higienos priemonių mikrobinio užterštumo kontrolės kriterijai“ tvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 113-2594).

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-05-24, Nr. 59-2944
Įsigalioja  2012-05-25 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. SPALIO 25 D. ĮSAKYMO NR. V-791 „DĖL TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIEMS IŠDUOTAS LEIDIMAS-HIGIENOS PASAS, ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. balandžio 20 d. Nr. V-361
Vilnius

1. P a k e i č i u Triukšmo šaltinių valdytojų, kuriems išduotas leidimas-higienos pasas, ataskaitų teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-791 „Dėl Triukšmo šaltinių valdytojų, kuriems išduotas leidimas-higienos pasas, ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 128-4622), ir išdėstau 6 punktą taip:
„6. Triukšmo šaltinių valdytojai ataskaitas už praėjusius kalendorinius metus teikia kasmet iki kovo 1 d. visuomenės sveikatos centrui apskrityje pasirinktinai raštu ar elektroniniu būdu. Kasmetinės ataskaitos neteikiamos, jei duomenys, nurodyti paskutinėje teiktinoje ataskaitoje, nesikeitė.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Įsigalioja  2012-05-01
Valstybės žinios, 2012-04-26, Nr. 49-2425
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-510 ,,DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 36:2009 ,,DRAUDŽIAMOS IR RIBOJAMOS MEDŽIAGOS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. kovo 19 d. Nr. V-220
Vilnius

Įgyvendindamas 2012 m. sausio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2012/48/ES, kuriuo pratęsiamas Sprendimo 2009/251/EB reikalauti, kad valstybės narės užtikrintų, kad rinkai nebūtų pateikiami arba tiekiami gaminiai, kurių sudėtyje yra biocido dimetilfumarato, galiojimas (OL 2012 L 26, p. 35),
p a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. V-510 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2009 ,,Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 83-3451, Nr. 128-5567; 2010, Nr. 41-2003, Nr. 85-4487; 2011, Nr. 9-406, Nr. 49-2400, Nr. 151-7118):
1. Išdėstau preambulę taip:
,,Įgyvendindamas 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 224) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. kovo 30 d. Komisijos direktyva 2011/37/ES (OL 2011 L 85, p. 3), 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 31 tomas, p. 127) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 24 d. Komisijos sprendimu 2010/571/ES (OL 2010 L 251, p. 28), 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas,
p. 359), 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (OL 2006 L 266, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/103/EB (OL 2008 L 327, p. 7), 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1), 2009 m. kovo 17 d. Komisijos sprendimą 2009/251/EB reikalauti, kad valstybės narės užtikrintų, kad rinkai nebūtų pateikiami arba tiekiami gaminiai, kurių sudėtyje yra biocido dimetilfumarato (OL 2009 L 74, p. 32), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. sausio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2012/48/ES (OL 2012 L 26, p. 35):“.
2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 36:2009 ,,Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“:
2.1. išdėstau preambulės paskutinę pastraipą taip:
,,2009 m. kovo 17 d. Komisijos sprendimas 2009/251/EB reikalauti, kad valstybės narės užtikrintų, kad rinkai nebūtų pateikiami arba tiekiami gaminiai, kurių sudėtyje yra biocido dimetilfumarato (OL 2009 L 74, p. 32), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. sausio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2012/48/ES (OL 2012 L 26, p. 35).“;
2.2. išdėstau 1 lentelės 3.4 punktą taip:
,,3.4. 3.1 ir 3.2 punktų reikalavimai taikomi iki tol, kol įsigalios Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedą dėl dimetilfumarato iš dalies keičiantis Komisijos reglamentas, arba iki 2013 m. kovo 15 d., pasirenkant ankstesnę datą.“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Įsigalioja  2012-03-23
Valstybės žinios, 2012-03-22, Nr. 34-1691
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S
 
DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 129:2012 „AUKŠTOJI MOKYKLA. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO
 
2012 m. vasario 20 d. Nr. V-142
Vilnius
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455) 16 straipsnio 1 dalimi:
1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 129:2012 ,,Aukštoji mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (pridedama).
2. P a v e d u viceministrui pagal administravimo sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 d.
 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                                 RAIMONDAS ŠUKYS

Įsigalioja  2012-02-26
Valstybės žinios, 2012-02-25, Nr. 24-1133
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. LIEPOS 12 D. ĮSAKYMO Nr. 399 „dĖL lietuvos HIGIENOS NORMOS HN 82:2000 „DANTŲ PROTEZŲ GAMYBOS LABORATORIJŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA“ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2012 m. sausio 30 d. Nr. V-56
Vilnius

1. Pripažįstu netekusiais galios:

1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. 399 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 82:2000 „Dantų protezų gamybos laboratorijų įrengimas ir priežiūra“ patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 58-1744);

1.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-79 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 32-1030) 1.31 punktą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.


SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Įsigalios 2012-05-01
Valstybės žinios: 2012-02-02 Nr.15-663 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 130:2012 „SKALBYKLŲ PASLAUGŲ SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

2012 m. sausio 13 d. Nr. V-22
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455) 16 straipsnio 1 dalimi ir siekdamas užtikrinti skalbyklų paslaugų saugą:

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. 413 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 108:2001 „Sveikatos priežiūros įstaigų skalbinių skalbimo higienos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 67-2455);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-79 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 32-1030) 1.18 punktą;

2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. V-78 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 40:2006 „Skalbyklos ir cheminės valyklos: įrengimo ir priežiūros saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 16-564).

3. P a v e d u viceministrui pagal administravimo sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Įsigalios 2012-05-01
Valstybės žinios: 2012-01-24 Nr.11-474 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO Nr. V-1055 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 92:2007 „PAPLŪDIMIAI IR JŲ MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖ“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011 m. gruodžio 22 d. Nr. V-1091
Vilnius

Atsižvelgdamas į Europos Komisijos 2011 m. gegužės 27 d. priimtą įgyvendinimo sprendimą 2011/321/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/7/EB nustatomi simboliai, kuriais visuomenei nurodoma maudyklų vandens klasifikacija, ir maudyklos, kuriose maudytis draudžiama arba nerekomenduojama (OL 2011 L 143, p. 38), ir į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. V-437/D1-376 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-484/D1-273 „Dėl Maudyklų vandens kokybės ataskaitų Europos Bendrijų Komisijai rengimo ir teikimo tvarkos nuostatų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 57-2722),

p a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 139-5716; 2008, Nr. 32-1121; 2009, Nr. 66-2642; 2011, Nr. 30-1403):

1. Įrašau 3.1 punkte vietoj žodžių „Higienos institutui“ žodžius „Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui“.

2. Nurodytu įsakymu patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“:

2.1. Išdėstau 8 punkto dvidešimtąją pastraipą taip:

Įsigaliojo 2011-12-30
Valstybės žinios: 2011-12-29 Nr.161-7657 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO Nr. V-757 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 62:2003 „KOSMETIKOS GAMINIAI: BENDRIEJI REIKALAVIMAI, DRAUDŽIAMOS IR RIBOJAMOS MEDŽIAGOS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011 m. gruodžio 9 d. Nr. V-1051
Vilnius

Įgyvendindamas 2011 m. gegužės 13 d. Komisijos direktyvą 2011/59/ES, kuria iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių II ir III priedai, siekiant suderinti juos su technikos pažanga (OL 2011 L 125, p. 17):

1. P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-757 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 21-647, Nr. 129-4641, Nr. 149-5433, Nr. 155-5662; 2005, Nr. 67-2427, Nr. 130-4687; 2006, Nr. 27-919, Nr. 90-3536, Nr. 139-5324; 2007, Nr. 12-507, Nr. 74-2955; 2008, Nr. 4-155, Nr. 90-3631, Nr. 101-3918; 2009, Nr. 12-490, Nr. 46-1859, Nr. 77-3191, Nr. 107-4489; 2010, Nr. 22-1026, Nr. 41-2001, Nr. 53-2616, Nr. 64-3186, Nr. 94-4969):

1.1. Išdėstau preambulę taip:

Įsigaliojo 2011-12-21
Valstybės žinios: 2011-12-20 Nr.155-7370 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO Nr. 595 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 34:2002 „LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS IR TERITORIJOS MEDICININĖS-KARANTININĖS APSAUGOS TAISYKLĖS“ PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIO ĮSAKYMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

2011 m. gruodžio 2 d. Nr. V-1033
Vilnius

P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. 595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 34:2002 „Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir teritorijos medicininės-karantininės apsaugos taisyklės“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 1-22);

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. V-98 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 34:2002 „Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir teritorijos medicininės-karantininės apsaugos taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 24-888).


SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Įsigaliojo 2011-12-11
Valstybės žinios: 2011-12-10 Nr.151-7120 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-510 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 36:2009 „DRAUDŽIAMOS IR RIBOJAMOS MEDŽIAGOS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011 m. gruodžio 2 d. Nr. V-1031
Vilnius

Įgyvendindamas 2011 m. kovo 30 d. Komisijos direktyvą 2011/37/ES, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedas (OL 2011 L 85, p. 3),

p a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-510 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 83-3451, Nr. 128-5567; 2010, Nr. 41-2003, Nr. 85-4487; 2011, Nr. 9-406, Nr. 49-2400):

1. Išdėstau preambulės antrąją pastraipą taip:

Įsigaliojo 2011-12-11
Valstybės žinios: 2011-12-10 Nr.151-7118 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTROĮ S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 9 D. ĮSAKYMO Nr. V-889 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 83:2004 „kOMANDIRUOTŲ DARBUOTOJŲ RADIACINĖ SAUGA“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011 m. lapkričio 22 d. Nr. V-1018
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. V-889 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 83:2004 „Komandiruotų darbuotojų radiacinė sauga“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 182-6744):

1. Išdėstau preambulę taip:

„Įgyvendindamas 1990 m. gruodžio 4 d. Tarybos direktyvą 90/641/Euratomas dėl komandiruotų darbuotojų, dirbančių kontroliuojamose zonose, kuriose jie gali būti veikiami jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos, apsaugos darbo metu (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 405):“.

2. Išdėstau 3 punktą taip:

„3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administravimo sritį.“

3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 83:2004 „Komandiruotų darbuotojų radiacinė sauga“:

3.1. Išdėstau preambulę taip:

Įsigaliojo 2011-11-30
Valstybės žinios: 2011-11-29 Nr.144-6781 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. LIEPOS 23 D. ĮSAKYMO Nr. V-455 „DĖL lietuvos higienos normOS hn 24:2003 „geriamojo vandens SAUGOS ir kokybės reikalavimai“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011 m. lapkričio 22 d. Nr. V-1015
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606; 2011, Nr. 3-107):

1. Išdėstau 3 punktą taip:

„3. Higienos norma privaloma valstybės, savivaldybių institucijoms, geriamojo vandens tiekėjams, geriamojo vandens vartotojams, imantiems geriamąjį vandenį iš viešojo ar kitų vandens išteklių naudotojų vandentiekio skirstomojo tinklo, talpyklų, gręžtinių ar šachtinių šulinių ir naudojantiems jį maisto tvarkymo įmonėse, visuomeninės paskirties patalpose ir įmonėse (pvz.: mokyklose, ligoninėse, restoranuose, kaimo turizmo sodybose) bei patalpų buitinio karšto vandens sistemose. Valstybės, savivaldybių institucijos ir geriamojo vandens tiekėjai, įgyvendindami šią higienos normą, turi imtis atitinkamų priemonių, kad nepadidėtų vandens tarša, žmonėms skirto vandens kokybei užtikrinti, vartotojų sveikatai nuo galimos geriamojo vandens taršos apsaugoti.“

2. Išdėstau 22.7 punktą taip:

„22.7. Jeigu maisto tvarkymo įmonėse per dieną sunaudojama iki 100 kub. metrų geriamojo vandens, programinei priežiūrai vykdyti per metus imamų geriamojo vandens mėginių normas nustato Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, atsižvelgdama į konkrečius geriamojo vandens naudojimo maistui tvarkyti tikslus, būdus ir sąlygas bei galutinio maisto produkto saugos ir kokybės reikalavimus. Maisto tvarkymo įmonėse (kai vanduo tiekiamas viešai vandentiekio skirstomuoju tinklu) naudojamo geriamojo vandens mėginių, nuolatinei ir periodinei programinei priežiūrai vykdyti imamų vandens vartojimo vietose, turi būti paimta ne mažiau kaip vienas mėginys per dvejus metus mikrobiologiniams rodikliams ištirti. Maisto tvarkymo įmonėse (kai vanduo gaunamas iš įmonės gręžinio ar šachtinio šulinio) naudojamo geriamojo vandens mėginių, nuolatinei ir periodinei programinei priežiūrai vykdyti imamų vandens vartojimo vietose, turi būti paimta ne mažiau kaip vienas mėginys per dvejus metus mikrobiologiniams bei pagrindiniams cheminiams ir fiziniams rodikliams (nitratai, nitritai, amoniakas, permanganato indeksas, savitasis elektrinis laidis) ištirti. Esant išskirtinėms aplinkybėms (vandentiekio avarija, remontas, vamzdynų bandymai ir pan.), dėl kurių galėjo nukentėti geriamojo vandens sauga ar kokybė, maisto tvarkymo įmonės privalo nedelsdamos organizuoti vandens cheminį ir mikrobiologinį ištyrimą.“

3. Išdėstau 23.3.1 punktą taip:

„23.3.1. žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiui nustatyti – pagal LST EN ISO 9308-1 arba Colilert®-18/Quanti-Tray® reikalavimus.“

4. Išdėstau 23.3.4 punktą taip:

„23.3.4. koliforminių bakterijų skaičiui nustatyti – pagal LST EN ISO 9308-1 arba Colilert®-18/Quanti-Tray® reikalavimus“.


SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Įsigaliojo 2011-11-30
Valstybės žinios: 2011-11-29 Nr.144-677 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GEGUŽĖS 10 D. ĮSAKYMO Nr. V-362 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 35:2007 „DIDŽIAUSIA LEIDŽIAMA CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ (TERŠALŲ) KONCENTRACIJA GYVENAMOSIOS APLINKOS ORE“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011 m. gruodžio 28 d. Nr. V-1177
Vilnius

P ak e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 55-2162):

1. Išdėstau 4 punktą taip:

„4. P a v e d u viceministrui pagal administruojamą sritį įsakymo vykdymo kontrolę.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“:

2.1. Išdėstau 2 punktą taip:

Įsigaliojo 2012-01-01
Valstybės žinios: 2011-12-31 Nr.164-7842 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2001 M. GRUODŽIO 21 d. ĮSAKYMO Nr. 663 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 73:2001 „PAGRINDINĖS RADIACINĖS SAUGOS NORMOS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011 m. spalio 24 d. Nr. V-928
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 ,,Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 11-388):

1. Išdėstau B priedo pavadinimą taip:

Įsigaliojo 2011-10-30
Valstybės žinios: 2011-10-29 Nr.130-6193 daugiau »
į užrašus
grįžti į viršų