Į titulinį
Visa farmacinė ir medicininė informacija specialistams
Į titulinį
Mano užrašai
2018 m. liepos 16d.
Teisės aktai
Medicinos normos
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. SAUSIO 19 D. ĮSAKYMO Nr. V-18 „DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 4:2009 „MEDICINOS PRIETAISŲ SAUGOS TECHNINIS REGLAMENTAS“ IR LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 100:2009 „AKTYVIŲJŲ IMPLANTUOJAMŲJŲ MEDICINOS PRIETAISŲ SAUGOS TECHNINIS REGLAMENTAS“ PATVIRTINIMO“ TAIKYMO KRŪTŲ IMPLANTATAMS

2011 m. spalio 27 d. Nr. V-939
Vilnius

Įgyvendindamas 2003 m. vasario 3 d. Komisijos direktyvą 2003/12/EB dėl krūtų implantatų perklasifikavimo pagal Tarybos direktyvą 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų (OL, 2003 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 31 tomas, p. 71–72) ir siekdamas užtikrinti pacientų saugą bei tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą:

1. N u s t a t a u, kad krūtų implantatai yra perklasifikuojami kaip medicinos prietaisai, priskiriami III klasei ir jiems taikomi atitinkami Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18 (Žin., 2009, Nr. 13-523), reikalavimai.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. V-720 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 101 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ ir medicinos normos MN 100:2001 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo“ taikymo“ (Žin., 2003, Nr. 119-5453).

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Įsigaliojo 2011-11-06
Valstybės žinios: 2011-11-05 Nr.132-6298 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. SAUSIO 19 D. ĮSAKYMO Nr. V-18 „DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 4:2009 „MEDICINOS PRIETAISŲ SAUGOS TECHNINIS REGLAMENTAS“ IR LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 100:2009 „AKTYVIŲJŲ IMPLANTUOJAMŲJŲ MEDICINOS PRIETAISŲ SAUGOS TECHNINIS REGLAMENTAS“ PATVIRTINIMO“ TAIKYMO KLUBO, KELIO IR PETIES SĄNARIO ENDOPROTEZAMS

2011 m. spalio 27 d. Nr. V-938
Vilnius

Įgyvendindamas 2005 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos direktyvą 2005/50/EB dėl klubo, kelio ir peties sąnario endoprotezų perklasifikavimo pagal Tarybos direktyvą 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų (OL, 2005 L 210, p. 41–43) ir siekdamas užtikrinti pacientų saugą bei tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą:

1. N u s t a t a u, kad:

Įsigaliojo 2011-11-06
Valstybės žinios: 2011-11-05 Nr.132-6297 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. RUGPJŪČIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. V-710 „DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 142:2007 „SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS SLAUGOS SPECIALISTAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011 m. rugpjūčio 8 d. Nr. V-765
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos medicinos normą MN 142:2007 „Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-710 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 142:2007 „Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3802):

1. Išdėstau 3.8 punktą taip

Įsigaliojo 2011-08-13
Valstybės žinios: 2011-08-12 Nr.102-4793 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 42:2011 „GYDYTOJAS ODONTOLOGAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO

2011 m. liepos 20 d. Nr. V-706
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099):

1. Tvirtinu Lietuvos medicinos normą MN 42:2011 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 2 d. įsakymą Nr. V-679 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 42:2005 „Gydytojas odontologas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 110-4027).

3. Pavedu vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Įsigaliojo 2011-07-29
Valstybės žinios: 2011-07-28 Nr.97-4566 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 57:2011 „BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO

2011 m. birželio 30 d. Nr. V-650
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099) ir Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 62-2224; 2009, Nr. 89-3801):

1. T v i r t i n u Lietuvos medicinos normą MN 57:2011 „Bendruomenės slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr. 691 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 57:1998 „Bendruomenės slaugytoja (slaugytojas). Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 107-2939);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 671 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 57:1998 „Bendruomenės slaugytoja (slaugytojas) papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 102-3236).

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Įsigaliojo 2011-07-08
Valstybės žinios: 2011-07-07 Nr.82-4015 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 60:2011 „ANESTEZIJOS IR INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SLAUGYTOJAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO

2011 m. birželio 27 d. Nr. V-644
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099) ir Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 62-2224; 2009, Nr. 89-3801):

1. T v i r t i n u Lietuvos medicinos normą MN 60:2011 „Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr. 692 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 60:1998 „Anestezijos ir intensyviosios slaugos slaugytoja (slaugytojas). Funkcijos, kompetencija, pareigos, teisės ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 107-2940);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 12 d. įsakymą Nr. 396 „Dėl MN 60:1998 „Anestezijos ir intensyviosios slaugos slaugytoja (slaugytojas)“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 58-1742).

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Įsigaliojo 2011-07-01
Valstybės žinios: 2011-06-30 Nr.79-3882 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 28:2011 „BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO

2011 m. birželio 8 d. Nr. V-591
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099):

1. T v i r t i n u Lietuvos medicinos normą MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. V-437 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28:2004 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 97-3597).
3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Įsigaliojo 2011-06-15
Valstybės žinios: 2011-06-14 Nr.72-3490 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-948 ,,DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS
MN 51:2004 ,,GYDYTOJAS PULMONOLOGAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011 m. vasario 10 d. Nr. V-138
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos medicinos normą MN 51:2004 ,,Gydytojas pulmonologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-948 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 51:2044 ,,Gydytojas pulmonologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pavirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 3-34):

1. Išbraukiu 10.13 punkte žodžius ,,apskričių ir“.

2. Išbraukiu 11.13 punkte žodžius ,, apskrities ir“.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

 Įsigaliojo 2011-02-18
Valstybės žinios: 2011-02-17 Nr.20-1010 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. v-899 ,,dėl lietuvos medicinos normos mn 59:2004 ,,gydytojas dermatovenerologas. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo

2011 m. vasario 10 d. Nr. V-137
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos medicinos normą MN 59:2004 ,,Gydytojas dermatovenerologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-899 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 59:2004 ,,Gydytojas dermatovenerologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pavirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.184-6814):

1. Išbraukiu 10.11 punkte žodžius ,,apskričių ir“.

2. Išbraukiu 11.13 punkte žodžius ,,apskrities ir“.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Įsigaliojo 2011-02-18
Valstybės žinios: 2011-02-17 Nr.20-1009 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2001 M. RUGPJŪČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 458 ,,DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS
MN 13:2001 ,,KRAUJO DONORYSTĖS ĮSTAIGOS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2010 m. gruodžio 17 d. Nr. V-1090
Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo 2, 3 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2010, Nr. 142-7262) 1 straipsnio 2 dalį:

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. 458 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 13:2001 ,,Kraujo donorystės įstaigos“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 76-2676; 2005, Nr. 19-634):

1.1. Išdėstau 2 punktą taip:

,,2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį“.

1.2. Nurodytu įsakymu patvirtintoje Lietuvos medicinos normoje MN 13:2001 ,,Kraujo donorystės įstaigos“:

1.2.1. Išdėstau 5.2 punktą taip:

Įsigaliojo 2011-01-01
Valstybės žinios: 2010-12-23 Nr.152-7761 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 151:2010 „VAIKŲ INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS GYDYTOJAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO

2010 m. lapkričio 8 d. Nr. V-968
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099), t v i r t i n u Lietuvos medicinos normą MN 151:2010 „Vaikų intensyviosios terapijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (pridedama).


SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu
Nr. V-968

Įsigaliojo 2010-11-25
Valstybės žinios: 2010-11-24
Nr.138-7079 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 139:2010 „GYDYTOJAS KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO

2010 m. liepos 27 d. Nr. V-663
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099),

t v i r t i n u Lietuvos medicinos normą MN 139:2010 „Gydytojas kraujagyslių chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (pridedama).

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
_________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V-663
LIETUVOS MEDICINOS NORMA MN 139:2010
GYDYTOJAS KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ

I. TAIKYMO SRITIS

1. Ši Lietuvos medicinos norma nustato gydytojo kraujagyslių chirurgo veiklos sritis, teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę.

2. Ši Lietuvos medicinos norma privaloma visiems Lietuvos Respublikos gydytojams kraujagyslių chirurgams, jų darbdaviams, taip pat institucijoms, rengiančioms šiuos specialistus, tobulinančioms jų profesinę kvalifikaciją bei kontroliuojančioms jų veiklą.

Įsigaliojo 2010-08-04
Valstybės žinios: 2010-08-03 Nr.92-4880 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 48:2010 „GYDYTOJAS ODONTOLOGAS ORTOPEDAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO

2010 m. gegužės 24 d. Nr. V-463
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099):
1. T v i r t i n u Lietuvos medicinos normą MN 48:2010 „Gydytojas odontologas ortopedas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. 250 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 48:1997 „Gydytojas odontologas ortopedas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Žin., 1997, Nr. 42-1044);
2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-79 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 32-1030) 1.61 punktą.


SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
_______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymu
Nr. V-463

Įsigaliojo 2010-06-04
Valstybės žinios: 2010-06-03 Nr.64-3182 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-1013 „DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 14:2005 „ŠEIMOS GYDYTOJAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

2009 m. spalio 30 d. Nr. V-913
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-2012 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin., 2009, Nr. 33-1268), 1342 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2008 m. rugsėjo 29 d. nutarimą Nr. 4/6 „Dėl šeimos gydytojo kompetencijos praplėtimo“ bei į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2009 m. spalio 14 d. nutarimą Nr. 6/2 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“:

1. P a p i l d a u Lietuvos medicinos normą MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 3-62), šiais 31.25.6, 31.25.7, 31.25.8 punktais:

„31.25.6. kalį ir natrį kraujo serume;

31.25.7. kreatininą ir šlapalą (urea);

31.25.8. gliukozės toleravimo mėginį;“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.


SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ALGIS ČAPLIKAS 

Įsigalios 2010-01-01
Valstybės žinios: 2009-11-05 Nr.132-5776 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS  RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 49:2009 „GYDYTOJAS ENDODONTOLOGAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO

2009 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-708
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099):

1. T v i r t i n u Lietuvos medicinos normą MN 49:2009 „Gydytojas endodontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. 304 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 49:1997 „Gydytojas odontologas endodontologas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Žin., 1997, Nr. 55-1283);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-79 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 32-1030) 1.58 punktą.


SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ALGIS ČAPLIKAS

Įsigaliojo 2009-09-09
Valstybės žinios: 2009-09-08 Nr.107-4491 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2006 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. V-1012 „DĖL VAISTININKO PRAKTIKOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2009 m. balandžio 15 d. Nr. V-273
Vilnius

Siekdamas mažinti piliečiams administracinę naštą,

p a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. V-1012 „Dėl Vaistininko praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 132-5018):

1. Išdėstau įsakymo preambulę taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056) 4 straipsniu,“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintų Vaistininko praktikos licencijavimo taisyklių:

2.1. Išdėstau 3.2 punktą taip:

„3.2. universitetinių farmacijos studijų baigimo diplomo (formalios kvalifikacijos įrodymo) kopiją. Jei diplomas išduotas ne Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstaigos, pateikiama diplomo ar liudijimo arba kito profesinę kvalifikaciją įrodančio dokumento, patvirtinančio, kad asmuo baigė universitetinių ar joms prilygintų farmacijos studijų programą, vertimo į lietuvių kalbą notaro patvirtinta kopija;“.

2.2. Išdėstau 3.5 punktą taip: 

Valstybės žinios: 2009-04-25 Nr.46-1860 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS  RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-757 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ pakeitimo
2009 m. balandžio 15 d. Nr. V-272
Vilnius

Įgyvendindamas 2008 m. gruodžio 18 d. Europos Komisijos direktyvą 2008/123/EB, iš dalies keičiančią Europos Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, siekiant suderinti jos II ir VII priedus su technikos pažanga (OL 2008 L 340, p. 71),

p a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. V-757 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 21-647):

1. Išdėstau 4 punktą taip:

„4. P a v e d u ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį įsakymo vykdymo kontrolę.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 62:2003 „Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos“:

2.1. Išdėstau preambulę taip:

„Europos Sąjungos teisės aktai, kurių nuostatos perkeltos į šią higienos normą:

1976 m. liepos 27 d. Europos Tarybos direktyva 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 3 tomas, p. 285), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 18 d. Europos Komisijos direktyva 2008/123/EB (OL 2008 L 340, p. 71).“

2.2. Išdėstau 2 priedo 167 poziciją taip:

daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 45:2009 „GYDYTOJAS VAIKŲ ODONTOLOGAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO
2009 m. balandžio 15 d. Nr. V-269
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099):

1. T v i r t i n u Lietuvos medicinos normą MN 45:2009 „Gydytojas vaikų odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. 516 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 45:1997 „Gydytojas vaikų stomotologas. Funkcijos, pareigos, kompetencija, teisės ir atsakomybė“ (Žin., 1997, Nr. 91-2296);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2004 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-79 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 32-1030) 1.54 punktą.


SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ALGIS ČAPLIKAS
_________________
patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. balandžio 15 d. įsakymu
Nr. v-269

Valstybės žinios: 2009-04-25 Nr.46-1857 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

2008 m. kovo 12 d. Nr. V?183
Vilnius

Siekdamas užtikrinti pirmosios medicinos pagalbos teikimą,
p a k e i č i u Lietuvos medicinos normą MN 129: 2004 „Teritorinės policijos įstaigos areštinės medicinos punktas (kabinetas)“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V?8 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 129: 2004 „Teritorinės policijos įstaigos areštinės medicinos punktas (kabinetas)“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 15?473):
1. Įrašau 17.2 ir 18.9 punktuose vietoj žodžio „medikamentas“ žodžius „vaistinis preparatas“ atitinkamu linksniu.
2. 2 priedo I skyriaus: 


Valstybės žinios: 2008 Nr.32 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

2008 m. kovo 6 d. Nr. V?180
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70?3170; 2007, Nr. 69?2720) 44 straipsnio 13 dalimi:
1. T v i r t i n u Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos sudėtį:
V. Januškevičius – Kauno medicinos universiteto klinikų Darbo medicinos tarnybos vadovas (komisijos pirmininkas);
T. Bagdonienė – Kauno medicinos universiteto klinikų darbo medicinos gydytoja;
I. Baikienė – Vilniaus universitetinės Antakalnio ligoninės darbo medicinos gydytoja;
S. Balsytė – Vilniaus universitetinės Antakalnio ligoninės darbo medicinos gydytoja;
A. Einikienė – Valstybinės darbo inspekcijos darbo higienos skyriaus vedėjos pavaduotoja;
D. Gorobecienė – Valstybinio aplinkos sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos ekspertizės skyriaus darbo higienos gydytoja;
E. Jegelavičius – Lietuvos pramonininkų konfederacijos Verslo socialinės politikos koordinavimo narys;
K. Kaveckaitė – Valstybinės darbo inspekcijos Darbo higienos skyriaus vedėja;
A. Mazurkienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė;
A. Minelgienė – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė;
A. Naujūnas – Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas.
2. P a v e d u:
2.1. S. Balsytei, buvusiai Centrinės darbo medicinos komisijos pirmininkei, perduoti visą su Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos veikla susijusią medžiagą Higienos institute įkurtam Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos sekretoriatui;
2.2. R. Jankauskui, Higienos instituto direktoriui, organizuoti Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos medžiagos perėmimą;
2.3. ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RIMVYDAS TURČINSKAS
______________

Paskelbta: Valstybės žinios: 2008 Nr.32 daugiau »
į užrašus
grįžti į viršų