Į titulinį
Visa farmacinė ir medicininė informacija specialistams
Į titulinį
Mano užrašai
2018 m. liepos 16d.
Teisės aktai
Sveikatos apsaugos ministro įsakymai
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. VASARIO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-112 „DĖL PERSONALINĖS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2013 m. sausio 25 d. Nr. V-72

VilniusP a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. V-112 „Dėl personalinės Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 21-919, Nr. 29-1214, Nr. 70-3210; 2005, Nr. 1-20, Nr. 125-4453, Nr. 152-5619; 2006, Nr. 91-3594; 2007, Nr. 19-747, Nr. 127-5197; 2009, Nr. 14-556; 2011, Nr. 49-2401, Nr. 130-6194; 2012, Nr. 93-4809) ir išdėstau jį nauja redakcija:„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRASĮSAKYMAS

DĖL PERSONALINĖS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMOVadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 28 straipsnio 3 dalimi,

t v i r t i n u personalinę Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėtį:

Algirdas Apanavičius – darbdavių organizacijų atstovas;

Vida Augustinienė – pacientų organizacijų atstovė;

Aldona Baublytė – slaugos specialistų profesinės sąjungos atstovė;

Daiva Citvarienė – Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė;

Gediminas Černiauskas – Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas;

Stasys Gendvilis – sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų organizacijų atstovas;

Daiva Kamarauskienė – Finansų ministerijos atstovė;

Jūratė Kulberkienė – farmacininkų organizacijų atstovė;

Liutauras Labanauskas – gydytojų profesinės sąjungos atstovas;

Aleksandras Laucevičius – sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų organizacijų atstovas;

Remigijus Mažeika – teritorinių ligonių kasų atstovas;

Violeta Murauskaitė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė;

Juozas Pundzius – Nacionalinės sveikatos tarybos atstovas;

Gediminas Rainys – darbdavių organizacijų atstovas;

Algis Sasnauskas – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas;

Jurgita Žiūkienė – Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovė.“Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis

Valstybės žinios, 2013-01-26, Nr. 10-469
Įsigalioja  2013-01-27
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 11 d. įsakymO Nr. V-281 „DĖL Muitinės mobiliųjų grupių pareigūnų, muitinės postų pareigūnų ir muitinės pareigūnų, atliekančių operatyvinę veiklą ir (arba) ikiteisminį tyrimą, bei asmenų, pareiškusių norą būti priimtais į šias pareigas, SVEIKATOS PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2013 m. sausio 15 d. Nr. V-35

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. V-281 „Dėl Muitinės mobiliųjų grupių pareigūnų, muitinės postų pareigūnų ir muitinės pareigūnų, atliekančių operatyvinę veiklą ir (arba) ikiteisminį tyrimą, bei asmenų, pareiškusių norą būti priimtais į šias pareigas, sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 44-1658):

1. Išdėstau antraštę taip:

„DĖL MUITINĖS MOBILIŲJŲ GRUPIŲ PAREIGŪNŲ, MUITINĖS POSTŲ PAREIGŪNŲ IR MUITINĖS PAREIGŪNŲ, ATLIEKANČIŲ KRIMINALINĘ ŽVALGYBĄ IR (ARBA) IKITEISMINĮ TYRIMĄ, BEI ASMENŲ, KURIE PAREIŠKĖ NORĄ BŪTI PRIIMTI Į ŠIAS PAREIGAS, SVEIKATOS PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.

2. Išdėstau 1 punktą taip:

„1. T v i r t i n u Muitinės mobiliųjų grupių pareigūnų, muitinės postų pareigūnų ir muitinės pareigūnų, atliekančių kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą, bei asmenų, kurie pareiškė norą būti priimti į šias pareigas, sveikatos patikrinimų tvarkos aprašą (pridedama).“

3. Pripažįstu netekusiu galios 2 punktą.

4. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Muitinės mobiliųjų grupių pareigūnų, muitinės postų pareigūnų ir muitinės pareigūnų, atliekančių operatyvinę veiklą ir (arba) ikiteisminį tyrimą, bei asmenų, pareiškusių norą būti priimtais į šias pareigas, sveikatos patikrinimų tvarkos apraše:

4.1. išdėstau pavadinimą taip:

„MUITINĖS MOBILIŲJŲ GRUPIŲ PAREIGŪNŲ, MUITINĖS POSTŲ PAREIGŪNŲ IR MUITINĖS PAREIGŪNŲ, ATLIEKANČIŲ KRIMINALINĘ ŽVALGYBĄ IR (ARBA) IKITEISMINĮ TYRIMĄ, BEI ASMENŲ, KURIE PAREIŠKĖ NORĄ BŪTI PRIIMTI Į ŠIAS PAREIGAS, SVEIKATOS PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠAS“;

4.2. išdėstau 1 punktą taip:

„1. Muitinės mobiliųjų grupių pareigūnų, muitinės postų pareigūnų ir muitinės pareigūnų, atliekančių kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą, bei asmenų, kurie pareiškė norą būti priimti į šias pareigas, sveikatos patikrinimų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja muitinės mobiliųjų grupių pareigūnų, muitinės postų pareigūnų ir muitinės pareigūnų, atliekančių kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą, (toliau – muitinės pareigūnai) bei asmenų, kurie pareiškė norą būti priimti į šias pareigas, (toliau – pretendentai) privalomų periodinių profilaktinių ir neeilinių sveikatos patikrinimų, taip pat specializuotosios medicininės ekspertizės atlikimo tvarką.“;

4.3. įrašau 10.2 ir 10.5 punktuose vietoj žodžių „operatyvinę veiklą“ žodžius „kriminalinę žvalgybą“;

4.4. išdėstau priedo žymą taip:

„Muitinės mobiliųjų grupių pareigūnų, muitinės postų pareigūnų ir muitinės pareigūnų, atliekančių kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą, bei asmenų, kurie pareiškė norą būti priimti į šias pareigas, sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo priedas.“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

Valstybės žinios, 2013-01-22, Nr. 8-334 
Įsigalioja  2013-01-23
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL MOKYKLŲ PRIPAŽINIMO SVEIKATĄ STIPRINANČIOMIS MOKYKLOMIS KOMISIJOS SUDARYMO2013 m. sausio 21 d. Nr. V-68

VilniusVadovaudamasis Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-684/ISAK-1637 ,,Dėl Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 91-3656), 8 punktu:

1. S u d a r a u Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisiją (toliau – Komisija):

Rita Sketerskienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja (Komisijos pirmininkė);

Diana Aleksejevaitė – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriaus vedėjos pavaduotoja (Komisijos sekretorė);

Emilija Bugailiškienė – Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyresnioji specialistė;

Aldona Jociutė – Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Politikos mokslų instituto docentė;

Irena Pečiulienė – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus metodininkė;

Laimutė Ruzgienė – Kauno rajono švietimo centro direktorė;

Dalia Sabaliauskienė – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos administratorė.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. V-832 ,,Dėl Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisijos sudėties patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 109-4467).SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

Valstybės žinios, 2013-01-26, Nr. 10-468
Įsigalioja  2013-01-27
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. LAPKRIČIO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-812 „DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO TERITORINĖMS LIGONIŲ KASOMS PAGAL GYVENTOJŲ SKAIČIŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2013 m. sausio 21 d. Nr. V-67

VilniusAtsižvelgdamas į Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1131 (Žin., 2010, Nr. 158-8058; 2011, Nr. 161-7659; 2012, Nr. 139-7134), 10 punkto nuostatas:

1. P a k e i č i u Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 168-6205; 2012, Nr. 16-723), ir išdėstau 4.3 punktą taip:

„4.3. Papildomos lėšos 1 papildomai nuolatinei GMP brigadai, aptarnaujančiai Neringos savivaldybę, 0,34 papildomos nuolatinės GMP brigados, aptarnaujančios Druskininkų savivaldybę, ir po 0,2 papildomos nuolatinės GMP brigados, aptarnaujančios kurortines teritorijas, bei lėšos 3 papildomoms sezoninėms GMP brigadoms, aptarnaujančioms kurortus nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. (1 papildomai sezoninei GMP brigadai, aptarnaujančiai Neringos savivaldybę, ir 2 papildomoms sezoninėms GMP brigadoms, aptarnaujančioms Palangos savivaldybę), numatomos atskirai ir apskaičiuojamos pagal GMP paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 10 punktą.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas skirstant teritorinėms ligonių kasoms 2013 m. ir tolesnių metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

Valstybės žinios, 2013-01-26, Nr. 10-467
Įsigalioja  2013-01-27
daugiau »
į užrašus
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymO Nr. V-3 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo2013 m. sausio 21 d. Nr. V-65

VilniusP a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymą Nr. V-3 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2013, Nr. 5-178):

1. Išdėstau 1.10 punktą taip:

„1.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. V-381 „Dėl Inkstų transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2090) 2 punktą;“.

2. Išdėstau 1.17 punktą taip:

„1.17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. V-1060 „Dėl Širdies transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 162-7687) 2 punktą;“.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

Valstybės žinios, 2013-01-26, Nr. 10-466
Įsigalioja  2013-01-27
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. birželio 11 d. ĮSAKYMO Nr. V-563 „DĖL REGIONINIŲ BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS KOMITETŲ NARIŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2013 m. sausio 18 d. Nr. V-59

VilniusPakeičiu Regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų narių skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-563 „Dėl Regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų narių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 69-2635):

1. Įrašau 2 punkte po trumpinio ir skaičių „Nr. V-1078“ žodžius ir kabutes „Dėl Regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų veiklos ribų nustatymo“.

2. Įrašau 5 punkte po žodžio „pavaldžias“ žodį „viešąsias“ ir išbraukiu žodžius „ir apskričių ligonines“.

3. Papildau 6 punktą sakiniu „Siūlomas specialistas yra atsakingas už pateiktos informacijos tikrumą“.

4. Išbraukiu 8 punkte žodžius „Kauno medicinos“.

5. Įrašau 9 punkte vietoj žodžio „komitetų“ žodį „komiteto“.

6. Išdėstau 10 punktą taip:

„10. Jei regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto narys pasitraukia iš pareigų savo noru ar nario veikla dėl kitų priežasčių nutraukiama, sveikatos apsaugos ministras į jo vietą skiria kitą narį, rinkdamasis iš anksčiau 5 punkte nurodytų sveikatos priežiūros įstaigų pasiūlytų pretendentų. Jei nė vienas pretendentas nesutinka būti regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto nariu arba neatitinka regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų nariams keliamų reikalavimų, Sveikatos apsaugos ministerija dėl narių delegavimo raštu kreipiasi į atitinkamo regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto veiklai priskirtoje teritorijoje veikiančias Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžias viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas.“

7. Išdėstau 13 punktą taip:

„13. Vertinant pretendentus, privalumu laikomas įgytas mokslo laipsnis, biomedicininių tyrimų etikos išmanymas ir darbo regioniniame biomedicininių tyrimų etikos komitete patirtis.“

8. Pripažįstu netekusiu galios IV skyrių.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

Valstybės žinios, 2013-01-24, Nr. 9-382
Įsigalioja  2013-01-25
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. liepos 30 D. ĮSAKYMO Nr. 357 „DĖL mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ PAKEITIMO2013 m. sausio 18 d. Nr. V-58

VilniusPakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymą Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 67-2175; 2002, Nr. 115-5168; 2008, Nr. 64-2424; 2010, Nr. 140-7188):

1. Įrašau 4 punkte vietoj žodžių „ministerijos sekretoriui“ žodį „viceministrui“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkoje:

2.1. Įrašau 11.6 punkte vietoj skaičių „10.1–10.5“ skaičius „11.1–11.5“.

2.2. Įrašau 11.7 punkte vietoj žodžių „Valstybinė medicininio audito inspekcija prie SAM“ žodžius „Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos“ ir vietoj skaičių „10.6“ skaičius „11.6“.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

Valstybės žinios, 2013-01-24, Nr. 9-381
Įsigalioja  2013-01-25
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-230 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo2013 m. sausio 18 d. Nr. V-57

VilniusP a k e i č i u Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-230 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 70-3202):

1. Įrašau III skyriaus pavadinime po žodžio „TEISĖS“ žodžius „IR PAREIGOS“.

2. Papildau šiuo 61 punktu:

„61. Tarybos nariai privalo:

61.1. per vieną mėnesį nuo paskyrimo Tarybos nariu užpildyti ir, pasikeitus duomenims, patikslinti Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nario privačių interesų deklaraciją (šių nuostatų priedas), ir pateikti ją Tarybos pirmininkui;

61.2. kai juos deleguoja nuostatų 8.2 ar 8.3 punkte nurodyta organizacija, atstovauti visos tos organizacijos atstovaujamų visuomenės narių grupės interesams;

61.3. nedalyvauti (nusišalinti) rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip įtakojant sprendimus, kurie sukelia viešųjų ir privačių interesų konfliktą;

61.4. Taryboje nevykdyti Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1644; 2003, Nr. 35-1461) nustatytos lobistinės veiklos.

3. Įrašau 11 punkte vietoj žodžio „pusė“ žodžius „du trečdaliai“.

4. Išbraukiu 13 punkte žodžius „apskričių administracijos“.

5. Papildau šiuo 211 punktu:

„211. Sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas. Posėdyje priimti Tarybos sprendimai įforminami Tarybos nutarimais. Tarybos nutarime nurodoma data, numeris ir priimti sprendimai. Tarybos nutarimą pasirašo Tarybos pirmininkas. Tarybos nutarimai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.“

6. Išdėstau 22 punktą taip:

„22. Posėdžiai protokoluojami. Protokole nurodoma data, posėdžio dalyviai, nagrinėto klausimo esmė ir pasiūlymai. Posėdžius techniškai aptarnauja ir protokolą rašo posėdžio sekretorius. Protokolą pasirašo Tarybos pirmininkas ir posėdžio sekretorius. Protokolui suteikiamas eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki metų pabaigos. Tarybos protokolai (originalai) kartu su svarstyto klausimo medžiaga saugomi teisės aktų nustatyta tvarka. Posėdžio sekretorius per 7 kalendorines dienas po posėdžio kiekvienam Tarybos nariui elektroniniu paštu išsiunčia Tarybos posėdžio protokolą.“

7. Papildau šiuo priedu (pridedama).SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

Valstybės žinios, 2013-01-24, Nr. 9-3
Įsigalioja  2013-01-2580
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMO Nr. V-392 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, DALYVAUJANČIŲ SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOJE, PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2013 m. sausio 18 d. Nr. V-56

VilniusP a k e i č i u Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, projektų finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-392 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 53-2654):

1. Išdėstau 5 punktą taip:

„5. Finansuojami šių sričių projektai:

5.1. psichoaktyvių medžiagų vartojimo tarp vaikų ir jaunimo prevencijos ir vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos stiprinimo;

5.2. sveikos mitybos principų įgyvendinimo;

5.3. visuomenės fizinio aktyvumo skatinimo (tęstiniai renginiai, organizuojami projekto įgyvendinimo laikotarpiu).“

2. Įrašau 12 punkte vietoj skaičių „8 000“ skaičius „10 000“.

3. Įrašau 28, 29 ir 2 priedo 21 punktuose vietoj žodžių ir skaičių „gegužės 31 d.“ žodžius ir skaičius „vasario 28 d.“SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

Valstybės žinios, 2013-01-24, Nr. 9-379
Įsigalioja  2013-01-25
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. V-1128 „DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2013 m. sausio 17 d. Nr. V-54

VilniusPakeičiu Vaistinių preparatų reklamos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1128 „Dėl Vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 2-98), ir išdėstau 12.4.1 punktą taip:

„12.4.1. „Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta“ arba „Prašome įdėmiai perskaityti informaciją ant išorinės pakuotės ir vaistą vartoti, kaip nurodyta“ (jei reklamuojamas vaistinis preparatas neturi pakuotės lapelio);“.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

Valstybės žinios, 2013-01-24, Nr. 9-378
Įsigalioja  2013-01-25
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „DĖL LeidiNIŲ, KURIUOSE GALI BŪTI REKLAMUOJAMI RECEPTINIAI VAISTiniai preparatai, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ papildymo2013 m. sausio 17 d. Nr. V-52

VilniusPapildau Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4460; 2010, Nr. 56-2772; 2012, Nr. 144-7444), šiuo 89 punktu:

„89. „Raumenų ir skeleto sistema“. Vienkartinis leidinys, jį numatoma platinti tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, specializuotuose knygynų skyriuose. Leidinyje pateikiama informacija apie raumenų ir skeleto sistemos ligas, jų kliniką, diagnostiką ir gydymą, redaktoriai: Philip Sambrook, Thomas Taylor, Leslie Schrieber, Andrew M. Ellis, leidėjas UAB „Vaistų žinios“, Vilnius.“SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

Valstybės žinios, 2013-01-24, Nr. 9-377
Įsigalioja  2013-01-25
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. lapkričio 17 D. ĮSAKYMO Nr. V-942 „DĖL korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo“ PAKEITIMO2013 m. sausio 17 d. Nr. V-47

VilniusPakeičiu Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-942 „Dėl Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 139-6143), ir 38 punkte:

1. Išbraukiu 1 lentelės 4 punkto trečiojoje skiltyje trumpinį „VVSPT*“.

2. Išbraukiu 1 lentelės 5 punkto trečiojoje skiltyje trumpinius „VMAI*“ ir „VVSPT*“.

3. Išbraukiu po 1 lentele pateiktoje pastaboje trumpinius ir žodžius „ – VVSPT* – Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos“ ir „ – VMAI* – Valstybinė medicininio audito inspekcija Sveikatos apsaugos ministerijos“.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

Valstybės žinios, 2013-01-24, Nr. 9-376
Įsigalioja  2013-01-25
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. lapkričio 9 D. ĮSAKYMO Nr. 634 „DĖL bendrųjų reikalavimų medicinos normoms rengti patvirtinimo“ PAKEITIMO2013 m. sausio 16 d. Nr. V-45

VilniusPripažįstu netekusiu galios Bendrųjų reikalavimų medicinos normoms rengti, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 634 „Dėl Bendrųjų reikalavimų medicinos normoms rengti patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 100-3192; 2003, Nr. 112-5031), 16.6 punktą.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

Valstybės žinios, 2013-01-22, Nr. 8-339
Įsigalioja  2013-01-23
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1998 M. rugsėjo 21 D. ĮSAKYMO Nr. 529 „DĖL profesinių klaidų asmens sveikatos priežiūros įstaigose nagrinėjimo tvarkos PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2013 m. sausio 16 d. Nr. V-44

VilniusPakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. rugsėjo 21 d. įsakymą Nr. 529 „Dėl Profesinių klaidų asmens sveikatos priežiūros įstaigose nagrinėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2363):

1. Įrašau 3 punkte vietoje žodžių „V. Basiui“ žodžius „pagal administruojamą sritį“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Profesinių klaidų asmens sveikatos priežiūros įstaigose nagrinėjimo tvarkoje:

2.1. Išdėstau 2.1 punktą taip:

„2.1. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos“.

2.2. Išbraukiu 2.2 punkte žodžius „apskričių ir“.

2.3. Įrašau 2.3 punkte vietoje žodžių „neetatinių vyr. specialistų“ žodžius „specialistų konsultantų“.

2.4. Įrašau 7 punkte vietoje žodžių „Valstybinei medicininio audito inspekcijai“ žodžius „Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos“ ir vietoje žodžių „Medicinos pagalbos skyriui“ žodžius „Asmens sveikatos departamentui“.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

Valstybės žinios, 2013-01-22, Nr. 8-338
Įsigalioja  2013-01-23
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 687 „dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ pakeitimo2013 m. sausio 15 d. Nr. V-39

Vilnius1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 105-2927; 2004, Nr. 32-1030, Nr. 155-5668, Nr. 167-6151; 2006, Nr. 48-1746; 2011, Nr. 112-5277, Nr. 162-7695):

1.1. Išdėstau 1.2 punktą taip:

„1.2. formą 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“ (pridedama). Saugojimo terminas – 5 metai.“

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 1.3 punktą.

1.3. Išdėstau 2 punktą taip:

„2. Tvirtinti pridedamas:

2.1. Formos Nr. 066/a-LK pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisykles;

2.2. Formos Nr. 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisykles.“

1.4. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintą formą 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė“ nauja redakcija (pridedama).

1.5. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintą formos Nr. 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė“ pildymą nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, pageidaujančios pildyti paciento, kuriam teikiamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, statistinę kortelę, nurodytą šio įsakymo 1.4 punkte, ją pildo šio įsakymo 1.5 punkte nurodytų taisyklių nustatyta tvarka;

2.2. nuo 2013 m. balandžio 1 d. visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos pildo, tikslina ir anuliuoja duomenis apie pacientams suteiktas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, naudodamos šio įsakymo 1.4 punkte nurodytą formą Nr. 025/a-LK.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS
Valstybės žinios, 2013-01-22, Nr. 8-336
Įsigalioja  2013-05-01

daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. RUGSĖJO 22 D. ĮSAKYMO Nr. V-865 „DĖL REKOMENDUOJAMŲ MEDICININĖS APŠVITOS LYGIŲ, TAIKOMŲ MEDICININIŲ DIAGNOSTINIŲ IR GYDYMO PROCEDŪRŲ, KURIOMS NAUDOJAMA JONIZUOJANČIOJI SPINDULIUOTĖ, METU, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2013 m. sausio 15 d. Nr. V-38

Vilnius1. P a k e i č i u rekomenduojamus medicininės apšvitos lygius, taikomus medicininių diagnostinių ir gydymo procedūrų, kurioms naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, metu, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-865 „Dėl rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių, taikomų medicininių diagnostinių ir gydymo procedūrų, kurioms naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, metu, patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 117-5518), ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

Valstybės žinios, 2013-01-22, Nr. 8-335
2013-01-15 Priėmė - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymO Nr. V-753 „Dėl Asmenų, pareiškusių norą būti priimtais į tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje, taip pat muitinės pareigūnų profilaktinių ir neeilinių sveikatos patikrinimų tvarkos nuostatų patvirtinimo“ PAKEITIMO2013 m. sausio 15 d. Nr. V-34

VilniusP a k e i č i u Asmenų, pareiškusių norą būti priimtais į tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje, taip pat muitinės pareigūnų profilaktinių ir neeilinių sveikatos patikrinimų tvarkos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-753 „Dėl Asmenų, pareiškusių norą būti priimtais į tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje, taip pat muitinės pareigūnų profilaktinių ir neeilinių sveikatos patikrinimų tvarkos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 7-152; 2008, Nr. 38-1399):

1. Įrašau 1 punkto antroje pastraipoje vietoj žodžių „operatyvinę veiklą“ žodžius „kriminalinę žvalgybą“.

2. Įrašau 4.1 punkte po oficialaus paskelbimo šaltinio „2000, Nr. 47-1365“ skyrybos ženklą ir oficialaus paskelbimo šaltinį „; 2010, Nr. 4-163“.

3. Išdėstau 12.2 punktą taip:

„12.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą) arba tarnybinį pažymėjimą;“.

4. Išdėstau 15.1 punktą taip:

„15.1. šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai: šeimos arba vidaus ligų (pastarasis – išklausęs ne mažiau kaip 36 valandų darbo medicinos kursą, kurio programa suderinta su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir turintis tai patvirtinantį dokumentą), arba darbo medicinos gydytojas;“.

5. Išdėstau 16 punktą taip:

„16. Šeimos gydytojas skiria pacientui reikalingus tyrimus vadovaudamasis Lietuvos medicinos norma MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013 (Žin., 2006, Nr. 3-62), bei Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301.“SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

Valstybės žinios, 2013-01-22, Nr. 8-333
Įsigalioja  2013-01-23
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO Nr. A1-78/V-179 „DĖL DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2013 m. sausio 8 d. Nr. A1-6/V-18

VilniusP a k e i č i a m e Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 38-1253; 2009 Nr. 63-2514):

1. Išdėstome 6.1 punktą taip:

„6.1. jei kito organizmo funkcinio sutrikimo atveju bazinio darbingumo procentai yra 70–80, dėl sunkiausio organizmo funkcijos sutrikimo gauti bazinio darbingumo procentai yra dauginami iš koeficiento 0,9;“.

2. Išdėstome 6.2 punktą taip:

„6.2. jei kito organizmo funkcinio sutrikimo atveju bazinio darbingumo procentai yra 50–65, dėl sunkiausio organizmo funkcijos sutrikimo gauti bazinio darbingumo procentai yra dauginami iš koeficiento 0,8;“.

3. Išdėstome 6.3 punktą taip:

„6.3. jei kito organizmo funkcinio sutrikimo atveju bazinio darbingumo procentai yra 30–45, dėl sunkiausio organizmo funkcijos sutrikimo gauti bazinio darbingumo procentai yra dauginami iš koeficiento 0,7.“Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta PabedinskienėSveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis

Valstybės žinios, 2013-01-12, Nr. 4-141
Įsigalioja  2013-01-13
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. RUGSĖJO 24 D. ĮSAKYMO Nr. 411 „DĖL ŽMOGAUS ORGANŲ IR AUDINIŲ TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE REIKALAVIMŲ IR BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO“ IR JĮ KEITUSIŲ ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS2013 m. sausio 2 d. Nr. V-3

Vilnius1. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymą Nr. 411 „Dėl Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ (Žin., 1999, Nr. 82-2441).

1.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. 509 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 09 24 įsakymo Nr. 411 papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 102-2935).

1.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr. 610 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 101-3614).

1.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. V-384 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 64-2921).

1.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. V-721 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 155-5666).

1.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. V-295 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 55-1881).

1.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. V-380 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 62-2212).

1.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. V-948 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 145-5289).

1.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. V-342 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 48-1747).

1.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. V-381 „Dėl Inkstų transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2090);

1.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. V-337 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 50-1974).

1.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. V-440 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 54-2033).

1.13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. V-369 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 58-2272).

1.14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. V-1099 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 159-7226).

1.15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymą Nr. V-46 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 13-658).

1.16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-87 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 14-614).

1.17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. V-1060 „Dėl Širdies transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 162-7687).

1.18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. V-1101 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 162-7689).

1.19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-213 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 34-1653).

1.20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-79 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 32-1030) 1.39 punktą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. vasario 1 d.Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis

Valstybės žinios, 2013-01-15, Nr. 5-178
Įsigalioja  2013-01-16
daugiau »
į užrašus
grįžti į viršų