Į titulinį
Visa farmacinė ir medicininė informacija specialistams
Į titulinį
Mano užrašai
2018 m. liepos 16d.
Teisės aktai
Sveikatos apsaugos ministro įsakymai
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. SPALIO 16 D. ĮSAKYMO NR. A1-158/V-611 „DĖL ĮMONĖS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS BŪKLĖS PASO TIPINĖS FORMOS IR PILDYMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2012 m. liepos 5 d. Nr. A1-322/V-696
Vilnius

P r i p a ž į s t a m e netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. A1-158/V-611 „Dėl Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso tipinės formos ir pildymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 100-4503).

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS DONATAS JANKAUSKAS

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-07-13, Nr. 82-4304 
Įsigalioja  2012-07-14
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-1116 „DĖL LICENCIJUOJAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. liepos 4 d. Nr. V-673
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. V-1116 „Dėl Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 2-76) ir išdėstau jį nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LICENCIJUOJAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, N. 56-2225; 2010, Nr. 57-2809) 43 straipsnio 17 dalimi ir Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-868 (Žin., 2010, Nr. 120-6145), 62 punktu:
1. Tvirtinu Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).
2. P a v e d u viceministrui pagal administruojamą sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-07-13, Nr. 82-4305 
Įsigalioja  2012-07-14 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. BALANDŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-237 ,,DĖL STATISTINĖS ATASKAITOS FORMOS TVIRTINIMO IR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 515 ,,DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

2012 m. liepos 3 d. Nr. V-668
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. V-237 ,,Dėl statistinės ataskaitos formos tvirtinimo ir sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 ,,Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 74-2564; 2005, Nr. 46-1521):
1. Įrašau preambulėje po skaičių ir santrumpos ,,2001/83/EB“ santrumpą, skaičius ir žodžius ,,(OL, 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 346)“.
2. Išdėstau 1 punktą taip:
,,1. T v i r t i n u Kraujo donorystės įstaigos _____ metų statistinės ataskaitos Nr. 30-1 (sveikata) formą (pridedama).“
3. Išdėstau 3 punktą taip:
„3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.“
4. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintą Kraujo donorystės įstaigos _____ metų statistinę ataskaitos Nr. 30-1 (sveikata) formą nauja redakcija (pridedama).

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-07-13, Nr. 82-4306
Įsigalioja  2012-07-14
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-890 „DĖL DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. liepos 2 d. Nr. V-666
Vilnius

P a k e i č i u Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 140-5047; 2009, Nr. 112-4784), ir išdėstau 16 punktą taip:
„16. TLK ne vėliau kaip per 30 dienų nuo suaugusio asmens (arba jo atstovo) prašymo gavimo iš PAASPĮ datos užpildo pagal Aprašo 4 priede nurodytą formą pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo TLK sąrašą ir išsiunčia šį pranešimą asmeniui prašyme nurodytu adresu.“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-07-10, Nr. 80-4198
Įsigalioja  2012-07-11
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. RUGPJŪČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-724 „DĖL NUOLAIDOS PACIENTO PRIEMOKAI UŽ KOMPENSUOJAMĄJĮ VAISTINĮ PREPARATĄ IR KOMPENSUOJAMĄJĄ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĘ APSKAIČIAVIMO IR TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. liepos 2 d. Nr. V-665
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymą Nr. V-724 „Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 98-5108, Nr. 150-7678; 2011, Nr. 67-3187, Nr. 162-7694) ir išdėstau 2.3 punktą taip:
„2.3. iki 2012 m. gruodžio 31 d., neatsižvelgiant į įsakymo 2.2 punkto nuostatą, paciento priemoka (ar jos dalis) už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę (toliau – papildoma nuolaida paciento priemokai) gali būti apmokama juridinių asmenų vykdomų socialinių paramos programų, skirtų neįgaliesiems ir (ar) asmenims, įgijusiems teisę gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją, lėšomis. Socialinės paramos programos vadovas turi iš anksto informuoti VLK apie ketinimą taikyti papildomą nuolaidą paciento priemokai šios programos lėšomis. VLK interneto svetainėje turi būti skelbiamas socialinių paramos programų, pagal kurias taikomos papildomos nuolaidos paciento priemokai, sąrašas.“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-07-10, Nr. 80-4197
Įsigalioja  2012-07-11
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LEIDIMO EKSHUMUOTI ŽMOGAUS PALAIKUS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2012 m. birželio 29 d. Nr. V-662
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo (Žin., 2007, Nr. 140-5763; 2011, Nr. 153-7199) 25 straipsnio 5 dalimi:
1. T v i r t i n u Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo taisykles (pridedama).
2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-07-10, Nr. 80-4201
Įsigalioja  2012-07-11
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2001 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 666 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS
HN 107:2001 „SPECIALIOS PASKIRTIES MAISTO PRODUKTAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. birželio 29 d. Nr. V-660
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 107:2001 „Specialios paskirties maisto produktai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 666 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 „Specialios paskirties maisto produktai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 5-199; 2003, Nr. 99-4451; 2004, Nr. 65-2297; 2005, Nr. 43-1383; 2006, Nr. 132-5019; 2007, Nr. 74-2953, Nr. 140-5767; 2008, Nr. 27-998, Nr. 119-4522; 2010, Nr. 51-2520):
1. Pripažįstu netekusiu galios 4.4 punktą.
2. Pripažįstu netekusiu galios 4.5 punktą.
3. Išdėstau 4.7 punktą taip:

Valstybės žinios, 2012-07-10, Nr. 80-4200
Įsigalioja  2012-07-11
daugiau »
į užrašus
ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-1131 „DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. birželio 29 d. Nr. V-659
Vilnius

Siekdamas užtikrinti greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimą pacientams:
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 158-8058; 2011, Nr. 161-7659) ir papildau 3.2 punktą šia antrąja pastraipa:
,,Teritorinės ligonių kasos su greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančiomis įstaigomis, neįvykdžiusiomis šiuo įsakymu patvirtinto aprašo 9 punkto reikalavimų dėl to, kad iki 2012 m. liepos 1 d. nepavyko susitarti su savivaldybe, su kuria buvo vedamos derybos, ir tęsiančiomis derybas su šia savivaldybe arba pradedančiomis derybas su kita savivaldybe, gali pratęsti sutartis dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo iki 2012 m. liepos 31 d. Nepavykus susitarti iki nurodytos datos, teritorinės ligonių kasos nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. sutartis dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo galės sudaryti su kitose savivaldybėse esančiomis greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančiomis įstaigomis.“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-07-01, Nr. 77-3996
Įsigalioja  2012-07-02
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-598 „DĖL LEIDINIŲ, KURIUOSE GALI BŪTI REKLAMUOJAMI RECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

2012 m. birželio 29 d. Nr. V-654
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056; 2010, Nr. 153-7800) 51 straipsnio 2 dalimi ir Vaistinių preparatų reklamos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1128 (Žin., 2007, Nr. 2-98; 2009, Nr. 72-2950), 15 punktu,
papildau Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4460; 2010, Nr. 56-2772; 2012, Nr. 37-1859):

Valstybės žinios, 2012-07-05, Nr. 79-4113
Įsigalioja  2012-07-06
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-638 „DĖL INTERNETO SVETAINIŲ, KURIOSE GALI BŪTI REKLAMUOJAMI RECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

2012 m. birželio 29 d. Nr. V-653
Vilnius

P a p i l d a u Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-638 „Dėl Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 79-3881, Nr. 120-5687), šiuo 6 punktu:
„6. gydytojams.vaistai.lt. Interneto svetainės tvarkytojas UAB „Skaitos kompiuterių servisas“, Kaunas.“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-07-05, Nr. 79-4115
Įsigalioja  2012-07-06
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 1994 M. LAPKRIČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 373 „DĖL HIGIENINĖS EKSPERTIZĖS, MIKROBIOLOGINIŲ, FIZIKINIŲ IR CHEMINIŲ, FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMŲ IR KITŲ MEDICININIŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ“ PAKEITIMO

2012 m. birželio 29 d. Nr. V-646
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymą Nr. 373 „Dėl Higieninės ekspertizės, mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių, fizikinių veiksnių tyrimų ir kitų medicininių paslaugų įkainių“ (Žin., 1994, Nr. 90-1756; 1996, Nr. 80-1919; 2000, Nr. 99-3152; 2003, Nr. 3-76; 2005, Nr. 15-480; 2008, Nr. 4-153) ir išdėstau jį nauja redakcija:

Valstybės žinios, 2012-07-05, Nr. 79-4114 
Įsigalioja  2012-07-06
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2005 M. SPALIO 25 D. ĮSAKYMO NR. V-787/D1-507/3-467 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS TRIUKŠMO VALDYMO SEKTORIAUS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITŲ TEIKIMO EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. birželio 29 d. Nr. V-645/D1-555/3-458
Vilnius

1. P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. spalio 25 d. įsakymą Nr. V-787/D1-507/3-467 „Dėl Europos Sąjungos triukšmo valdymo sektoriaus teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo ataskaitų teikimo Europos Bendrijų Komisijai taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 128-4621; 2010, Nr. 58-2842):

Valstybės žinios, 2012-07-01, Nr. 77-3995 
Įsigalioja  2012-07-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-1131 „DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. birželio 28 d. Nr. V-638
Vilnius

Siekdamas užtikrinti kokybišką ir operatyvų greitosios medicinos pagalbos teikimą pacientams:
1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 158-8058; 2011, Nr. 161-7659):

Valstybės žinios, 2012-06-30, Nr. 76-3961
 Įsigalioja  2012-07-01 1.3.1 ir 1.3.3 punktai įsigalioja 2012 07 01; 1.3.2 punktas įsigalioja 2013 01 01;
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. RUGPJŪČIO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-607 „DĖL NAIKINTINŲ KONTROLIUOJAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ SURINKIMO VAISTINĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2012 m. birželio 28 d. Nr. V-637
Vilnius

1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 26 d. įsakymą Nr. V-607 „Dėl Naikintinų kontroliuojamų vaistinių preparatų surinkimo vaistinėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4881).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-06-30, Nr. 76-3960
Įsigalioja  2013-01-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-1179 „DĖL PAGAL ASMENŲ PRAŠYMUS, PAREIŠKIMUS, SKUNDUS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VYKDOMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS REGLAMENTŲ (HIGIENOS NORMŲ), KURIŲ KONTROLĖ NĖRA PAVESTA KITOMS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJOMS, LAIKYMOSI KONTROLĖS (VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS) KONTROLIUOJAMŲ SRIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. birželio 27 d. Nr. V-631
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymą Nr. V-1179 „Dėl Pagal asmenų prašymus, pareiškimus, skundus Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomos visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitoms viešojo administravimo institucijoms, laikymosi kontrolės (valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės) kontroliuojamų sričių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 145-5855; 2010, Nr. 72-3670):

Valstybės žinios, 2012-06-30, Nr. 76-3959
Įsigalioja  2012-07-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. VASARIO 25 D. ĮSAKYMO NR. V-117 „DĖL LYTIŠKAI PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ, ŽIV NEŠIOJIMO IR ŽIV LIGOS EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. birželio 26 d. Nr. V-622
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. V-117 „Dėl Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 27-1105; 2011, Nr. 79-3880):
1.1. nurodytuoju įsakymu patvirtintame Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos apraše:

Valstybės žinios, 2012-06-29, Nr. 74-3861
Įsigalioja  2012-07-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-558 „DĖL NE MAISTO PREKĖS HIGIENINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO MEDŽIAGOMS IR GAMINIAMS, SKIRTIEMS LIESTIS SU MAISTU, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. birželio 26 d. Nr. V-619
Vilnius

1. P a k e i č i u Ne maisto prekės higieninio pažymėjimo išdavimo medžiagoms ir gaminiams, skirtiems liestis su maistu, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-558 „Dėl Ne maisto prekės higieninio pažymėjimo išdavimo medžiagoms ir gaminiams, skirtiems liestis su maistu, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 72-3668):
1.1. Išdėstau 5 punktą taip:
„5. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos higienos normoje HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-417 (Žin., 2011, Nr. 54-2620) (toliau − higienos norma), ir Reglamente vartojamas sąvokas.“
1.2. Išdėstau 6 punktą taip:
„6. Pažymėjimus išduoda, atsisako išduoti, patikslina, galiojimą panaikina bei išduoda dublikatus atitinkamas visuomenės sveikatos centras apskrityje (toliau – VSCA).“
1.3. Išdėstau 7 punktą taip:
„7. Taisyklių priede nustatytos formos pažymėjimas išduodamas neribotam laikui.“
1.4. Įrašau 9−11, 14−21, 23−25, 27−29 punktuose vietoj trumpinio „VVSPT“ trumpinį „VSCA“.
1.5. Išdėstau 31 punktą taip:
„31. Informaciją apie išduotus, patikslintus pažymėjimus bei pažymėjimų galiojimo panaikinimą skelbia Vilniaus visuomenės sveikatos centras savo interneto svetainėje http://vilniausvsc.sam.lt/, nurodant pažymėjimo numerį, išdavimo (galiojimo panaikinimo) datą, medžiagos ar gaminio pavadinimą ir jį identifikuojančius duomenis, paskirtį, pareiškėją ir gamintoją. VSCA informaciją apie išduotus, patikslintus pažymėjimus bei pažymėjimų galiojimo panaikinimą, nurodydami pažymėjimo numerį, išdavimo (galiojimo panaikinimo) datą, medžiagos ar gaminio pavadinimą ir jį identifikuojančius duomenis, paskirtį, pareiškėją ir gamintoją, Vilniaus visuomenės sveikatos centrui pateikia per 1 darbo dieną nuo pažymėjimo išdavimo, patikslinimo ar pažymėjimo galiojimo panaikinimo dienos. “
1.6. Papildau Ne maisto prekės higieninio pažymėjimo išdavimo medžiagoms ir gaminiams, skirtiems liestis su maistu, taisykles priedu (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-06-29, Nr. 74-3860
Įsigalioja  2012-06-30
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. SPALIO 31 D. ĮSAKYMO NR. V-1064 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO“ PAKEITIMO

2012 m. birželio 26 d. Nr. V-618
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. V-1064 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2008, Nr. 133-5153):
1.1. išdėstau 1 punktą taip:
„1. Įgalioju visuomenės sveikatos centrų apskrityse pareigūnus surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 424 straipsnio 1 ir 2 dalių pažeidimus.“;
1.2. išdėstau 2 punktą taip:
„2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-06-29, Nr. 74-3859
Įsigalioja  2012-07-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. LAPKRIČIO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-940 „DĖL MIRUSIOJO KŪNO LAISSEZ-PASSER IŠDAVIMO TAISYKLIŲ, MIRUSIOJO KŪNO LAISSEZ-PASSER BEI PARAIŠKOS GAUTI MIRUSIOJO KŪNO LAISSEZ-PASSER FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. birželio 26 d. Nr. V-608
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. V-940 „Dėl Mirusiojo kūno laissez-passer išdavimo taisyklių, Mirusiojo kūno laissez-passer bei paraiškos gauti Mirusiojo kūno laissez-passer formų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 139-6140; 2011, Nr. 102-4788):
1.1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Mirusiojo kūno laissez-passer išdavimo taisyklėse:

Valstybės žinios, 2012-06-29, Nr. 74-3858
Įsigalioja  2012-07-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-946 „DĖL TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. birželio 25 d. Nr. V-606
Vilnius

1. P a k e i č i u Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 132-6736; 2011, Nr. 67-3188):
1.1. Išdėstau 2 punktą taip:
Valstybės žinios, 2012-06-29, Nr. 74-3857 
Įsigalioja  2012-07-01
daugiau »
į užrašus
grįžti į viršų