Į titulinį
Visa farmacinė ir medicininė informacija specialistams
Į titulinį
Mano užrašai
2018 m. rugpjūčio 20d.
Teisės aktai
Sveikatos apsaugos ministro įsakymai
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 13 D. ĮSAKYMO NR. V-474 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ĮSTATYME NENUMATYTŲ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATLIKIMO ATVEJŲ NUSTATYMO IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO“ PAKEITIMO

2012 m. birželio 20 d. Nr. V-549
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2011, Nr. 61-2923):
1.1. įrašau 1.1 punkte vietoj žodžių „Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžias teritorines visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas“ žodžius „visuomenės sveikatos centrus apskrityse“, vietoj žodžių „teritorinės įstaigos“ žodžius „visuomenės sveikatos centro apskrityje“

Valstybės žinios, 2012-06-26, Nr. 71-3682
Įsigalioja  2012-07-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M. LIEPOS 8 D. ĮSAKYMO NR. 358 „DĖL BIOCIDŲ AUTORIZACIJOS IR REGISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. birželio 20 d. Nr. V-548
Vilnius

1. P a k e i č i u Biocidų autorizacijos ir registracijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 358 „Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 79-3361; 2007, Nr. 63-2425; 2008, Nr. 89-3584; 2010, Nr. 51-2517):
1.1. įrašau 22 punkte vietoj žodžių „Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba)“ žodžius „Vilniaus visuomenės sveikatos centras“;
1.2. įrašau 29 punkte vietoj žodžių „Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai“ žodžius „Vilniaus visuomenės sveikatos centrui“;
1.3. įrašau 31 punkte vietoj žodžių „Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai“ žodžius „Vilniaus visuomenės sveikatos centrui“.
2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.
3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administravimo sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-06-26, Nr. 71-3681
Įsigalioja  2012-07-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. RUGSĖJO 7 D. ĮSAKYMO NR. V-772 „DĖL NUODINGĄSIAS MEDŽIAGAS GAMINANČIŲ, TIEKIANČIŲ RINKAI, ĮSIGYJANČIŲ, LAIKANČIŲ, NAUDOJANČIŲ, TAIP PAT JOMIS PREKIAUJANČIŲ ASMENŲ KOMPETENCIJĄ PATVIRTINANČIO LIUDIJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. birželio 20 d. Nr. V-547
Vilnius

1. P a k e i č i u Nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančio liudijimo išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-772 „Dėl Nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančio liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 108-5570):
1.1. įrašau 4 punkte vietoj žodžių ir santrumpos „Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba (toliau – VVSPT)“ žodžius „visuomenės sveikatos centras apskrityje“;
1.2. įrašau 6 punkte vietoj santrumpos ir žodžių „VVSPT interneto svetainėje http://www.vvspt.lt“ žodžius „visuomenės sveikatos centro apskrityje interneto svetainėje“;
1.3. įrašau 7–13, 15–18, 21, 23, 24 punktuose vietoj santrumpos „VVSPT“ žodžius „visuomenės sveikatos centras apskrityje“ atitinkamu linksniu.
1.4. išdėstau Nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančio liudijimo išdavimo tvarkos aprašo priedą nauja redakcija (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.
3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administravimo sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-06-26, Nr. 71-3680
Įsigalioja  2012-07-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-697 „DĖL NATŪRALAUS MINERALINIO VANDENS OFICIALIOJO PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. birželio 20 d. Nr. V-545
Vilnius

1. P a k e i č i u Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 697 „Dėl Natūralaus mineralinio vandens oficialiojo pripažinimo Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 105-3331; 2004, Nr. 65-2296; 2007, Nr. 90-3591):
1.1. išdėstau 2 punktą taip:
„2. Lietuvos Respublikoje požeminį vandenį natūraliu mineraliniu vandeniu pripažįsta Vilniaus visuomenės sveikatos centras (toliau – Centras).“;
1.2. 5−8, 12, 13, 15−19 punktuose vietoj žodžio „Tarnyba“ įrašau žodį „Centras“ atitinkamu linksniu;
1.3. išdėstau 5.5.11 punktą taip:
„5.5.11. radiologiniais tyrimais ataskaitoje turi būti pagrįsta išvada, kad požeminis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 85:2011 „Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-890 (Žin., 2011, Nr. 124-5917), reikalavimus. Taip pat turi būti pateiktas rekomenduojamas gaunamo vandens radiologinės stebėsenos (monitoringo) tvarkos projektas;“
1.4. išdėstau 2 priedo 2.3 punktą taip:
„2.3. Nustatyti vandens fizikiniai ir fizikocheminiai parametrai gavybos vietoje: vandens temperatūros priklausomybė nuo aplinkos oro temperatūros žiemą ir vasarą, vandenilio jonų koncentracija (pH), savitasis elektrinis laidis atsižvelgiant į vandens temperatūrą mėginio ėmimo vietoje, ištirpęs deguonis (O2), gamtinių radionuklidų tūriniai aktyvumai pagal Lietuvos higienos normos HN 85:2011 „Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-890 (Žin., 2011, Nr. 124-5917), reikalavimus“.
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-06-26, Nr. 71-3679
Įsigalioja  2012-07-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-1113 „DĖL EUROPOS FARMAKOPĖJOS PATAISYTOS MONOGRAFIJOS „ŽMOGAUS NORMALUSIS IMUNOGLOBULINAS, INTRAVENINIS (0918)“ (HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN FOR INTRAVENOUS ADMINISTRATION (0918)) ĮGYVENDINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2012 m. birželio 19 d. Nr. V-543
Vilnius

1.Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. V-1113 „Dėl Europos farmakopėjos pataisytos monografijos „Žmogaus normalusis imunoglobulinas, intraveninis (0918)“ (Human normal immunoglobulin for intravenous administration (0918)) įgyvendinimo“ (Žin., 2011, Nr. 162-7699).
2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-06-23, Nr. 70-3650
Įsigalioja  2012-07-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

„DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 16:2011 „MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ, SKIRTŲ LIESTIS SU MAISTU, SPECIALIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. birželio 19 d. Nr. V-541
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, 54-2620):
1.1. išdėstau 4 punktą taip:
„4. Ne maisto prekės higieninius pažymėjimus į Lietuvos Respublikos rinką tiekiamoms medžiagoms ir gaminiams, skirtiems liestis su maistu, importuotiems iš valstybių ne Europos Sąjungos narių, išskyrus Islandijos Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę, Norvegijos Karalystę ir Šveicarijos Konfederaciją, išduoda visuomenės sveikatos centrai apskrityse.“;
1.2. išdėstau 11 punktą taip:
„11. Nuo 2013 m. sausio 1 d. verslo subjektų pateikiami dokumentai dėl medžiagų, gaminių ir cheminių medžiagų, tiekiamų rinkai iki 2015 m. gruodžio 31 d., gali būti grindžiami 11.1 arba 11.2. punktuose nurodytomis taisyklėmis:
11.1. Reglamento Nr. 10/2011 18 straipsnyje nustatytomis išsiskyrimo tyrimo taisyklėmis [6.1];
11.2. šios higienos normos 4 ir 5 priede nurodytomis pagrindinėmis bendrosiomis ir specifinėmis medžiagų ir gaminių migracijos nustatymo taisyklėmis.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-06-23, Nr. 70-3649
Įsigalioja  2012-07-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S

DĖL EUROPOS FARMAKOPĖJOS 7.0 LEIDIMO 7.5 PRIEDO ĮGYVENDINIMO

2012 m. birželio 19 d. Nr. V-539/B1-480
Vilnius

Siekdami įgyvendinti Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo (Žin., 2004, Nr. 120-4439), ratifikuotos Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo, pataisytos pagal Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo protokolą, ratifikavimo“ (Žin., 2004, Nr. 120-4427), 1 straipsnio reikalavimus ir Europos Tarybos Europos farmacijos ir farmacinės rūpybos komiteto 2011 m. kovo 25 d. sprendimą AP-CPH (11) 2:
1. Pavedame pradinių medžiagų, veikliųjų medžiagų ir pagalbinių medžiagų, naudojamų vaistinių preparatų, tarp jų ekstemporalių vaistinių preparatų, ir veterinarinių vaistų gamybai, vaistinių preparatų, tarp jų ekstemporalių vaistinių preparatų, ir veterinarinių vaistų gamintojams, Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui bei Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui savo veikloje laikytis kokybės reikalavimų, nurodytų Europos farmakopėjos 7.0 leidimo 7.5 priede.
2. Įpareigojame Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininką ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėją kontroliuoti įsakymo vykdymą.
3. Nustatome, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS JONAS MILIUS

Valstybės žinios, 2012-06-23, Nr. 70-3648
Įsigalioja  2012-07-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M. BIRŽELIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 302 „DĖL LEIDIMŲ ĮSIGYTI, PARDUOTI AR KITAIP PERLEISTI NUODINGĄSIAS MEDŽIAGAS IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. birželio 18 d. Nr. V-537
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. 302 „Dėl Leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 70-2932):
1.1. išdėstau preambulę taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000), Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymu (Žin., 2001, Nr. 64-2330) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 1273 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą“ (Žin., 2000, Nr. 91-2833):“;

Valstybės žinios, 2012-06-23, Nr. 70-3647
Įsigalioja  2012-07-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL SKIEPIJIMO PAŽYMĖJIMO ĮSIGIJIMO, PILDYMO IR IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012 m. birželio 14 d. Nr. V-528
Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 926 (Žin., 1998, Nr. 67-1961; 2010, Nr. 123-6280), 10.1.1 punktą:
1. T v i r t i n u Skiepijimo pažymėjimo įsigijimo, pildymo ir išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-06-21, Nr. 69-3565
Įsigalioja  2012-06-22
daugiau »
į užrašus

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-510 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 36:2009 „DRAUDŽIAMOS IR RIBOJAMOS MEDŽIAGOS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. birželio 14 d. Nr. V-527
Vilnius

Įgyvendindamas 2011 m. rugsėjo 8 d. Komisijos sprendimą 2011/534/ES, kuriuo, siekiant priderinti prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB priedo nuostatos dėl švino ir kadmio naudojimo išimčių (OL 2011 L 234, p. 44),
p a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. V-510 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 83-3451, Nr. 128-5567; 2010, Nr. 41-2003, Nr. 85-4487; 2011, Nr. 9-406, Nr. 49-2400, Nr. 151-7118; 2012, Nr. 34-1691):

Valstybės žinios, 2012-06-21, Nr. 69-3564
Įsigalioja  2012-06-22
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-187 „DĖL 2012 M. KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ KAINYNO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

2012 m. birželio 13 d. Nr. V-524
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056; 2011, Nr. 69-3291) 57 straipsnio 1 dalimi bei Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 994 (Žin., 2005, Nr. 111-4048; 2009, Nr. 158-7191):
1. P a p i l d a u 2012 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-187 „Dėl 2012 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 32-1496, Nr. 57-2877) (pridedama).
2. P a v e d u:
2.1. vaistinėms perskaičiuoti vaistinių preparatų, įrašytų į šį kainyno papildymą, mažmenines kainas;
2.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja po penkių dienų po jo paskelbimo „Valstybės žiniose“.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-06-19, Nr. 68-3504
Įsigalioja  2012-06-24
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2001 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 679 „DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 102:2001 „IN VITRO DIAGNOSTIKOS MEDICINOS PRIETAISŲ SAUGOS TECHNINIS REGLAMENTAS“ PATVIRTINIMO IR DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2001 M. KOVO 15 D. ĮSAKYMO NR. 176 „DĖL PEREINAMOJO LAIKOTARPIO MEDICINOS PRIETAISŲ APROBAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ KEITIMO“ PAKEITIMO

2012 m. birželio 12 d. Nr. V-519
Vilnius

Įgyvendindamas 2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos direktyvą 2011/100/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų (OL 2011 L 341, p. 50):
1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 679 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 102:2001 „In vitro diagnostikos medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo ir dėl sveikatos apsaugos ministro 2001 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 176 „Dėl Pereinamojo laikotarpio medicinos prietaisų aprobavimo tvarkos patvirtinimo“ keitimo“ (Žin., 2002, Nr. 9-323):
1.1. išdėstau preambulę taip:
„Įgyvendindamas 1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 21 tomas, p. 319) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos direktyva 2011/100/ES (OL 2011 L 341, p. 50): “
1.2. Nurodytu įsakymu patvirtintame In vitro diagnostikos medicinos prietaisų saugos techniniame reglamente:
1.2.1. pripažįstu netekusiu galios 3 punkto antrąją pastraipą;
1.2.2. papildau 2 priedo A sąrašą 3 punktu:
„3. Kraujo atrankinės patikros, diagnozavimo ir diagnozės patvirtinimo Kroicfeldo-Jakobo ligos atmainos (KJLa) nustatymo tyrimai.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-06-19, Nr. 68-3503
Įsigalioja  2012-07-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-7 „DĖL MIRUSIO ŽMOGAUS AUDINIŲ IR ORGANŲ DONORYSTĖS, ĮSIGIJIMO, IŠTYRIMO, APDOROJIMO, KONSERVAVIMO, LAIKYMO IR PASKIRSTYMO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. birželio 12 d. Nr. V-518
Vilnius

P a k e i č i u Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo tvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 7-251; 2011, Nr. 14-610), ir išbraukiu 19.2 punkte po žodžių „Tyrimai nurodyti aprašo“ skaičius „18.7“.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-06-19, Nr. 68-3502
Įsigalioja  2012-06-20 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2006 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-1011 „DĖL VAISTINIŲ PREKIŲ GRUPIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. birželio 12 d. Nr. V-517
Vilnius

1. P a k e i č i u Vaistinių prekių grupių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-1011 „Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 132-5017; 2011, Nr. 81-3982):
1.1. išdėstau 1.3 punktą taip:
„1.3. Natūralus mineralinis vanduo, pripažintas Vilniaus visuomenės sveikatos centro arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos, šaltinio vanduo, fasuotas geriamasis vanduo ir stalo vanduo.“;
1.2. išdėstau 2.4 punktą taip:
„2.4. Biocidai (1, 2, 4, 5, 14, 18, 19, 20 tipo), autorizuoti ar registruoti Vilniaus visuomenės sveikatos centro ir turintys galiojantį biocido autorizacijos ar registracijos liudijimą.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-06-19, Nr. 68-3501
Įsigalioja  2012-07-01 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. GRUODŽIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-1079 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ SUSIEJIMO SU E. SVEIKATOS PASLAUGŲ IR BENDRADARBIAVIMO INFRASTRUKTŪRA REIKALAVIMŲ IR TECHNINIŲ SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. birželio 7 d. Nr. V-509
Vilnius

P a k e i č i u Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimus ir technines sąlygas, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1079 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 152-7759), ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Įsigalioja  2012-06-14
Valstybės žinios, 2012-06-13, Nr. 66-3376
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KURAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ REGLAMENTUOJAMŲ PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012 m. birželio 7 d. Nr. V-507
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. 1069 „Dėl trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“ (Žin., 2011, Nr. 115-5403) 2 punktu, atsižvelgdamas į Europos Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. rekomendaciją 89/49/EB dėl Bendrijos šalių piliečių diplomų, įgytų trečiojoje šalyje (OJ L 19, 24.1.1989), bei siekdamas užtikrinti, kad nepriklausomai nuo pilietybės ir šalies, kurioje įgyta profesinė kvalifikacija, būtų nagrinėjami prašymai dėl įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo:
1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtų trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. P a v e d u:
2.1. iki 2012 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Sveikatos priežiūros išteklių valdymo skyriui sudaryti gydytojų ir gydytojų odontologų bei kitų sveikatos priežiūros specialistų, turinčių universitetinį, koleginį ir profesinį ar jiems prilygintą išsilavinimą, profesinių kvalifikacijų vertinimo komisijas ir parengti komisijų darbo nuostatų projektus ir paraiškų formas;
2.2. iki 2012 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamentui sudaryti vaistininko, vaistininko padėjėjo profesinės kvalifikacijos vertinimo komisiją ir parengti komisijos darbo nuostatų projektus ir paraiškų formas.
3. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu tvirtinamu tvarkos aprašu subsidiariai vadovaujamasi ir pripažįstant kvalifikaciją Europos Sąjungos, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės arba Šveicarijos Konfederacijos piliečiams, įgijusiems profesinę kvalifikaciją trečiojoje šalyje ir siekiantiems dirbti pagal reglamentuojamą profesiją Lietuvos Respublikoje, tačiau tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja kiti teisės aktai bei šie teisiniai santykiai atitinka tvarkos aprašo nuostatų esmę.
4. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Įsigalioja  2012-06-14
Valstybės žinios, 2012-06-13, Nr. 66-3375
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. GRUODŽIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-1038 „DĖL PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ, ĮGYTŲ IKI SLAUGOS PRAKTIKOS IR AKUŠERIJOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO PRILYGINIMO BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PROFESINEI KVALIFIKACIJAI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. birželio 5 d. Nr. V-497
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. V-1038 „Dėl Profesinių kvalifikacijų, įgytų iki Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo įsigaliojimo prilyginimo bendrosios praktikos slaugytojo profesinei kvalifikacijai, patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 152-6843):
Išdėstau 1.1 punktą taip:
„1.1. asmenims, kurie baigė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijos medicinos seserų kursus, įgijo medicinos sesers profesinę kvalifikaciją bei gavo tai patvirtinančius pažymėjimus, taip pat asmenims, kurie baigė medicinos seserų arba slaugos studijas, įgijo medicinos sesers, medicinos sesers kosmetikės, medicinos brolio arba slaugytojo profesinę kvalifikaciją bei gavo tai patvirtinančius diplomus;“.
2. Išdėstau 1.2 punktą taip:
„1.2. asmenims, kurie baigė vaikų įstaigų medicinos seserų, vaikų medicinos seserų, medicinos felčerio, felčerio, medicinos felčerių švietimo įstaigoms, bendruomenės sveikatos priežiūros arba akušerio studijas, įgijo vyriausiosios medicinos sesers vaikų įstaigoms, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers vaikų įstaigoms, bendruomenės slaugytojo, medicinos felčerio, felčerio, medicinos felčerio švietimo įstaigoms, medicinos felčerio mokykloms, medicinos felčerio krašto apsaugai arba akušerio profesinę kvalifikaciją buvusioje Sovietų Sąjungoje, kai jų rengimas prasidėjo iki 1990 m. kovo 11 d., arba Lietuvos Respublikoje bei gavo tai patvirtinančius diplomus ir iki 1999 m. gegužės 25 d. vertėsi slaugos praktika Lietuvos Respublikoje;“.
3. Išdėstau 1.3 punktą taip:
„1.3. asmenims, kurie baigė vaikų įstaigų medicinos seserų, vaikų medicinos seserų, medicinos felčerio, felčerio, medicinos felčerių švietimo įstaigoms, bendruomenės sveikatos priežiūros arba akušerio studijas, įgijo vyriausiosios medicinos sesers vaikų įstaigoms, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers vaikų įstaigoms, bendruomenės slaugytojo, medicinos felčerio, felčerio, medicinos felčerio švietimo įstaigoms, medicinos felčerio mokykloms, medicinos felčerio krašto apsaugai arba akušerio profesinę kvalifikaciją buvusioje Sovietų Sąjungoje, kai jų rengimas prasidėjo iki 1990 m. kovo 11 d., arba Lietuvos Respublikoje bei gavo tai patvirtinančius diplomus, tačiau iki 1999 m. gegužės 25 d. nesivertė slaugos praktika Lietuvos Respublikoje, bet yra baigę Kauno medicinos universiteto 120 val. LEMON „Slauga“ arba Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro 144 val. „Slaugos teorija ir praktika“ tobulinimo programą ir nuo 1999 m. gegužės 25 d. vertėsi slaugos praktika ne mažiau kaip 3 m. Lietuvos Respublikoje;“.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Įsigalioja  2012-06-10
Valstybės žinios, 2012-06-09, Nr. 65-3308
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2001 M. LIEPOS 18 D. ĮSAKYMO NR. 397 „DĖL SUNKIŲ TRAUMŲ KLASIFIKACINIŲ POŽYMIŲ“ PAPILDYMO

2012 m. birželio 4 d. Nr. V-496
Vilnius

P a p i l d a u Sunkių traumų klasifikacinius požymius, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 397 „Dėl sunkių traumų klasifikacinių požymių“ (Žin., 2001, Nr. 64-2377), šiuo 2.25 punktu:
„2.25. gyvybei pavojingi ūminiai apsinuodijimai.“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Įsigalioja  2012-06-10
Valstybės žinios, 2012-06-09, Nr. 65-3307
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL AKROMEGALIJOS AMBULATORINIO GYDYMO SOMATOSTATINO ANALOGAIS, KOMPENSUOJAMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012 m. gegužės 31 d. Nr. V-492
Vilnius

Siekdamas tinkamai reglamentuoti ambulatorinį gydymą kompensuojamaisiais vaistais:
1. T v i r t i n u Akromegalijos ambulatorinio gydymo somatostatino analogais, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašą (pridedama).
2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Įsigalioja  2012-06-08
Valstybės žinios, 2012-06-07, Nr. 64-3269 
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 159 „DĖL LIGŲ IR KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ JOMS GYDYTI, KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ ĮRAŠYMO Į SĄRAŠUS IR JŲ KEITIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. gegužės 29 d. Nr. V-487
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. 159 „Dėl Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įrašymo į sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 39-1450; 2011, Nr. 77-3764):
1.1. Papildau šiuo 1.5 punktu:
„1.5. siūlomo įrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti sąrašą (A sąrašą) vaistinio preparato terapinės vertės nustatymo protokolo formą.“
1.2. Nurodytu įsakymu patvirtintame Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įrašymo į sąrašus ir jų keitimo tvarkos apraše:
1.2.1. Išdėstau 6 punktą taip:
„6. Pareiškėjas pateikia tik šio Aprašo 5.1 punkte nurodytą paraišką, išskyrus jos priedą, ir šio Aprašo 5.5 punkte nustatytą informaciją tais atvejais, kai:“.
1.2.2. Pripažįstu netekusiu galios 16.1 punktą.
1.2.3. Išdėstau 18.2 punktą taip:
„18.2. prognozuojamas vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės bazines ir mažmenines kainas. Ši informacija raštu pateikiama ir Valstybinei ligonių kasai per Komisijos darbo reglamente nustatytą terminą;“.
1.2.4. Pripažįstu netekusiu galios 19.1 punktą.
1.2.5. Išdėstau 19.2 punktą taip:
„19.2. šio Aprašo priede nurodytą informaciją apie vaistinio preparato terapinę vertę pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą Siūlomo įrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti sąrašą (A sąrašą) vaistinio preparato terapinės vertės nustatymo protokolo formą. Ši informacija raštu pateikiama ir Valstybinei ligonių kasai per Komisijos darbo reglamente nustatytą terminą;“.
1.2.6. Išdėstau 22 punktą taip:
„22. Į A sąrašą gali būti įrašytas vaistinis preparatas tik tada, kai jis yra įregistruotas Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registre, Bendrijos vaistinių preparatų registre arba Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąraše (toliau – vaistinis preparatas).
Indikacijos, pagal kurias siūloma kompensuoti vaistinį preparatą, taip pat turi būti registruotos. Komisija, nagrinėdama paraišką, naudojasi sveikatos apsaugos ministro patvirtintoje ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, metodikoje (ar tvarkos apraše) nurodyta informacija apie vaistinius preparatus. Jei tokia metodika neparengta, Komisija naudojasi sveikatos technologijų vertinimo organizacijų patvirtintomis išvadomis (rekomendacijomis).“
1.2.7. Išdėstau 43 punktą taip:
„43. Priėmus neigiamą sprendimą, paraiška ir dokumentai dėl tos pačios ligos, vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės įrašymo į Sąrašus gali būti pateikiami ne anksčiau kaip po metų nuo neigiamo sveikatos apsaugos ministro sprendimo priėmimo dienos.“
1.2.8. Išdėstau Priedą nauja redakcija (pridedama).
1.3. Nurodytu įsakymu patvirtintoje Paraiškos įrašyti vaistinį preparatą į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti sąrašą (A sąrašą) formoje:
1.3.1. skyriuje „II. DUOMENYS APIE VAISTINĮ PREPARATĄ“ išbraukiu žodžius:
„Vaistinio preparato poveikis:
Priežastinis arba patogenezinis [ ];
Simptominis arba antrinė profilaktika [ ];
Papildomas gydymas, neveikiantis ligos eigos tiesiogiai [ ].“
1.3.2. Papildau Priedu (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. vaistinių preparatų, kurių paraiškos įrašyti juos į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti sąrašą (A sąrašą) pateiktos Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų sąrašų tikslinimo komisijai iki šio įsakymo įsigaliojimo, terapinė vertė nustatoma pagal anksčiau galiojusią Vaistinių preparatų vertinimo schemą.
2.2. Vaistinių preparatų, kurių iki šio įsakymo įsigaliojimo pateiktos paraiškos įrašyti juos į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti sąrašą (A sąrašą) patikslintos pagal šiuo įsakymu nustatytus reikalavimus, terapinė vertė nustatoma pagal šiuo įsakymu patvirtintą Vaistinių preparatų vertinimo schemą.
2.3. Paraiškos ir dokumentai dėl vaistinių preparatų, dėl kurių buvo priimtas neigiamas sprendimas iki šio įsakymo įsigaliojimo, gali būti pateikti iš naujo, neatsižvelgiant į neigiamo sveikatos apsaugos ministro sprendimo priėmimo datą.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-06-05, Nr. 63-3189
Įsigalioja  2012-06-06 daugiau »
į užrašus
grįžti į viršų