Į titulinį
Visa farmacinė ir medicininė informacija specialistams
Į titulinį
Mano užrašai
2018 m. liepos 16d.
Teisės aktai
Sveikatos apsaugos ministro įsakymai
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL RAGENOS TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO2013 m. sausio 2 d. Nr. V-2

VilniusVadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2010, Nr. 142-7263) 9 straipsnio 6 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2012 m. gruodžio 4 d. nutarimą Nr. DT-10/4 „Dėl Ragenos transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Ragenos transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. vasario 1 d.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administravimo sritį.Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis

Valstybės žinios, 2013-01-15, Nr. 5-177 
Įsigalioja  2013-02-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-943 „DĖL PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO BEI PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. gruodžio 31 d. Nr. V-1211

VilniusĮgyvendindamas Pirminės sveikatos priežiūros plėtros koncepcijos įgyvendinimo 2012–2013 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1074 (Žin., 2011, Nr. 161-7655), 6 punktą ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2012 m. gruodžio 4 d. nutarimą Nr. DT-10/5 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo pakeitimo projekto“,

p a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 143-5205):

1. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtinto Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo 34 punktą taip:

„34. Būtinoji medicinos pagalba teikiama pagal Šeimos gydytojo medicinos normą, atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarką ir mastą. Ši pagalba teikiama draudžiamiesiems, neįrašytiems į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą, ir Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems valstybiniu sveikatos draudimu, pateikusiems vieną iš šių dokumentų: Europos sveikatos draudimo kortelę, ją pakeičiantį sertifikatą, E 123 formos pažymą ar dokumentą DA1. Būtinoji odontologinė pagalba teikiama pagal Gydytojo odontologo medicinos normą draudžiamiesiems asmenims iki 18 metų, neįrašytiems į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą, bei asmenims iki 18 metų, pateikusiems Europos sveikatos draudimo kortelę ar ją pakeičiantį sertifikatą. Mokama už vieną ligos epizodą, neatsižvelgiant į paciento apsilankymų skaičių.“

2. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtinto Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo II skyriaus „Skatinamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašas“ lentelės 10 punktą taip:

 
 
Būtinosios medicinos pagalbos teikimas
 
 
10.1.
 
Būtinosios medicinos pagalbos teikimas draudžiamiesiems, neįrašytiems į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą (pagal Šeimos gydytojo medicinos normą)
 
37,0
 
10.2.
 
Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems asmenims iki 18 metų, neįrašytiems į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)
 
40,7
 
10.3.
 
Būtinosios medicinos pagalbos teikimas Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems valstybiniu sveikatos draudimu, pateikusiems vieną iš šių dokumentų: Europos sveikatos draudimo kortelę, ją pakeičiantį sertifikatą, E123 formos pažymą ar dokumentą DA1 (pagal Šeimos gydytojo medicinos normą)
 
37,0
 
10.4.
 
Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas asmenims iki 18 metų, pateikusiems Europos sveikatos draudimo kortelę ar ją pakeičiantį sertifikatą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)
 
40,7“
 
 
 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                        VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS


Valstybės žinios, 2013-01-03, Nr. 1-17
Įsigalioja  2013-01-04
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. V-1032 „dėl tarptautinio skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjimo pildymo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo2012 m. gruodžio 31 d. Nr. V-1210

VilniusP a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. V-1032 „Dėl Tarptautinio skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjimo pildymo ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 151-7119) ir papildau nauju 3.2 punktu (ankstesnį 3.2 punktą laikau 3.3 punktu):

„3.2. viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninei Santariškių klinikoms užtikrinti gyventojų skiepijimą nuo geltonojo drugio;“.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

Valstybės žinios, 2013-01-03, Nr. 1-16
Įsigalioja  2013-01-04
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL PSICHIATRIJOS AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO2012 m. gruodžio 31 d. Nr. V-1209

VilniusĮgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 33-1268), 3 lentelės XXI skyriaus 744 nuostatos 3 priemonę ir siekdamas tinkamai reglamentuoti ambulatorinių psichiatrijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą:

1. T v i r t i n u Psichiatrijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u kontroliuoti šio įsakymo vykdymą viceministrui pagal administravimo sritį.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

Valstybės žinios, 2013-01-03, Nr. 1-15 
Įsigalioja  2013-01-04
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 35:2012 „BURNOS HIGIENISTAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO2012 m. gruodžio 31 d. Nr. V-1208

VilniusVykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099):

1. T v i r t i n u Lietuvos medicinos normą MN 35:2012 „Burnos higienistas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. V-81 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 35:2004 „Burnos higienistas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 32-1032).

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

__________________
Valstybės žinios, 2013-01-03, Nr. 1-14
Įsigalioja  2013-01-04

daugiau »
į užrašus
VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A SDĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. LAPKRIČIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 1K-149 „DĖL SPRENDIMŲ DĖL VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ LABAI RETOMS LIGOMS IR BŪKLĖMS GYDYTI KOMPENSAVIMO IR DĖL NENUMATYTŲ ATVEJŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. gruodžio 28 d. Nr. 1K-351

VilniusVykdydamas Sprendimų dėl vaistų ir medicinos pagalbos priemonių labai retoms ligoms ir būklėms gydyti kompensavimo ir dėl nenumatytų atvejų priėmimo komisijos darbo vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 1K-287, 2 punktą:

P a k e i č i u Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr. 1K-149 „Dėl Sprendimų dėl vaistų ir medicinos pagalbos priemonių labai retoms ligoms ir būklėms gydyti kompensavimo ir dėl nenumatytų atvejų priėmimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 139-5037; 2008, Nr. 68-2612; 2012, Nr. 32-1528):

1. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis Galūnių, sąnarių ir organų protezavimo, protezų įsigijimo bei centralizuotai iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų protezų, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 151 (Žin., 1998, Nr. 33-894; 1999, Nr. 7-159; 2008, Nr. 35-1252), 14 punktu:“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Sprendimų dėl vaistų ir medicinos pagalbos priemonių labai retoms ligoms ir būklėms gydyti kompensavimo ir dėl nenumatytų atvejų priėmimo komisijos darbo reglamente:

2.1. Papildau nauju 41 punktu:

„41. CPO vaistų katalogas − Centrinės perkančiosios organizacijos sudarytas standartizuotų prekių (vaistų) sąrašas (katalogas CPO.lt™), kuriame pateikiamas pagal preliminarias sutartis galimų tiekti prekių (vaistų) aprašymas ir kaina. Internetinis adresas https://www.cpo.lt.“

2.2. Išdėstau 8.1 punktą taip:

„8.1. priima sprendimus dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – gydymo įstaigų) prašymų kompensuoti labai retų ligų ir būklių bei nenumatytais atvejais skiriamų vaistų, MPP ir priemonių įsigijimo išlaidas (toliau – prašymai);“.

2.3. Išdėstau 8.4 punktą taip:

„8.4. įvertinusi Sąnarių endoprotezų skirstymo komisijos siūlymus ir vadovaudamasi Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-810 (Žin., 2012, Nr. 104-5298), priima sprendimus dėl specialiųjų, individualiųjų ir revizinių sąnarių endoprotezų bei jų priedų, dėl sąnarių endoprotezų, panaudotų keičiant operacijos taktiką, papildomų ar kitų priedų įsigijimo išlaidų kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis, taip pat dėl pacientų, perkančių sąnarių endoprotezus savo lėšomis, išlaidų kompensavimo.“

2.4. Išdėstau 8.5 punktą taip:

„8.5. priima sprendimus dėl dantų protezavimo išlaidų kompensavimo, jei kramtymo funkcija sutrinka dėl retos ligos ar būklės;“.

2.5. Išdėstau 8.7 punktą taip:

„8.7. vadovaudamasi Kompensuojamųjų vaistų skyrimo retoms ligoms gydyti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-52 (Žin., 2009, Nr. 17-675), priima sprendimus dėl retų ligų ir būklių bei nenumatytais atvejais skiriamų kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į einamųjų metų vaistų kainyną, ir kompensuojamųjų MPP, įrašytų į C sąrašą (turi būti atsižvelgiama į šiame sąraše nurodytas kompensuojamųjų MPP skyrimo sąlygas), įsigijimo išlaidų kompensavimo. Teigiamus sprendimus komisija gali priimti tik tuomet, jei dėl jų nebus viršijamos kompensuojamiesiems vaistams ir MPP numatytos PSDF biudžeto lėšos;“.

2.6. Papildau nauju 8.10 punktu:

„8.10. priima sprendimus dėl ortopedijos techninių priemonių, skiriamų labai retų ligų ir būklių bei nenumatytais atvejais, įsigijimo išlaidų kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis;“.

2.7. Papildau nauju 8.11 punktu:

„8.11. priima sprendimus dėl centralizuotai PSDF biudžeto lėšomis perkamų peritoninės dializės tirpalų skyrimo labai retų ligų ir būklių bei nenumatytais atvejais.“

2.8. Išdėstau 11 punktą taip:

„11. Universitetų ar tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydymo įstaigų gydytojų specialistų konsiliumas (toliau − gydytojų konsiliumas) priima sprendimus dėl gydymo vaistais ir (ar) MPP, kurio išlaidas prašoma kompensuoti labai retų ligų ar būklių bei numatytais atvejais, pagrįstumo ir tikslingumo, taip pat svarsto, ar tikslinga tęsti gydymą, jei jis turėtų trukti ilgiau nei metus. Dėl ortopedijos techninių priemonių skyrimo labai retų ligų ir būklių bei nenumatytais atvejais pagrįstumo ir tikslingumo, dėl gydymo tęsimo taikant šias priemones sprendimus priima gydytojų konsultacinė komisija arba gydytojų konsiliumas.

Jei gydytojų konsiliumas nusprendžia, kad gydymas turi būti nuolatinis arba trukti ilgiau kaip metus, prašymą kompensuoti vaistų ir (ar) MPP, ir (ar) priemonių, skiriamų ambulatoriniam gydymui tęsti, įsigijimo išlaidas gali pateikti gydymo įstaiga, prie kurios pacientas yra prisirašęs. Kartu su prašymu VLK teikiama gydytojų konsiliumo išvadų kopija. Konsiliumo išvadose turi būti nurodyta skiriamo gydymo trukmė.“

2.9. Išdėstau 12 punktą taip:

„12. Gydytojų konsiliumo išvados tvirtinamos konsiliume dalyvaujančių gydytojų parašais (ne mažiau kaip 3 parašais). Konsiliumo išvadose nurodomos gydytojų, kurie jas pasirašo, profesinės kvalifikacijos. Dalyvauti konsiliume ir vertinti paciento sveikatos būklę, diagnozuoti ligą, išsiaiškinti ir nustatyti paciento gydymo galimybes turi teisę reikiamos profesinės kvalifikacijos (nurodytos medicinos praktikos licencijoje) ir kompetencijos (nustatytos teisės aktų) gydytojai.“

2.10. Išdėstau 13.5 punktą taip:

„13.5. reikiamo vaisto bendrinis ir prekės pavadinimai (jei skiriant vaistą nurodomas konkretus prekės pavadinimas) ir (ar) MPP tipas, forma, dydis, prekės pavadinimas, ir (ar) priemonės tipų grupės pavadinimas, vienkartinė ir (ar) kurso dozė, planuojama gydymo trukmė (dienų, mėnesių ar gydymo kursų skaičius, nuolatinis ar ilgalaikis gydymas), visas gydymui būtinas vaistų ir (ar) MPP, ir (ar) priemonių kiekis, vaisto registracijos duomenys, vaisto ir (ar) MPP, ir (ar) priemonės vieneto mažiausia žinoma rinkos kaina;“.

2.11. Išdėstau 13.6 punktą taip:

„13.6. ligos retumą patvirtinantys statistiniai duomenys, duomenų šaltinis. Jei reta ar labai reta liga yra įrašyta į retų ligų sąrašą, skelbiamą visuomenei interneto tinklalapyje http://www.orpha.net/, nurodomas ligos numeris (pvz., ORPHA000000). Jei nagrinėjama reta būklė, nurodomi šios būklės retumą Lietuvoje patvirtinantys faktai ar gydymo įstaigoje per paskutiniuosius 5 metus gydytų pacientų, kuriems ši būklė buvo nustatyta, skaičius;“.

2.12. Išdėstau 17 punktą taip:

„17. Komisijos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per mėnesį. Komisijos posėdžiuose nagrinėjami gydymo įstaigų pateikti prašymai ir šiuos prašymus pagrindžiantys dokumentai. Pacientai ir (ar) jų atstovai į posėdį nekviečiami. Ypatingi asmens duomenys, susiję su fizinio asmens sveikata, tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2000, Nr. 64-1924; 2003, Nr. 15-597; 2008, Nr. 22-804). Šie duomenys gali būti atskleidžiami tik prašymą dėl gydymo išlaidų kompensavimo pateikusiai gydymo įstaigai ir vaistų ir (ar) MPP, ir (ar) priemonių tiekėjui, įregistruotam Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.“

2.13. Išdėstau 20 punktą taip:

„20. Komisijos posėdžio protokolą rašo posėdžio sekretorius, pasirašo komisijos pirmininkas (arba jo pavaduotojas), posėdyje dalyvavę ir turintys teisę balsuoti komisijos nariai bei posėdžio sekretorius. Dėl kiekvieno svarstyto pacientų gydymo išlaidų kompensavimo klausimo rašomas atskiras komisijos nutarimas. Komisijos nutarimą, atsižvelgdamas į komisijos posėdyje priimtą sprendimą, rašo ekspertas, nutarimą pasirašo komisijos pirmininkas (arba jo pavaduotojas), posėdyje dalyvavę ir turintys teisę balsuoti komisijos nariai bei nutarimą rašęs ekspertas. Komisijos posėdžio protokolai ir nutarimai registruojami VLK Kanceliarijos poskyryje bendrąja tvarka. Nenumatytais atvejais, kai pacientą būtina skubiai aprūpinti vaistais ir (ar) MPP, ir (ar) priemonėmis, komisijos narių nuomonė dėl jų įsigijimo išlaidų kompensavimo išsiaiškinama apklausos būdu (žodžiu arba elektroniniu paštu) ir pagal surinktą informaciją parengiamas komisijos protokolas dėl priimto sprendimo.“

2.14. Papildau nauju 201 punktu:

„201. Sprendimui dėl vaistų ar MPP, skiriamų retų ligų ar būklių ir nenumatytais atvejais, įsigijimo išlaidų kompensavimo priimti rengiama nustatytos formos komisijos pažyma apie lėšų gydymo išlaidoms kompensuoti poreikį (4 priedas).“

2.15. Išdėstau 25 punktą taip:

„25. Komisija prašymą išnagrinėja ir sprendimą priima per 20 darbo dienų. Per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išduodamas VLK garantinis raštas gydymo įstaigai, kuriame nurodomas VLK suteikiamos paciento gydymo išlaidų kompensavimo garantijos suma ir galiojimo terminas. VLK garantija galioja ne ilgiau negu nurodyta garantiniame rašte. Garantinis raštas gali būti tikslinamas siekiant ištaisyti technines klaidas, padarytas jį rengiant. Tokiu atveju išduodamas naujas garantinis raštas tomis pačiomis sąlygomis kaip ankstesnysis garantinis raštas.“

2.16. Papildau nauju 251 punktu:

„251. Garantiniame rašte nurodyta VLK garantija baigiasi, kai:

251.1. sueina garantijos galiojimo terminas;

251.2. pacientas miršta;

251.3. nebereikia garantiniame rašte nurodytų vaistų, MPP ar priemonių pacientui gydyti ir gydymo įstaiga informuoja apie tai VLK raštu arba elektroniniu paštu;

251.4. pagal suteiktą garantiją negalima įsigyti nurodytų vaistų, MPP ar priemonių dėl sutrikusio arba nutrūkusio jų tiekimo į rinką.“

2.17. Išdėstau 32 punktą taip:

„32. Gydymo įstaiga, sunaudojusi vaistus ir (ar) MPP, ir (ar) priemones pacientui gydyti ar juos išdavusi jam iki garantiniame rašte nurodyto termino pabaigos, VLK pateikia:

32.1. gydymo išlaidų kompensavimo paraišką, kurioje PVM suma neišskiriama – ji įskaičiuojama į kompensacijos sumą (5 priedas);

32.2. gydymo įstaigos atstovo patvirtintą tiekėjo sąskaitos faktūros kopiją;

32.3. vaistų ir (ar) MPP, ir (ar) priemonių priėmimą iš tiekėjų ir panaudojimą patvirtinančius dokumentus: perdavimo–priėmimo akto kopiją, pasirašytą paciento ar jo atstovo, jei vaistai ir (ar) MPP skiriami pacientui gydyti namuose ar stacionare, arba perdavimo–priėmimo akto kopiją ir stacionaro skyriaus administracijos patvirtintą vaistų ir (ar) MPP panaudojimo stacionare ataskaitą;

32.4. VLK išduoto garantinio rašto kopiją.“

2.18. Išdėstau 33 punktą taip:

„33. Išdavusi ortopedijos techninę priemonę, ortopedijos įmonė pateikia VLK šios priemonės užsakymo priėmimo–išdavimo lapą, pasirašytą paciento.“

2.19. Papildau šiuo 40 punktu:

„40. Reikiamų vaistų, MPP ir priemonių rinkos kainų tyrimą atlieka prašymą komisijai pateikusi gydymo įstaiga. Komisijos ekspertas patikrina gydymo įstaigos prašyme nurodytas kainas, elektroniniu būdu apklausdamas galimus vaistų, MPP ar priemonių tiekėjus, vaistų gamintojus arba naudodamasis Centrinės perkančiosios organizacijos skelbiamu elektroniniu CPO vaistų katalogu, kuriame nurodomos vaistų kainos. Gydymo įstaigai išduotame VLK garantiniame rašte nurodoma reikiamų vaistų įsigijimo išlaidų kompensuojamoji suma, apskaičiuota pagal CPO vaistų kataloge nurodytas vaistų kainas, arba mažiausios rinkoje esančių reikiamų vaistų, MPP ar priemonių tiekėjų ar gamintojų nurodytos kainos.“

2.20. Papildau nauju 4 priedu.

2.21. Papildau nauju 5 priedu.Direktorius Algis Sasnauskas

Valstybės žinios, 2013-01-03, Nr. 1-18 
Įsigalioja  2013-01-04
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 m. BIRŽELIO 30 d. ĮSAKYMO Nr. V-533 / A1-189 „DĖL TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. gruodžio 27 d. Nr. V-1205 / A1-586

Vilnius1. P a k e i č i a m e Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533 / A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 83-3078; 2010, Nr. 89-4740):

1.1. Išdėstome 2 punkto pirmąją pastraipą taip:

„2. Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai bei elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai (toliau vadinama – elektroniniai pažymėjimai), išduodami Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemoje (toliau vadinama – EPTS), pateisina neatvykimą į darbą (tarnybą) ir yra pagrindas skirti ligos socialinio draudimo išmoką (toliau vadinama – ligos pašalpa) arba motinystės socialinio draudimo išmoką (toliau vadinama – motinystės pašalpa), taip pat yra pagrindas pratęsti nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimą.“

1.2. Išdėstome 7 punktą taip:

„7. Elektroniniai pažymėjimai išduodami asmenims, apdraustiems ligos ir motinystės socialiniu draudimu bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnams, Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinėse darbo biržose (toliau vadinama – teritorinė darbo birža) įsiregistravusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra suteiktas bedarbio statusas (toliau vadinama – bedarbis).“

1.3. Išdėstome 8 punktą taip:

„8. Šių Taisyklių laikymąsi turi teisę kontroliuoti Fondo valdybos ir jos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei), išskyrus atvejus, kai elektroniniai pažymėjimai išduodami vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, žvalgybos institucijose pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujantiems asmenims, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnams. Kai elektroniniai pažymėjimai išduodami vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, žvalgybos institucijose pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujantiems asmenims, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnams, šių Taisyklių laikymąsi turi teisę kontroliuoti šios įstaigos jų nustatyta tvarka.“

1.4. Išdėstome 20 punktą taip:

„20. Ambulatorinio gydymo metu pažymėjimai išduodami tą dieną, kai nustatomas laikinasis nedarbingumas:

20.1. asmenims, kurie į asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi darbo (tarnybos) metu ar iki darbo (tarnybos) dienos pradžios ir nustatoma, kad jie yra laikinai nedarbingi, elektroniniame pažymėjime nedarbingumo laikotarpis nurodomas nuo kreipimosi dienos;

20.2. asmenims, kurie į asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi po darbo (tarnybos) (išdirbę visą darbo (tarnybos) dieną, pamainą) ir nustatoma, kad jie yra laikinai nedarbingi, elektroniniame pažymėjime nedarbingumo laikotarpis nurodomas nuo kitos dienos, einančios po tos dienos, kai išdirbta visa darbo (tarnybos) diena ar pamaina.“

1.5. Išdėstome 29 punktą taip:

„29. Jei laikinai nedarbingu pripažintas asmuo kreipiasi į ambulatorines paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir prašo leisti grįžti į darbą (tarnybą) anksčiau negu numatyta elektroniniame pažymėjime, gydytojas ankstesnį elektroninį pažymėjimą panaikina ir išduoda naują elektroninį pažymėjimą iki dienos, kurią asmuo pripažįstamas darbingu.“

1.6. Išdėstome 30 punktą taip:

„30. Stacionarinio gydymo atveju elektroniniai pažymėjimai išduodami išvykimo iš stacionaro dieną arba, asmeniui prašant, ne dažniau kaip du kartus per mėnesį šia tvarka:

30.1. asmenims, kurie į stacionarinio gydymo paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi darbo (tarnybos) metu ar iki darbo (tarnybos) dienos pradžios, elektroniniame pažymėjime nedarbingumo laikotarpis nurodomas nuo kreipimosi dienos;

30.2. asmenims, kurie į stacionarinio gydymo paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi po darbo (tarnybos) (išdirbę visą darbo (tarnybos) dieną, pamainą), elektroniniame pažymėjime nedarbingumo laikotarpis nurodomas nuo kitos dienos, einančios po tos dienos, kai išdirbta visa darbo (tarnybos) diena ar pamaina.“

1.7. Papildome 36 punktą šiomis pastraipomis:

„Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad taikant gydymą ir (ar) medicininės reabilitacijos priemones, išlieka organizmo funkcijų sutrikimai, iki asmens laikinojo nedarbingumo terminų, nurodytų šių Taisyklių 36.1–36.4 punktuose, parengia Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78 / V-179 (Žin., 2005, Nr. 38-1253), 8 punkte nurodytus dokumentus.

Siunčiant į NDNT elektroninį pažymėjimą išduoda GKK pirmininkas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.“

1.8. Papildome 37 punktą ketvirtąją pastraipa:

„Žvalgybos institucijose pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujančių asmenų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnų sveikatos būklės bei darbingumo klausimai GKK posėdyje sprendžiami nedalyvaujant Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei).“

1.9. Išdėstome 42 punktą taip:

„42. Naujas elektroninis pažymėjimas asmeniui, kuris NDNT pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, susirgus kita liga ar susižalojus gali būti išduodamas dar nepradėjus dirbti, o dėl tos pačios ligos, ligai paūmėjus ar esant jos komplikacijoms – tik po 1 darbo (tarnybos) dienos.“

1.10. Išdėstome 43 punktą taip:

„43. Asmeniui, kuriam jau išduotas elektroninis pažymėjimas, susirgus kita liga ar susižalojus po atleidimo iš darbo (tarnybos) naujas elektroninis pažymėjimas neišduodamas.“

1.11. Išdėstome 54 punktą taip:

„54. Elgesio taisyklių pažeidimus apdraustiems asmenims ir bedarbiams turi teisę nustatyti ir Fondo valdybos ar jos teritorinių skyrių vyriausiasis specialistas (nedarbingumo kontrolei), remdamasis dokumentais, patvirtinančiais elgesio taisyklių pažeidimus. Kai elektroniniai pažymėjimai išduodami vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, žvalgybos institucijose pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį tarnaujantiems asmenims, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnams, elgesio taisyklių pažeidimus turi teisę nustatyti institucijos, kuriose tarnauja pareigūnas.“

1.12. Išdėstome 71 punktą taip:

„71. Moterims, atleistoms iš darbo (tarnybos) nėštumo metu dėl įmonės, įstaigos, organizacijos likvidavimo ar bankroto, taip pat dėl to, kad pasibaigė terminuotos darbo sutarties terminas arba Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme (Žin., 2000, Nr. 75-2271) nurodytų asmenų paskyrimo į pareigas terminas ar įgaliojimų laikas, elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai išduodami šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.“

1.13. Išdėstome 72 punktą taip:

„72. Elektroninius pažymėjimus asmenims, nušalintiems nuo darbo (tarnybos) dėl karantino režimo ypač pavojingų arba nežinomos kilmės užkrečiamųjų ligų protrūkių arba epidemijų židiniuose nustatytam laikotarpiui, išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcinių ligų gydytojai, šeimos gydytojai ar vidaus ligų gydytojai, gavę visuomenės sveikatos centrų apskrityse arba jų filialų miestuose bei rajonuose atitinkamas pažymas.“

1.14. Išdėstome 73 punktą taip:

„73. Visuomenės sveikatos centrų apskrityse arba jų filialų miestuose bei rajonuose sprendimu apdraustuosius, kaip užkrečiamųjų ligų sukėlėjų nešiotojus, laikinai nušalinus nuo darbo (tarnybos) ir nesant galimybės jų perkelti į kitą darbą (tarnybą), elektroninius pažymėjimus nustatytam laikotarpiui išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcinių ligų, šeimos ar vidaus ligų gydytojai.“

1.15. Išdėstome 78 punktą taip:

„78. Bedarbiams elektroniniai pažymėjimai išduodami šių Taisyklių nustatyta tvarka.“

1.16. Išdėstome 79 punktą taip:

„79. Elektroninius pažymėjimus šių Taisyklių nenumatytais atvejais bedarbiams gali išduoti asmenis gydantys gydytojai, gavę Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimus raštu leisti išduoti elektroninius pažymėjimus.“

1.17. Pripažįstame 89.2 punktą netekusiu galios.

1.18. Išdėstome 89.3 punktą taip:

„89.3. ieškančio darbo asmens registracijos numeris, jei elektroninis pažymėjimas išduodamas bedarbiui;“.

1.19. Išdėstome 89.6–89.8 punktus taip:

„89.6. diagnozė, nurodant ligos ar kitą sveikatos sutrikimų kodą pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikaciją Australijos modifikaciją (toliau vadinama – TLK-10-AM). Kiekvieną kartą išduodant elektroninį pažymėjimą, nurodoma ta laikinojo nedarbingumo priežastis ir ta diagnozė pagal TLK-10-AM, dėl kurios asmuo yra pripažįstamas laikinai nedarbingas;

89.7. slaugomojo asmens liga ar pagrindinė patologinė būklė pagal TLK-10-AM, jeigu elektroninis pažymėjimas išduodamas sergančiam šeimos nariui slaugyti;

89.8. sergančio asmens liga ar pagrindinė patologinė būklė pagal TLK-10-AM, jeigu elektroninis pažymėjimas išduodamas sveiko vaiko priežiūrai;“.

1.20. Išdėstome 98 punktą taip:

„98. Vidaus reikalų įstaiga, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžios įstaigos ir įmonės, apmokėjusios vidaus tarnybos sistemos pareigūno, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnų laikinąjį nedarbingumą elektroninio pažymėjimo pagrindu, apie tai perduoda į EPTS informaciją, būtiną draudimui elektroninį pažymėjimą panaikinti.“

1.21. Išdėstome 109 punktą taip:

„109. Medicininė pažyma dėl ligų, traumų, protezavimo, sergančiam šeimos nariui slaugyti bei nėštumo ir gimdymo, taip pat išduodama studentams, moksleiviams ir kariams.“

1.22. Išdėstome 115 punktą taip:

„115. Apdraustųjų asmenų ir bedarbių laikinojo nedarbingumo ekspertizės ginčytini klausimai Fondo valdybos ir jos teritorinių skyrių vyriausiųjų specialistų (nedarbingumo kontrolei) teikimu sprendžiami GKK, įvertinant apdraustų asmenų ir bedarbių sveikatos būklę bei darbingumą. GKK posėdžiuose turi teisę dalyvauti Fondo valdybos ar jos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei).“

1.23. Išdėstome 116 punktą taip:

„116. Apdraustųjų asmenų ir bedarbių pretenzijas dėl gydytojų, atliekančių laikinojo nedarbingumo ekspertizę, veiksmų sprendžia asmens sveikatos priežiūros įstaigų GKK kartu su Fondo valdybos teritorinių skyrių vyriausiaisiais specialistais (nedarbingumo kontrolei).“

1.24. Išdėstome 117 punktą taip:

„117. Ginčijamus apdraustųjų asmenų ir bedarbių laikinojo nedarbingumo ekspertizės klausimus nagrinėja ir sprendžia Fondo valdyba. Nesutikus su Fondo valdybos sprendimais, asmens sveikatos priežiūros įstaiga ar suinteresuotas asmuo turi teisę apskųsti juos teismui įstatymų nustatyta tvarka.“

2. Šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITISSOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ ALGIMANTA PABEDINSKIENĖ

Valstybės žinios, 2012-12-29, Nr. 154-7943
Įsigalioja  2013-01-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. RUGPJŪČIO 13 D. ĮSAKYMO Nr. V-724 „DĖL NUOLAIDOS PACIENTO PRIEMOKAI UŽ KOMPENSUOJAMĄJĮ VAISTINĮ PREPARATĄ IR KOMPENSUOJAMĄJĄ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĘ APSKAIČIAVIMO IR TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. gruodžio 20 d. Nr. V-1196

VilniusP a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymą Nr. V-724 „Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 98-5108, Nr. 150-7678; 2011, Nr. 67-3187, Nr. 162-7694; 2012, Nr. 80-4197) ir išdėstau 2.3 punktą taip:

„2.3. iki 2013 m. birželio 30 d., neatsižvelgiant į įsakymo 2.2 punkto nuostatą, paciento priemoka (ar jos dalis) už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę (toliau – papildoma nuolaida paciento priemokai) gali būti apmokama juridinių asmenų vykdomų socialinių paramos programų, skirtų neįgaliesiems ir (ar) asmenims, įgijusiems teisę gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją, lėšomis. Socialinės paramos programos vadovas turi iš anksto informuoti VLK apie ketinimą taikyti papildomą nuolaidą paciento priemokai šios programos lėšomis. VLK interneto svetainėje turi būti skelbiamas socialinių paramos programų, pagal kurias taikomos papildomos nuolaidos paciento priemokai, sąrašas.“SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

Valstybės žinios, 2012-12-29, Nr. 154-7945
Įsigalioja  2012-12-30
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A SDĖL EUROPOS FARMAKOPĖJOS 7.0 leidimo 7.6 PRIEDO ĮGYVENDINIMO2012 m. gruodžio 19 d. Nr. V-1188/B1-1025

VilniusSiekdami įgyvendinti Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo (Žin., 2004, Nr. 120-4439), ratifikuotos Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo, pataisytos pagal Konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo protokolą, ratifikavimo“ (Žin., 2004, Nr. 120-4427), 1 straipsnio reikalavimus ir Europos Tarybos Europos farmacijos ir farmacinės rūpybos komiteto 2011 m. kovo 25 d. sprendimą AP-CPH (11) 3:

1. Pavedame pradinių medžiagų, veikliųjų medžiagų ir pagalbinių medžiagų, naudojamų vaistinių preparatų, įskaitant ekstemporalius vaistinius preparatus, bei veterinarinių vaistų gamybai, taip pat vaistinių preparatų, įskaitant ekstemporalius vaistinius preparatus, ir veterinarinių vaistų gamintojams, Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui bei Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui savo veikloje laikytis kokybės reikalavimų, nurodytų Europos farmakopėjos 7.0 leidimo 7.6 priede.

2. Įpareigojame Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininką ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėją kontroliuoti įsakymo vykdymą.

3. Nustatome, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITISVALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS JONAS MILIUS

Valstybės žinios, 2012-12-29, Nr. 154-7944
Įsigalioja  2013-01-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL PACIENTŲ SVEIKATAI PADARYTOS ŽALOS NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO2012 m. gruodžio 18 d. Nr. V-1182

VilniusVadovaudamasis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 102-2317; 2009, Nr. 145-6425) 24 straipsnio 4 dalimi:

1. S u d a r a u pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją:

Juozas Vytautas Šveikauskas – Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriaus viršininkas (komisijos pirmininkas);

Arūnas Žobakas – Lietuvos sergančiųjų epilepsija ir jų globėjų draugijos pirmininkas (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Arminas Bartkaitis – Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos „Donorystė“ prezidentas;

Jonas Kairys – VšĮ Šeškinės poliklinikos direktorius;

Danguolė Milkevičiūtė – Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės departamento Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus vyriausioji specialistė;

Genovaitė Paulauskienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Bendrosios medicinos pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė;

Violeta Raslanienė – Lietuvos Respublikos odontologų rūmų narė.

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. V-1174 „Dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sudarymo“ (Žin., 2008, Nr. 141-5586);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. V-205 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. V-1174 „Dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sudarymo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 30-1401);

2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 4 d. įsakymą Nr. V-5 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. V-1174 „Dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sudarymo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 6-200).

3. P a s i l i e k u įsakymo vykdymo kontrolę.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

Valstybės žinios, 2012-12-20, Nr. 150-7695
 Įsigalioja  2012-12-21 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2001 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSAKYMO Nr. 299 „DĖL KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, JŲ PADALINIŲ IR FILIALŲ VADOVAMS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. gruodžio 18 d. Nr. V-1181

Vilnius1. P a k e i č i u kvalifikacinius reikalavimus Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 299 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams tvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 47-1641, Nr. 105-3770; 2003, Nr. 40-1864, Nr. 71-3259, Nr. 89-4048; 2004, Nr. 96-3558; 2006, Nr. 66-2450; 2007, Nr. 40-1507; 2008, Nr. 21-769, Nr. 76-3032; 2009, Nr. 43-1689; 2010, Nr. 61-3009), ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas tik Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams, priimamiems į pareigas po šio įsakymo įsigaliojimo.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

Valstybės žinios, 2012-12-21, Nr. 151-7729
Įsigalioja  2012-12-22
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2006 M. gruodžio 29 D. ĮSAKYMO Nr. V-1136 „DĖL asmens sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO2012 m. gruodžio 13 d. Nr. V-1162

VilniusPakeičiu Asmens sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo stebėsenos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1136 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 2-104; 2011, Nr. 76-3688):

1. Išdėstau 2 punktą taip:

„2. Aprašas reglamentuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo stebėsenos sampratą ir tikslą, sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo stebėsenos organizavimą ir vykdymą, asmens sveikatos priežiūros įstaigų duomenų pateikimo tvarką Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau vadinama –VASPVT), duomenų tvarkymo, vertinimo ir informacijos teikimo tvarką bei atsakomybę.“

2. Įrašau 5, 8–13, 15 punktuose vietoj trumpinio „VMAI“ trumpinį „VASPVT“.LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-12-20, Nr. 149-7663
Įsigalioja  2012-12-21
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. rugsėjo 6 D. ĮSAKYMO Nr. V-624 „DĖL odontologijos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO2012 m. gruodžio 13 d. Nr. V-1161

VilniusPakeičiu Odontologijos praktikos licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-624 „Dėl Odontologijos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 137-5006; 2010, Nr. 35-1684), ir išbraukiu 54 punkte žodžius „Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos“.LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-12-20, Nr. 149-7662
Įsigalioja  2012-12-21
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. vasario 3 D. ĮSAKYMO Nr. V-73 „DĖL europos parlamento ir tarybos direktyvos 2002/98/EB įgyvendinimo ataskaitų“ PAKEITIMO2012 m. gruodžio 13 d. Nr. V-1160

VilniusPakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 3 d. įsakymą Nr. V-73 „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/98/EB įgyvendinimo ataskaitų“ (Žin., 2005, Nr. 18-586) ir išbraukiu 1 punkte žodžius „Valstybinei medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos“.LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-12-20, Nr. 149-7661 
Įsigalioja  2012-12-21
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M. sausio 28 D. ĮSAKYMO Nr. 58 „DĖL sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos“ PAKEITIMO2012 m. gruodžio 13 d. Nr. V-1159

VilniusPakeičiu Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-58 „Dėl Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 12-430; 2007, Nr. 43-1650), ir išbraukiu 14 punkte žodžius „Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos“.LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-12-20, Nr. 149-7660
Įsigalioja  2012-12-21
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. gruodžio 30 D. ĮSAKYMO Nr. V-1088 „DĖL slaugos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO2012 m. gruodžio 13 d. Nr. V-1158

VilniusPakeičiu Slaugos praktikos licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1088 „Dėl Slaugos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 1-48), ir išbraukiu 48 punkte žodžius „Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos“.LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-12-20, Nr. 149-7659
Įsigalioja  2012-12-21
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. gruodžio 30 D. ĮSAKYMO Nr. V-1089 „DĖL akušerijos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO2012 m. gruodžio 13 d. Nr. V-1157

VilniusPakeičiu Akušerijos praktikos licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1089 „Dėl Akušerijos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 1-49), ir išbraukiu 48 punkte žodžius „Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos“.LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-12-20, Nr. 149-7658
Įsigalioja  2012-12-21
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. V-637 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. RUGPJŪČIO 26 D. ĮSAKYMO Nr. V-607 „DĖL NAIKINTINŲ KONTROLIUOJAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ SURINKIMO VAISTINĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PAKEITIMO2012 m. gruodžio 12 d. Nr. V-1147

VilniusP a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. V-637 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. V-607 „Dėl Naikintinų kontroliuojamų vaistinių preparatų surinkimo vaistinėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (Žin., 2012, Nr. 76-3960) ir išdėstau 2 punktą taip:

„2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.“LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-12-20, Nr. 149-7657
Įsigalioja  2012-12-21
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 27 D. ĮSAKYMO Nr. V-304 „DĖL BRANGIŲJŲ TYRIMŲ IR PROCEDŪRŲ, KURIŲ IŠLAIDOS APMOKAMOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS, IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO BEI BRANGIŲJŲ TYRIMŲ IR PROCEDŪRŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. gruodžio 11 d. Nr. V-1140

VilniusAtsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2012 m. gruodžio 4 d. nutarimą Nr. DT-10/2,

p a k e i č i u Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 55-1890; 2011, Nr. 164-7835), ir išdėstau 5 punktą taip:

„5. TLK iki einamojo mėnesio 12 d. apskaičiuoja ataskaitinio laikotarpio (praėjusio mėnesio) kiekvienos rūšies brangiųjų tyrimų ir procedūrų bazinių kainų balo vertę pagal formulę:BKBV = (1/3 * SPSDFB + SL) / SB,kai:

BKBV – ataskaitinio laikotarpio tam tikros rūšies brangiųjų tyrimų ir procedūrų bazinių kainų balo vertė,

SPSDFB – atitinkamam metų ketvirčiui tam tikros rūšies brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti skiriama PSDF biudžeto lėšų suma (litais),

SL – PSDF biudžeto lėšų sumos tam tikros rūšies brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti, skirtos laikotarpiu nuo einamųjų metų pradžios iki ataskaitinio mėnesio, kurio balo vertė skaičiuojama, ir sumos, apskaičiuotos pagal TLK priimtas sąskaitas už minėtu laikotarpiu atliktus šios rūšies brangiuosius tyrimus ir procedūras, skirtumas,

SB – ataskaitinio laikotarpio suma (balais), už kurią buvo atlikti tam tikros rūšies brangieji tyrimai ir procedūros.Ataskaitinio laikotarpio brangiųjų tyrimų ir procedūrų (išskyrus pozitronų emisijos tomografijos tyrimus, atliktus iki 2013 m. kovo 31 d. imtinai), bazinių kainų balo vertė negali būti didesnė nei 0,89 lito. Ataskaitinio laikotarpio pozitronų emisijos tomografijos tyrimų, atliktų iki 2013 m. kovo 31 d. imtinai, bazinės kainos balo vertė negali būti didesnė nei 0,99 lito.“LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-12-20, Nr. 149-7656
Įsigalioja  2012-12-21
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO Nr. V-1 „DĖL NUMERIO SVEIKATOS SPECIALISTO SPAUDUI SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. gruodžio 13 d. Nr. V-1153

VilniusP a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 22-931; 2006, Nr. 87-3434; 2010, Nr. 122-6217; 2011, Nr. 102-4787):

1. Papildau nauju 2.2.4 punktu:

„2.2.4. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteikia spaudo numerį asmenims, kurie teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apskaitomas Privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje „Sveidra“ ir apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF), jei tokių asmenų profesija nėra nurodyta šiame įsakyme. Tokių spaudų apskaita vykdoma Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus nustatyta tvarka.“

2. Išdėstau 2.4 punktą taip:

„2.4. gydytojai odontologai ir gydytojai odontologai specialistai, turintys seno pavyzdžio spaudą (kuriame nurodyta numeris be serijos, profesinio vardo santrumpa „Gyd.“ ir medicinos gydytojo profesijos ženklas arba kuriame nurodyta numeris su serija „GD“ ir nėra gydytojo odontologo profesijos ženklo), turimą spaudą gali naudoti iki 2013 m. gruodžio 31 d., išskyrus tuos atvejus, kai specialistas teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF; šiuo atveju Lietuvos Respublikos odontologų rūmai privalo panaikinti seną ir suteikti naują spaudo numerį per vieną mėnesį nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.“

3. Papildau naujais 2.9–2.15 punktais:

„2.9. kineziterapeutai privalo įgyti spaudo numerius iki 2013 m. lapkričio 1 d.;

2.10. ergoterapeutai privalo įgyti spaudo numerius iki 2013 m. lapkričio 1 d.;

2.11. masažuotojai privalo įgyti spaudo numerius iki 2013 m. lapkričio 1 d.;

2.12. medicinos psichologai privalo įgyti spaudo numerius iki 2013 m. lapkričio 1 d.;

2.13. logoterapeutai privalo įgyti spaudo numerius iki 2013 m. lapkričio 1 d.;

2.14. perfuzininkai privalo įgyti spaudo numerius iki 2013 m. lapkričio 1 d.;

2.15. šiame įsakyme numatyti privalomi spaudo numerio įgijimo terminai netaikomi, kai specialistas siekia teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF; šiuo atveju specialistas privalo įgyti spaudo numerį prieš pradėdamas teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF.“

4. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklėse:

4.1. išdėstau 9 punktą taip:

„9. Atsakinga institucija, gavusi šių Taisyklių 6 ar 8 punkte nurodytus dokumentus, per 15 darbo dienų suteikia numerį sveikatos specialisto spaudui. Tais atvejais, kai spaudo numeris išduodamas pagal šių Taisyklių 8 punktą, specialistui šių Taisyklių 6 punkte nurodytų dokumentų pateikti nereikia.“;

4.2. išdėstau 20.1 punktą taip:

„20.1. „OD“ – gydytojas odontologas;“;

4.3. išdėstau 21 punktą taip:

„21. Medicinos gydytojo, vaistininko, gydytojo odontologo spaudo žymos dešinėje pusėje pavaizduotas atitinkamos profesijos ženklas:“;

4.4. papildau nauju 21.3 punktu:

„21.3. Gydytojo odontologo profesijos ženklas – aplink dantų traukimo instrumentą – raktą – 2,5 karto iš dešinės į kairę apsivijusi gyvatė: gyvatės galva rakto žiede pasukta į kairę, uodega – į dešinę. Rakto aprašymas: raktas yra vertikalios padėties, rakto viršus yra ovalus žiedas, rakto apačioje – danties suėmimo mechanizmas: suėmiklio fiksatorius kairėje, danties suėmiklis dešinėje. Rakto žiedas dengia trikampio (graikų abėcėlės didžioji raidė „delta“ – Δ) viršutines kraštines. Gyvatės liemuo apsivijęs rakto vertikalę 2 kartus, ties trikampio pagrindo kraštine statmenai ją kerta, pralenda pro rakto žiedą dešinėje ir galva išlenda pro rakto žiedą iš priekio kairėje, ties trikampio kairiuoju kampu.“

5. Nurodytuoju įsakymu patvirtintą Profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašą:

5.1. papildau nauju 31 punktu:

„31. Tobulinimosi trukmė įskaitoma ir vertinama, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakyme Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 31-1180).“;

5.2. išdėstau 4 punktą taip:

„4. Medicinos gydytojo, gydytojo odontologo, vaistininko, bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko), gydytojo odontologo padėjėjo, dantų techniko, burnos higienisto kvalifikacijas patvirtina diplomas, išduotas baigus atitinkamas studijas.“;

5.3. išdėstau 5.1 punktą taip:

„5.1. diplomas, patvirtinantis, kad baigta aukštojo mokslo pirmos pakopos Kineziterapijos studijų programa;“

5.4. išdėstau 5.2 punktą taip:

„5.2. diplomas, patvirtinantis 1 lentelėje nurodytas studijas, ir universitetų, rengiančių ar rengusių kineziterapeutus, organizuotų įvairių reabilitacijos (kineziterapijos) tobulinimo kursų, vykusių iki 2011 m. rugpjūčio 13 d., pažymėjimai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad tobulintasi ne mažiau kaip 144 val., bei darbdavio pažyma, kad asmuo dirbo ar dirba kineziterapeutu sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti šias paslaugas, laikotarpiu, apimančiu 2011 m. rugpjūčio 13 d. Bet kurios tobulinimosi kursų dalies trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 66 val.;“;

5.5. išdėstau 5.3 punktą taip:

„5.3. diplomas, patvirtinantis 1 lentelėje nurodytas studijas, ir universitetų, rengiančių ar rengusių kineziterapeutus, organizuotų įvairių reabilitacijos (kineziterapijos) tobulinimo kursų, vykusių iki 2011 m. rugpjūčio 13 d., pažymėjimai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad tobulintasi ne mažiau kaip 144 val., bei darbdavio pažyma, kad asmuo iki 2011 m. rugpjūčio 13 d. yra išdirbęs kineziterapeutu sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti šias paslaugas, ne mažiau kaip 36 mėn. Bet kurios tobulinimosi kursų dalies trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 66 val.;“;

5.6. papildau nauju 5.4 punktu:

„5.4. diplomas, patvirtinantis 3 lentelėje nurodytoje aukštojoje mokykloje baigtas studijas, ir universitetų, rengiančių ar rengusių kineziterapeutus, organizuotų įvairių reabilitacijos (kineziterapijos) tobulinimo kursų, vykusių iki 2011 m. rugpjūčio 13 d., pažymėjimai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad tobulintasi ne mažiau kaip 144 val., bei darbdavio pažyma, kad asmuo dirba ar dirbo kineziterapeutu sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti šias paslaugas, laikotarpiu, apimančiu Lietuvos medicinos normos MN 124:2004 „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-934 (Žin., 2004, Nr. 184-6819; 2005, Nr. 58), įsigaliojimo dieną, arba yra išdirbęs iki nurodyto įsakymo įsigaliojimo dienos ne mažiau kaip 36 mėn. Bet kurios tobulinimosi kursų dalies trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 66 val.;“;

5.7. papildau nauju 5.5 punktu:

„5.5. diplomas, patvirtinantis pabaigtas aukštojo mokslo studijas, ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos iki 2007 m. vasario 10 d. išduota licencija verstis privačia kineziterapeuto veikla.“;

5.8. išdėstau 1 lentelę nauja redakcija:

Valstybės žinios, 2012-12-18, Nr. 148-7619
Įsigalioja  2012-12-19
daugiau »
į užrašus
grįžti į viršų