Į titulinį
Visa farmacinė ir medicininė informacija specialistams
Į titulinį
Mano užrašai
2018 m. liepos 16d.
Teisės aktai
Sveikatos apsaugos ministro įsakymai
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRo IR TEISINGUMO MINISTRo 2009 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-196/1R-80 „DĖL REIKALAVIMŲ PRETENDENTŲ Į TEISĖJUS IR TEISĖJŲ SVEIKATAI IR PRETENDENTŲ Į TEISĖJUS IR TEISĖJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo2012 m. gruodžio 13 d. Nr. V-1149/1R-334

VilniusPakeičiame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymą Nr. V-196/1R-80 „Dėl Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 36-1406):

1. Pripažįstame netekusiu galios 2 punktą.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos apraše:

2.1. Išdėstome 2 punktą taip:

„2. Sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka reikalavimus pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai. Psichologinio vertinimo tikslas – nustatyti tikrinamo asmens asmenybės būdą ir pažintinės veiklos savybes.“

2.2. Išdėstome 3 punktą taip:

„3. Pretendentų į apylinkės teismo teisėjus sveikatos tikrinimas ir psichologinis vertinimas turi būti atliktas prieš laikant pretendentų į teisėjus egzaminą, o asmenų, nesančių teisėjais ir siekiančių tapti aukštesnės pakopos teismo teisėjais, – prieš įrašant juos į Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą.“

2.3. Išdėstome 4 punktą taip:

„4. Kiekvieno teisėjo sveikata privalo būti patikrinta ir psichologinis vertinimas atliktas ne rečiau kaip kartą per penkerius metus.“

2.4. Išdėstome 5 punktą taip:

„5. Darbo metu pastebėjus teisėjo sveikatos, psichologinės būsenos problemą, trukdančią atlikti pareigas, Teisėjų tarybos reglamente nustatyta tvarka turi būti priimtas sprendimas dėl neatidėliotino teisėjo siuntimo tikrinti sveikatą, atlikti psichologinį vertinimą šio Aprašo nustatyta tvarka, nesuėjus 4 punkte nustatytam terminui.“

2.5. Išdėstome 8.1 punktą taip:

„8.1. prieš sveikatos tikrinimą ir prieš psichologinį vertinimą yra informuojamas pasirašytinai, kad jo asmens ir ypatingi duomenys (duomenys apie jo sveikatą ir apie psichologinį vertinimą) bus tvarkomi atrenkant, vertinant ar skiriant jį teisėju, užpildo ir pasirašo Pretendento į teisėjus ar teisėjo garbės deklaraciją (sveikatos patikrinimo klausimyną, priedas);“.

2.6. Išdėstome 8.2 punktą taip:

„8.2. dalyvauja psichologiniame vertinime, kurio metu psichologas, remdamasis iš įvairių šaltinių (Lietuvoje standartizuotų ir adaptuotų psichologinių testų, interviu, stebėjimo, nestandartizuotų įvertinimo instrumentų, dokumentų ir kitų šaltinių) gauta informacija, parengia pretendento į teisėjus ar teisėjo psichologinio vertinimo išvadą apie asmens psichologinį funkcionavimą (kognityvinę, asmenybės, afektinę, motyvacinę, santykių sritis);“.

2.7. Išdėstome 9.4 punktą taip:

„9.4. Galutinę išvadą apie tai, ar asmuo dėl sveikatos būklės gali (negali) dirbti teisėju, priima Gydytojų konsultacinė komisija (toliau – GKK), įvertinusi tyrimus bei visų specialistų išvadas ir vadovaudamasi šio Aprašo III dalyje nurodytais reikalavimais pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai. Ji įrašoma į Medicininį pažymėjimą (toliau – F Nr. 046/a), pasirašoma GKK pirmininko ir patvirtinama asmeniniu jo spaudu ir GKK antspaudu. Kartu su galutine išvada pateikiama psichologo surašyta pretendento į teisėjus ar teisėjo psichologinio vertinimo išvada, pasirašoma psichologo ir patvirtinama asmeniniu jo spaudu.“

2.8. Išdėstome 9.5 punktą taip:

„9.5. Užpildyta ir patvirtinta F Nr. 046/a kartu su pretendento į teisėjus ar teisėjo psichologinio vertinimo išvada atiduodama pretendentui į teisėjus ar teisėjui, kuris pateikia ją Nacionalinei teismų administracijai.“LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYSLAIKINAI EINANTIS TEISINGUMO MINISTRO PAREIGAS REMIGIJUS ŠIMAŠIUS
Valstybės žinios, 2012-12-18, Nr. 148-7618
Įsigalioja  2012-12-19

daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL TARPUSAVYJE KEIČIAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ FILGRASTIMUM IR LENOGRASTIMUM GRUPĖS IR EKVIVALENTINIŲ DOZIŲ JŲ BAZINEI KAINAI NUSTATYTI PATVIRTINIMO2012 m. gruodžio 12 d. Nr. V-1148

VilniusVadovaudamasis Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 994 (Žin., 2005, Nr. 111-4048; 2009, Nr. 158-7191), 4 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2012 m. spalio 12 d. nutarimą Nr. 8/3 ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2012 m. gruodžio 5 d. vertinimo pažymą:

1. T v i r t i n u tarpusavyje keičiamų vaistinių preparatų Filgrastimum ir Lenograstimum grupę ir šias ekvivalentines dozes jų bazinei kainai nustatyti:

Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas


Ekvivalentinė dozėFilgrastimum


5 µg/kg (0,64 milijono TV/kg)Lenograstimum


150 µg/m² (19.2 milijono TV/m²)

Valstybės žinios, 2012-12-18, Nr. 148-7617
Įsigalioja  2012-12-192. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administruojamą sritį.LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO, AKUŠERIO, BIOMEDICINOS TECHNOLOGO, BURNOS HIGIENISTO, DANTŲ TECHNIKO, DIETISTO, ERGOTERAPEUTO, GYDYTOJO ODONTOLOGO PADĖJĖJO, KINEZITERAPEUTO, MASAŽUOTOJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO, JOS NUOSTATŲ IR PARAIŠKOS DĖL BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO, AKUŠERIO, BIOMEDICINOS TECHNOLOGO, BURNOS HIGIENISTO, DANTŲ TECHNIKO, DIETISTO, ERGOTERAPEUTO, GYDYTOJO ODONTOLOGO PADĖJĖJO, KINEZITERAPEUTO, MASAŽUOTOJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO FORMOS PATVIRTINIMO2012 m. gruodžio 11 d. Nr. V-1134

VilniusVadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-507 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtų trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 66-3375) 2.1 punktu, atsižvelgdamas į Europos Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. rekomendaciją 89/49/EB dėl Bendrijos šalių piliečių diplomų, įgytų trečiojoje šalyje, bei siekdamas užtikrinti, kad nepriklausomai nuo asmens pilietybės ir trečiosios šalies, kurioje įgyta profesinė kvalifikacija, būtų nagrinėjami prašymai dėl įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo:

1. S u d a r a u Bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio, biomedicinos technologo, burnos higienisto, dantų techniko, dietisto, ergoterapeuto, gydytojo odontologo padėjėjo, kineziterapeuto, masažuotojo profesinės kvalifikacijos vertinimo komisiją:

J. Bartlingas – Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Sveikatos priežiūros išteklių valdymo skyriaus vedėjas (pirmininkas),

N. Bielinienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Sveikatos priežiūros išteklių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė (pirmininko pavaduotoja),

J. Bilinskaitė – Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausioji specialistė,

J. Dovydaitis – Kauno kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanas,

B. Gostevičienė – Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto prodekanė,

J. Matuizienė – Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Praktinio mokymo skyriaus vedėja,

D. Milkevičiūtė – Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės departamento Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus vyriausioji specialistė.

2. T v i r t i n u pridedamus:

2.1. Bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio, biomedicinos technologo, burnos higienisto, dantų techniko, dietisto, ergoterapeuto, gydytojo odontologo padėjėjo, kineziterapeuto, masažuotojo profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos nuostatus;

2.2. Paraiškos dėl Bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio, biomedicinos technologo, burnos higienisto, dantų techniko, dietisto, ergoterapeuto, gydytojo odontologo padėjėjo, kineziterapeuto, masažuotojo profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo formą.

3. S k i r i u 1 punkte nurodytos komisijos sekretore Asmens sveikatos departamento Sveikatos priežiūros išteklių valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę V. Karaliūtę Žulienę.

4. L a i k a u netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. 192 „Dėl Užsienyje įgytos bendrosios praktikos slaugytojų ir akušerių profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų tvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 29-951);

4.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. 344 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2001 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 192 „Dėl Užsienyje įgytos bendrosios praktikos slaugytojų ir akušerių profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 55-1957);

4.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. 149 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2001 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 192 „Dėl Užsienyje įgytos bendrosios praktikos slaugytojų ir akušerių profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 35-1327);

4.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 22 d. įsakymą Nr. V-26 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 192 „Dėl Užsienyje įgytos bendrosios praktikos slaugytojų ir akušerių profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 12-494);

4.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. V-1068 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 192 „Dėl Užsienyje įgytos bendrosios praktikos slaugytojų ir akušerių profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2010, Nr. 1-46);

4.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. 150 „Dėl Užsienyje įgytos sveikatos priežiūros specialistų su aukštuoju neuniversitetiniu ir aukštesniuoju medicinos išsilavinimu (išskyrus akušerių ir bendrosios praktikos slaugytojų) profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 35-1328);

4.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-79 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 32-1030) 1.13 ir 1.27 punktus;

4.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 22 d. įsakymą Nr. V-25 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 150 „Dėl Užsienyje įgytos sveikatos priežiūros specialistų su aukštuoju neuniversitetiniu ir aukštesniuoju medicinos išsilavinimu (išskyrus akušerių ir slaugytojų) profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 12-493);

4.9 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. V-1074 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 150 „Dėl Užsienyje įgytos sveikatos priežiūros specialistų su aukštuoju neuniversitetiniu ir aukštesniuoju medicinos išsilavinimu (išskyrus akušerių ir slaugytojų) profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2009, Nr. 159-7215).

5. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-12-18, Nr. 148-7616
Įsigalioja  2012-12-19
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL TARPVALSTYBINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS NACIONALINIŲ KONTAKTINIŲ CENTRŲ PASKYRIMO2012 m. gruodžio 10 d. Nr. V-1123

VilniusĮgyvendindamas 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL 2011 L 88, p. 45) (toliau – Direktyva 2011/24/ES) 6 straipsnį:

1. Skiriu Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionaliniais kontaktiniais centrais.

2. Pavedu šio įsakymo 1 punkte nurodytoms institucijoms iki 2013 m. vasario 4 d. parengti ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateikti teisės aktų, reikalingų Direktyvos 2011/24/ES 6 straipsnio įgyvendinimui, projektus.

3. Pasilieku įsakymo vykdymo kontrolę sau.LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-12-15, Nr. 146-7552 
Įsigalioja  2012-12-16
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2006 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. V-1011 „DĖL VAISTINIŲ PREKIŲ GRUPIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO2012 m. gruodžio 10 d. Nr. V-1121

VilniusP a p i l d a u Vaistinių prekių grupių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-1011 „Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 132-5017; 2011, Nr. 81-3982), šiuo 2.11 punktu:

„2.11. Garstyčių trauklapiai, maišeliai, paketai ir pipiriniai pleistrai.“LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-12-15, Nr. 146-7551
Įsigalioja  2012-12-16

daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A Sdėl lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. GRUODŽIO 29 d. įsakymo nr. V-1145 „dėl LEIDIMŲ TEIKTI iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdavimo / atsisakymo išduoti tvarkos aprašo, komisijos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo2012 m. gruodžio 10 d. Nr. V-1119

VilniusSiekdamas aiškiau reglamentuoti leidimų teikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdavimo ir atsisakymo išduoti tvarką,

p a k e i č i u Leidimų teikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdavimo / atsisakymo išduoti tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1145 „Dėl Leidimų teikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdavimo / atsisakymo išduoti tvarkos aprašo, komisijos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 158-8063; 2011, Nr. 126-6000; 2012, Nr. 57-2875), ir išdėstau 7 punktą taip:

„7. VLK:

7.1. lygina teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK), kurios veiklos zonoje yra naujas stacionarines, išskyrus medicininės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos, paslaugas siūlanti teikti ASPĮ, veiklos zonos aptarnaujamiems gyventojams suteiktų tokių paslaugų vartojimo rodiklį su šalies vidurkiu:

7.1.1. jeigu paslaugų vartojimo rodiklis yra didesnis nei šalies vidurkis, lygus jam arba mažesnis ne daugiau kaip 10 procentų, daro išvadą, kad paslaugų poreikio nėra;

7.1.2. jeigu paslaugų vartojimo rodiklis yra daugiau kaip 10 procentų mažesnis nei šalies vidurkis:

7.1.2.1. daro išvadą, kad paslaugų poreikis yra, ir paveda TLK, kurios veiklos zonoje yra naujas stacionarines paslaugas siūlanti teikti ASPĮ, apklausti šias paslaugas teikiančias savo veiklos zonos ASPĮ dėl galimybės padidinti jų teikimo apimtį;

7.1.2.2. ASPĮ, nurodančios, kad gali suteikti daugiau šių paslaugų, pateikia TLK šiuos duomenis:

7.1.2.2.1. lovų skaičių padalinyje, kuriame bus teikiamos šios paslaugos;

7.1.2.2.2. padalinio lovos funkcionavimo rodiklį;

7.1.2.2.3. vidutinę gulėjimo padalinyje trukmę;

7.1.2.2.4. galimų papildomai suteikti paslaugų skaičių;

7.1.2.2.5. nuo kada (nurodant konkrečią datą) galėtų pradėti teikti daugiau paslaugų;

7.1.2.3. TLK, pagal gautus duomenis apskaičiavusi galimų suteikti paslaugų kiekį, įvertina savo veiklos zonos ASPĮ galimybes padidinti šių paslaugų teikimo apimtį ir išvadas pateikia VLK;

7.1.3. jeigu apklaustos ASPĮ gali teikti daugiau šių paslaugų, daro išvadą, kad paslaugų poreikio nėra;

7.1.4. jeigu apklaustos ASPĮ negali padidinti paslaugų teikimo apimčių, vertina:

7.1.4.1. ar ASPĮ siūlomos teikti naujo profilio paslaugos:

7.1.4.1.1. apima ligų (pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją, TLK-10-AM) gydymo, diagnostikos ir gydymo technologijų, nurodytų atitinkamo ligų gydymo profilio paslaugų teikimo specialiuosiuose reikalavimuose, spektrą;

7.1.4.1.2. bus teikiamos visą parą;

7.1.4.1.3. nebus siejamos su kitų (apmokamų ne PSDF biudžeto lėšomis) paslaugų teikimu;

7.1.4.1.4. nebus papildomai apmokestinamos pacientų lėšomis (ar nereikės pacientui mokėti priemokos);

7.1.4.2. ar ASPĮ buvo padariusi pažeidimų ir (ar) žalos PSDF biudžetui (tyrimas atliekamas pagal TLK ir ASPĮ sutarčių sudarymo tvarkos aprašo nuostatas);

7.2. lygina TLK, kurios veiklos zonoje yra naujas stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas siūlanti teikti ASPĮ, veiklos zonos aptarnaujamiems gyventojams suteiktų tokių paslaugų vartojimo rodiklį su šalies vidurkiu:

7.2.1. jeigu paslaugų, kurias siūlanti ASPĮ yra ne kurorte, vartojimo rodiklis yra:

7.2.1.1. didesnis nei šalies vidurkis, lygus jam arba mažesnis ne daugiau kaip 10 procentų, daro išvadą, kad paslaugų poreikio nėra;

7.2.1.2. mažesnis nei šalies vidurkis daugiau kaip 10 procentų, daro išvadą, kad paslaugų poreikis yra;

7.2.2. jeigu paslaugų, kurias siūlanti ASPĮ yra kurorte, vartojimo rodiklis yra:

7.2.2.1. didesnis nei šalies vidurkis, daro išvadą, kad paslaugų poreikio nėra;

7.2.2.2. mažesnis nei šalies vidurkis arba lygus jam, daro išvadą, kad paslaugų poreikis yra;

7.2.3. nustačiusi, kad stacionarinių medicininės reabilitacijos paslaugų poreikis yra, vertina:

7.2.3.1. ar ASPĮ siūlomos teikti naujo profilio paslaugos:

7.2.3.1.1. apima ligų (pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją, TLK-10-AM) gydymo, diagnostikos ir gydymo technologijų, nurodytų atitinkamo ligų gydymo profilio paslaugų teikimo specialiuosiuose reikalavimuose, spektrą;

7.2.3.1.2. nebus siejamos su kitų (apmokamų ne PSDF biudžeto lėšomis) paslaugų teikimu;

7.2.3.1.3. nebus papildomai apmokestinamos pacientų lėšomis (ar nereikės pacientui mokėti priemokos);

7.2.3.2. ar ASPĮ buvo padariusi pažeidimų ir (ar) žalos PSDF biudžetui (tyrimas atliekamas pagal TLK ir ASPĮ sutarčių sudarymo tvarkos aprašo nuostatas);

7.3. lygina savivaldybės, kurios teritorijoje yra naujas stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas siūlanti teikti ASPĮ, gyventojams suteiktų tokių paslaugų vartojimo rodiklį su šalies vidurkiu:

7.3.1. jeigu paslaugų vartojimo rodiklis yra didesnis nei šalies vidurkis, lygus jam arba mažesnis ne daugiau kaip 10 procentų, daro išvadą, kad paslaugų poreikio nėra;

7.3.2. jeigu paslaugų vartojimo rodiklis yra daugiau kaip 10 procentų mažesnis nei šalies vidurkis, daro išvadą, kad paslaugų poreikis yra, ir paveda TLK, kurios veiklos zonoje yra savivaldybė ir naujas stacionarines paslaugas siūlanti teikti ASPĮ, apklausti toje savivaldybėje palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančias ASPĮ dėl galimybės padidinti šių paslaugų teikimo apimtį;

7.3.3. ASPĮ, nurodančios, kad gali suteikti daugiau šių paslaugų, pateikia TLK šiuos duomenis:

7.3.3.1. lovų skaičių padalinyje, kuriame bus teikiamos šios paslaugos;

7.3.3.2. padalinio lovos funkcionavimo rodiklį;

7.3.3.3. vidutinę gulėjimo padalinyje trukmę;

7.3.3.4. galimų papildomai suteikti paslaugų skaičių;

7.3.3.5. nuo kada (nurodant konkrečią datą) galėtų pradėti teikti daugiau paslaugų;

7.3.4. TLK, pagal gautus duomenis apskaičiavusi galimų suteikti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kiekį, įvertina toje savivaldybėje esančių ASPĮ galimybes padidinti šių paslaugų teikimo apimtį ir išvadas pateikia VLK;

7.3.5. jeigu apklaustos ASPĮ gali suteikti daugiau palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų, daro išvadą, kad šių paslaugų poreikio nėra;

7.3.6. jeigu apklaustos ASPĮ negali padidinti paslaugų teikimo apimčių, vertina:

7.3.6.1. ar ASPĮ siūlomos teikti naujo profilio paslaugos:

7.3.6.1.1. apima ligų (pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją, TLK-10-AM) gydymo, diagnostikos ir gydymo technologijų, nurodytų atitinkamo ligų gydymo profilio paslaugų teikimo specialiuosiuose reikalavimuose, spektrą;

7.3.6.1.2. bus teikiamos visą parą;

7.3.6.1.3. nebus siejamos su kitų (apmokamų ne PSDF biudžeto lėšomis) paslaugų teikimu;

7.3.6.1.4. nebus papildomai apmokestinamos pacientų lėšomis (ar nereikės pacientui mokėti priemokos);

7.3.6.2. ar ASPĮ buvo padariusi pažeidimų ir (ar) žalos PSDF biudžetui (tyrimas atliekamas pagal TLK ir ASPĮ sutarčių sudarymo tvarkos aprašo nuostatas).“LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-12-11, Nr. 143-7421
Įsigalioja  2012-12-12
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PAGAL 2007–2013 METŲ SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ Nr. VP3-2.1-SAM-10-V „ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ PATVIRTINIMO2012 m. gruodžio 5 d. Nr. V-1113

VilniusVadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132), 18.2 punktu:

1. T v i r t i n u Projektų finansavimo sąlygų aprašą pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-10-V „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 19 d. įsakymą Nr. V-1125 „Dėl Projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-10-V „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 141-5581);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymą Nr. V-674 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. V-1125 „Dėl Projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-10-V „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 105-4385);

2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 14 d. įsakymą Nr. V-30 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. V-1125 „Dėl Projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-10-V „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 9-402);

2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. V-156 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. V-1125 „Dėl Projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-10-V „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 29-1358);

2.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 30 d. įsakymą Nr. V-731 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. V-1125 „Dėl Projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-10-V „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 93-4806).

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal kuruojamą sritį.LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-12-15, Nr. 147-7571
Įsigalioja  2012-12-16
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-598 „DĖL LeidiNIŲ, KURIUOSE GALI BŪTI REKLAMUOJAMI RECEPTINIAI VAISTiniai preparatai, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ papildymo2012 m. gruodžio 5 d. Nr. V-1101

VilniusPapildau Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4460; 2010, Nr. 56-2772; 2012, Nr. 110-5601), šiuo 88 punktu:

„88. „Diagnostikos ir gydymo algoritmai vaistininkui“. Periodinis leidinys (leidžiamas 1–2 kartus per metus), jį numatoma platinti tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie ligų patogenezę, kliniką, diagnostiką, gydymą, redaktorius Albinas Naudžiūnas, leidėjas UAB „Farmacijos namai“, Kaunas.“LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-12-11, Nr. 144-7444
Įsigalioja  2012-12-12
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ VYKDOMOS MAISTO PRODUKTŲ, JŲ ŽALIAVŲ IR GERIAMOJO VANDENS RADIOLOGINĖS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO2012 m. lapkričio 30 d. Nr. V-1091

VilniusVadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239; 2011, Nr. 91-4317) 6 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktais ir 3 dalies 2 punktu, 19 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Branduolinės energetikos objektų vykdomos maisto produktų, jų žaliavų ir geriamojo vandens radiologinės stebėsenos tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. aplinkos radiologinio monitoringo programos, kuriose numatyta maisto produktų, jų žaliavų ir geriamojo vandens radiologinė stebėsena, parengtos ir suderintos teisės aktų nustatyta tvarka iki šio įsakymo įsigaliojimo, galioja ir yra peržiūrimos Aprašo nustatyta tvarka;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.

3. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administravimo sritį.LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-12-06, Nr. 141-7293
Reguliuojantis verslo sąlygas  2012-11-01 - 2012-11-30 Priėmė - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO2012 m. lapkričio 30 d. Nr. V-1088

VilniusVadovaudamasis Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įrašymo į sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 39-1450; 2011, Nr. 77-3764), 53 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2012 m. spalio 2 d. nutarimą Nr. DT-8/4,

p a p i l d a u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašo (A sąrašo), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-253; 2010, Nr. 83-4387; 2012, Nr. 135-6921), II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnį „Onkologinės ir onkohematologinės ligos (100 %)“ šiuo 1.66 punktu:„1.


66.


Pazopanibum


C64, C65


Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka“.
LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-12-06, Nr. 141-7292
Įsigalioja  2012-12-07
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 m. RUGSĖJO 9 d. ĮSAKYMO Nr. V-688 „DĖL Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos specialistų konsultantų sąrašo PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 29 d. Nr. V-1082

VilniusP a k e i č i u Sveikatos apsaugos ministerijos specialistų konsultantų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-688 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos specialistų konsultantų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 111-4058; 2006, Nr. 127-4857; 2007, Nr. 21-785; 2009, Nr. 120-5165, Nr. 104-4360, Nr. 154-6998; 2010, Nr. 113-5799, Nr. 153-7853, Nr. 157-8001; 2011, Nr. 51-2483), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-12-06, Nr. 141-7291
Įsigalioja  2012-12-07
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. GEGUŽĖS 3 D. ĮSAKYMO Nr. V-391 „DĖL 2012 M. KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KAINYNO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 29 d. Nr. V-1081

Vilnius1. P a k e i č i u 2012 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-391 „Dėl 2012 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 53-2653, Nr. 72-3760, Nr. 98-4996):

1.1. išdėstau grupę „Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui nustatyti (kalibruojamos)“ taip:

kiekiui nustatyti (kalibruojamos)
Rightest GS300 50 vnt. (Bionime Corporation)
pak.
51,31
63,41
5%
60,54
2,87
8,92
14,98
33,14
9004144
Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui nustatyti (kalibruojamos)
On-Call Plus 50 vnt. (Acon Laboratories, Inc.)
pak.
51,31
63,41
5%
60,54
2,87
8,92
14,98
33,14
9001446
Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui nustatyti (kalibruojamos)
Ascensia Entrust  diagnostinės juostelės 50 vnt. (Bayer HealthCare LLC)
pak.
55,94
69,13
5%
60,54
8,59
14,64
20,70
38,86
9000351
Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui nustatyti (kalibruojamos)
MediSmart  50 vnt. (Lobeck Medical Ltd.)
pak.
56,07
69,29
5%
60,54
8,75
14,80
20,86
39,02
9000911
Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui nustatyti (kalibruojamos)
Accu-Chek GO 50 vnt. (Roche Diagnostics GmbH)
pak.
56,1
69,33
5%
60,54
8,79
14,84
20,90
39,06
9000349
Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui nustatyti (kalibruojamos)
OneTouch Select  test strips 50 vnt. (LifeScan Europe)
pak.
56,1
69,33
5%
60,54
8,79
14,84
20,90
39,06
9004132
Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui nustatyti (kalibruojamos)
CareSens 50 vnt. (I-Sens Inc.)
pak.
56,1
69,33
5%
60,54
8,79
14,84
20,90
39,06
9001533
Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui nustatyti (kalibruojamos)
Accu-Chek Active 50 vnt. (Roche Diagnostics GmbH)
pak.
56,1
69,33
5%
60,54
8,79
14,84
20,90
39,06
9000348
Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui nustatyti (kalibruojamos)
GLUCOCARD™ Test Strip II 50 vnt. (Arkray, Inc.57 Nishi Aketa-cho, Higashi kujo, Minami-ku, Kyoto, 601-8045, Japonija)
pak.
56,54
69,82
5%
60,54
9,28
15,33
21,39
39,55
9003823
Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui nustatyti (kalibruojamos)
On-Call Plus 25 vnt. (Acon Laboratories, Inc.)
pak.
25,7
34,13
5%
30,27
3,86
6,89
9,91
19,00
9001445
Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui nustatyti (kalibruojamos)
Accu-Chek Performa 50 vnt. (Roche Diagnostics GmbH)
pak.
58,22
71,71
5%
60,54
11,17
17,22
23,28
41,44
9001317
Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui nustatyti (kalibruojamos)
MediSmart  25 vnt. (Lobeck Medical Ltd.)
pak.
28,04
36,58
5%
30,27
6,31
9,34
12,36
21,45
9003356
Diagnostinės juostelės gliukozės kiekiui nustatyti (kalibruojamos)
Accu-Chek Active 25 vnt. (Roche Diagnostics GmbH)
pak.
28,05
36,59
5%
30,27
6,32
9,35
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 147:2012 „GYDYTOJAS ORTOPEDAS TRAUMATOLOGAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO2012 m. lapkričio 29 d. Nr. V-1080

VilniusVykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099):

1. T v i r t i n u Lietuvos medicinos normą MN 147:2012 „Gydytojas ortopedas traumatologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-12-06, Nr. 141-7289 
Įsigalioja  2012-12-07
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ STACIONARINES ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, VERTINIMO RODIKLIŲ SĄRAŠų PATVIRTINIMO2012 m. lapkričio 29 d. Nr. V-1073

VilniusSiekdamas gerinti pacientų informavimą apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklą, tobulinti šių įstaigų veiklos vertinimą, gerinti jų teikiamų paslaugų kokybę ir įgyvendinti Valstybinio audito ataskaitoje „Stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas“ pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-905, 2 priemonę:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kiekybinių vertinimo rodiklių sąrašą;

1.2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių sąrašą.

2. P a v e d u:

2.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

2.1.1. nuo 2013 m. kasmet iki einamųjų kalendorinių metų kovo 10 d. pateikti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos praėjusių kalendorinių metų Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių sąrašo 2–9 rodiklių duomenis;

2.1.2. nuo 2013 m. vykdyti pacientų apklausas pateikiant jiems užpildyti Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketą (Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių sąrašo 2 priedas);

2.1.3. nuo 2014 m. kasmet iki einamųjų kalendorinių metų kovo 10 d. pateikti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos praėjusių kalendorinių metų Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių sąrašo 1 rodiklio duomenis;

2.1.4. iki 2014 m. kovo 10 d. pateikti praėjusių kalendorinių metų Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kiekybinių vertinimo rodiklių sąrašo 3, 6, 7, 8, 9 rodiklių duomenis Sveikatos apsaugos ministerijai;

2.2. Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuo 2013 m. kasmet parengti praėjusių kalendorinių metų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių suvestinę (Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių sąrašo 1 priedas) ir paskelbti ją savo interneto svetainėje iki einamųjų kalendorinių metų gegužės 1 d.;

2.3. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos iki 2014 m. balandžio 1 d. pateikti praėjusių kalendorinių metų Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kiekybinių vertinimo rodiklių sąrašo 1, 2, 4, 5 rodiklių duomenis Sveikatos apsaugos ministerijai.

3. N u s t a t a u , kad:

3.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių sąrašas persvarstomas iki 2013 m. spalio 31 d.;

3.2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kiekybinių vertinimo rodiklių sąrašas persvarstomas iki 2014 m. spalio 31 dienos;

3.3. viceministras pagal administruojamą sritį vykdo įsakymo kontrolę.LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Įsigalioja  2012-12-07
Valstybės žinios, 2012-12-06, Nr. 141-7287
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 d. ĮSAKYMO Nr. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 27 d. Nr. V-1072

VilniusAtsižvelgdamas į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento siūlymą, parengtą remiantis Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos sprendimu (2012 m. rugsėjo 28 d. posėdžio protokolas Nr. L3-6):

1. P a k e i č i u Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 4-113; 2002, Nr. 79-3362), ir įrašau III sąrašo „Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąraše po žodžių „Zolpidemas (Zolpidem)“ žodžius „Zopiklonas (Zopiclone)“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-12-01, Nr. 139-7137 
Įsigalioja  2013-01-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. BALANDŽIO 23 d. ĮSAKYMO Nr. V-239 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų NEDIDELIO, DIDELIO IR LABAI DIDELIO KIEKIO NUSTATYMO REKOMENDACIJŲ“ PAPILDYMO2012 m. lapkričio 27 d. Nr. V-1071

VilniusAtsižvelgdamas į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento siūlymą, parengtą remiantis Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos sprendimu (2012 m. rugsėjo 28 d. protokolas Nr. L3-6):

1. P a p i l d a u Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ (Žin., 2003, Nr. 41-1899; 2007, Nr. 139-5709; 2012, Nr. 63-3185), šiuo 296 punktu:„296.
 
Zopiklonas (Zopiclone)
 
0,02 g
 
0,6 g
 
1,5 g“.
 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-12-01, Nr. 139-7136
Įsigalioja  2013-01-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 150:2012 „GYDYTOJAS ŠIRDIES CHIRURGAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO2012 m. lapkričio 23 d. Nr. V-1067

VilniusVykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099):

1. T v i r t i n u Lietuvos medicinos normą MN 150:2012 „Gydytojas širdies chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-12-01, Nr. 139-7135 
Įsigalioja  2012-12-02
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 m. GRUODŽIO 27 d. ĮSAKYMO Nr. V-1131 „DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 23 d. Nr. V-1066

VilniusSiekdamas užtikrinti kokybišką ir operatyvų greitosios medicinos pagalbos teikimą pacientams,

p a k e i č i u Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1131 ,,Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 158-8058; 2011, Nr. 161-7659), ir išdėstau 10 punktą taip:

,,10. Kurortams (Palangos, Druskininkų ir Neringos miestų savivaldybių) aptarnauti organizuojamos papildomos GMP brigados: viena nuolatinė GMP brigada, aptarnaujanti Neringą ištisus metus, 0,34 nuolatinės GMP brigados, aptarnaujančios Druskininkus ištisus metus, ir 3 sezoninės GMP brigados (1 brigada Neringai ir 2 brigados Palangai) laikotarpiui nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Kurortinėms teritorijoms aptarnauti organizuojamos po 0,2 papildomas nuolatines GMP brigadas ištisus metus. Aptarnaujančių Palangą ir Neringą brigadų budėjimui apmokėti reikalingas lėšas TLK apskaičiuoja pagal formulę:kai LPB – lėšos, skirtos GMP brigadoms, aptarnaujančioms Palangą ir Neringą;

LPBmetams – metinės lėšos, skirtos GMP brigadai, aptarnaujančiai Palangą arba Neringą, apskaičiuojamos pagal formulę:

kai:

n1 – normatyvas (gyventojų skaičius), numatytas šio aprašo 8.1.1 punkte;

k1 – vienam gyventojui GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina (balais);

k2 – vienam kaimo gyventojui GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina (balais).LDBmetams – metinės lėšos, skirtos GMP brigadai, aptarnaujančiai Druskininkus ir kurortines teritorijas apskaičiuojamos pagal formulę:kai:

n1 – normatyvas (gyventojų skaičius), numatytas šio aprašo 8.1.1 punkte;

n2 – normatyvas (gyventojų skaičius), numatytas šio aprašo 8.1.2 punkte;

k1 – vienam gyventojui GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina (balais);

k2 – vienam kaimo gyventojui GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina (balais);

k3 – vienam miesto gyventojui GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina (balais).“

3. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-12-01, Nr. 139-7134
Įsigalioja  2013-01-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL ALERGINIŲ IR IMUNINIŲ LIGŲ DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO DIENOS STACIONARE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO2012 m. lapkričio 22 d. Nr. V-1064

VilniusSiekdamas pagerinti alerginių ir imuninių ligų prieinamumą vaikams ir suaugusiesiems bei įvertinęs Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomonę (Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimas Nr. DT-7/2):

1. T v i r t i n u Alerginių ir imuninių ligų diagnostikos ir gydymo dienos stacionare tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-12-01, Nr. 139-7133 
Įsigalioja  2013-01-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL KRAUJO DONORYSTĖS ĮSTAIGŲ IR LIGONINIŲ KRAUJO BANKŲ GEROS PRAKTIKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO2012 m. lapkričio 22 d. Nr. V-1063

VilniusVadovaudamasis Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 115-2666; 2003, Nr. 101-4541; 2010, Nr. 142-7262) 2 straipsnio 4 ir 7 dalimis ir siekdamas užtikrinti 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/98/EB, nustatančios žmogaus kraujo ir kraujo komponentų surinkimo, ištyrimo, perdirbimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus bei iš dalies pakeičiančios Direktyvą 2001/83/EB (OL, 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 346), ir 2005 m. rugsėjo 30 d. Europos Komisijos direktyvos 2005/62/EB, įgyvendinančios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/98/EB dėl Bendrijos standartų ir specifikacijų, susijusių su kraujo donorystės įstaigų kokybės sistema (OL 2005 L 256, p. 41), įgyvendinimą:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Kraujo donorystės įstaigų geros praktikos nuostatus;

1.2. Ligoninių kraujo bankų geros praktikos nuostatus.

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. 458 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 13:2001 ,,Kraujo donorystės įstaigos“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 76-2676);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. V-88 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 458 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 13:2001 „Kraujo donorystės įstaigos“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 19-634);

2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. V-1090 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 458 „Dėl Lietuvos medicinos normos
MN 13:2001 ,,Kraujo donorystės įstaigos“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 152-7761);

2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. V-516 ,,Dėl Kraujo donorystės įstaigų kokybės sistemos standartų ir specifikacijų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 71-2642).

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.LAIKINAI EINANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-12-01, Nr. 139-7132 
Įsigalioja  2013-01-01
daugiau »
į užrašus
grįžti į viršų