Į titulinį
Visa farmacinė ir medicininė informacija specialistams
Į titulinį
Mano užrašai
2018 m. liepos 16d.
Teisės aktai
Sveikatos apsaugos ministro įsakymai
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BIRŽELIO 18 D. ĮSAKYMO Nr. V-570 „DĖL E. SVEIKATOS SISTEMOS 2009–2015 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 20 d. Nr. V-1054

VilniusP a k e i č i u E. sveikatos sistemos 2009–2015 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-570 „Dėl E. sveikatos sistemos 2009–2015 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 74-3763, Nr. 158-8065), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).L. E. P. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-24, Nr. 136-6998
Įsigalioja  2012-11-25
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M.
VASARIO 27 D. ĮSAKYMO Nr. V-144 „DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRŲ APSKRITYSE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 20 d. Nr. V-1053

Vilnius1. P a k e i č i u Vilniaus visuomenės sveikatos centro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-144 „Dėl visuomenės sveikatos centrų apskrityse nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 25-1190), ir išdėstau 6 punktą taip:

„6. Centro buveinės adresas – Kalvarijų g. 153, Vilnius, Lietuvos Respublika; interneto tinklalapis, kuriame skelbiami vieši pranešimai, – http://vilniausvsc.sam.lt/, o įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.“

2. Į g a l i o j u Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktorę Rolandą Lingienę pasirašyti pakeistus Vilniaus visuomenės sveikatos centro nuostatus ir atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su šių nuostatų įregistravimu Juridinių asmenų registre.L. E. P. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-24, Nr. 136-6997 
Įsigalioja  2012-11-25
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M.
RUGSĖJO 17 D. ĮSAKYMO Nr. V-861 „DĖL pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Tvarkos aprašO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 19 d. Nr. V-1052

VilniusP a k e i č i u Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-861 „Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 110-5600), ir išdėstau 12 punktą taip:

„12. Psichikos sveikatos centras užtikrina psichikos sveikatos priežiūros specialistų komandos kokybiškų, saugių, tinkamų, priimtinų ir prieinamų pirminių ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimą: gydytojo psichiatro ir psichikos sveikatos slaugytojo – ne mažiau kaip 20 valandų per savaitę, medicinos psichologo ir socialinio darbuotojo – pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 143-5205) nustatytus aptarnaujamų gyventojų skaičiaus normatyvus.“L. E. P. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-24, Nr. 136-6996 
Įsigalioja 2012-11-25
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO Nr. V-187 „DĖL 2012 M. KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ KAINYNO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 16 d. Nr. V-1048

VilniusVadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056; 2011, Nr. 69-3291) 57 straipsnio 1 dalimi bei Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 994 (Žin., 2005, Nr. 111-4048; 2009, Nr. 158-7191):

1. P a k e i č i u 2012 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-187 „Dėl 2012 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 32-1496, Nr. 57-2877, Nr. 68-3504, Nr. 98-4995, Nr. 111-5653) (pridedama):

1.1. papildau naujais vaistiniais preparatais, kurių NPAKID7: 1053443, 1057539, 1057538, 1052983, 1032058, 1031003, 1031004, 1055993, 1064769, 1028126, 1037610, 1060191, 1061848, 1061862, 1061841, 1023758, 1057210, 1059555, 1059554, 1059553, 1059552, 1065979, 1065969, 1065959, 1017342, 1017334, 1055019, 1055015, 1057219, 1057212, 1062460, 1055420;

1.2. išbraukiu vaistinius preparatus, kurių NPAKID7: 1032042, 1033135, 1001608, 1001609, 1100008, 1100009, 1003126.

2. P a v e d u:

2.1. vaistinėms perskaičiuoti vaistinių preparatų, įrašytų į šį kainyno pakeitimą, mažmenines kainas;

2.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja po vieno mėnesio po jo paskelbimo „Valstybės žiniose“.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-22, Nr. 135-6922
Įsigalioja 
Įsigalioja po vieno mėnesio po jo paskelbimo "Valstybės žiniose". daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO2012 m. lapkričio 16 d. Nr. V-1046

VilniusVadovaudamasis Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įrašymo į sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 39-1450; 2011, Nr. 77-3764), 53 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2012 m. spalio 2 d. nutarimą Nr. DT-8/3,

p a p i l d a u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašo (A sąrašo), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-253; 2010, Nr. 83-4387; 2012, Nr. 113-5740), II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnį „Onkologinės ir onkohematologinės ligos (100 %)“ šiuo 1.65 punktu:„1.


65.


Lenograstimum


C00-C97


Onkologinės ir onkohematologinės ligos, išskyrus lėtinę mieloidinę leukemiją ir mielodisplazinį sindromą“.
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-22, Nr. 135-6921
Įsigalioja  2012-11-23
daugiau »
į užrašus
lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministrO,

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

IR lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministrO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „DĖL NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 16 d. Nr. V-1042/A1-509/V-1575

VilniusP a k e i č i a m e Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 39-1277; 2007, Nr. 101-4122; 2012, Nr. 43-2121):

1. Išdėstome 6 punktą taip:

„6. Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, taikant gydymą ir (ar) medicininės reabilitacijos priemones, išlieka organizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir įteikia asmeniui ar pateikia elektroniniu būdu NDNT šiuos dokumentus:“.

2. Išdėstome 7 punktą taip:

„7. Asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai šio Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytus dokumentus, kurių galiojimo terminas yra 60 kalendorinių dienų, pateikia arba išsiunčia registruotu paštu į NDNT teritorinį skyrių. Jei dokumentai yra elektroninės formos, juos elektroniniu būdu pateikia asmenį gydantis gydytojas.“

3. Išdėstome 8 punktą taip:

„8. Asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo siuntimo į NDNT užpildymo dienos papildomai pateikia (asmens pateikiamų originalų kopijas daro ir tvirtina NDNT specialistai) arba išsiunčia registruotu paštu šių dokumentų kopijas (asmens siunčiamų dokumentų originalų kopijos įstatymų nustatyta tvarka turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno):“.

4. Išdėstome 12.4.3 punktą taip:

„12.4.3. 0,7, jei kitos organizmo funkcijos sutrikimo bazinis neįgalumo lygis yra 20 balų.“

5. Išdėstome 13 punktą taip:

„13. Nustačiusi neįgalumo lygį, NDNT užpildo ir išduoda socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos Neįgalumo lygio pažymą (toliau – Pažyma) ir Neįgaliojo pažymėjimą.“Sveikatos apsaugos ministras Raimondas ŠukysSocialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas JankauskasŠvietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius

Valstybės žinios, 2012-11-22, Nr. 135-6906 
Įsigalioja  2012-11-23
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL lIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LIEPOS 7 D. ĮSAKYMO Nr. V-669 „dėl APSINUODIJIMŲ NITRITAIS IR NITRATAIS DIAGNOSTIKOS IR PROFILAKTIKOS“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 15 d. Nr. V-1041

VilniusP a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 7 d. įsakymą Nr. V-669 „Dėl apsinuodijimų nitritais ir nitratais diagnostikos ir profilaktikos“ (Žin., 2011, Nr. 88-4214) ir išdėstau jį nauja redakcija:„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRASĮSAKYMAS

dėl APSINUODIJIMŲ NITRITAIS IR NITRATAIS DIAGNOSTIKOS IR PROFILAKTIKOSVadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo (Žin., 2000, Nr. 32-893; 2002, Nr. 64-2574) 9 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir siekdamas išvengti apsinuodijimų nitritais ir nitratais, tinkamai organizuoti laboratorinius tyrimus ir keitimąsi informacija:

1. P a v e d u:

1.1. stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, įtarus asmens apsinuodijimą nitritais ar nitratais, nedelsiant konsultuotis su Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro (toliau − ESSC AKIB) gydytoju klinikiniu toksikologu (dėl preliminarios diagnozės nustatymo, gydymo priešnuodžiais skyrimo ir pan.) ir, esant indikacijų, nustatyti methemoglobino kiekį jo kraujyje, atlikti šlapimo tyrimą nitratams ir nitritams nustatyti. Šių tyrimų atlikimą asmens sveikatos priežiūros įstaigos užtikrina savarankiškai arba pagal sutartis su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis.

1.2. pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms:

1.2.1. įtarus asmens apsinuodijimą nitritais ar nitratais, nedelsiant konsultuotis su ESSC AKIB gydytoju klinikiniu toksikologu (dėl preliminarios diagnozės nustatymo, gydymo priešnuodžiais skyrimo ir pan.) ir, esant indikacijų, siųsti pacientą gydytis į stacionarą ar gydytojo specialisto konsultacijos dėl tolesnio gydymo;

1.2.2. rinkti ir elektroniniu paštu arba faksu nedelsiant teikti informaciją visuomenės sveikatos centrams apskrityse apie jų veiklos teritorijoje nuolat gyvenančias nėščiąsias ar kūdikius iki 6 mėnesių amžiaus, kurių maistui naudojamas šachtinio šulinio (vertikalaus 1−3 metrų skersmens kastinio šulinio, betoniniais žiedais ar kitomis medžiagomis sutvirtintomis sienelėmis gruntiniam vandeniui paimti) vanduo (jei nėra galimybės aprūpinti viešai tiekiamu geriamuoju vandeniu), pateikiant užpildytą šio įsakymo priede nustatytos formos Pranešimą apie nėščiąją arba kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, kurių maistui naudojamas šachtinio šulinio vanduo;

1.2.3. įstaigos vadovo nustatyta tvarka informuoti nėščiąsias ir asmenis, kūdikių iki 6 mėn. amžiaus maistui naudojančius šachtinių šulinių vandenį, kad naudoti šių šulinių vandenį maistui galima tik atlikus vandens cheminį tyrimą ir nustačius, kad azoto grupės junginių – nitritų, nitratų − kiekis neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. 79-3606) nustatytų ribinių verčių.

1.3. visuomenės sveikatos centrams apskrityse:

1.3.1. gavus pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, kurių maistui naudojamas šachtinio šulinio vanduo, pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos nurodytų asmenų nuolatinėje gyvenamojoje vietoje per 2 savaites nuo pranešimo gavimo dienos organizuoti šachtinio šulinio vandens cheminį tyrimą azoto grupės junginių – nitritų ir nitratų − kiekiui nustatyti;

1.3.2. nedelsiant raštu informuoti asmenis, kurių šachtiniuose šuliniuose nustatyta ribines vertes viršijanti nitratų ir nitritų koncentracija, apie galimą pavojų sveikatai bei saugaus vandens ruošimo būdus ir šio rašto kopiją išsiųsti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigai, pateikusiai informaciją šio įsakymo 1.2.2 punkto nustatyta tvarka;

1.3.3. ne rečiau kaip kartą per pusę metų raštu informuoti savivaldybę, kurios teritorijoje nuolat gyvena nėščiosios ar kūdikiai iki 6 mėnesių amžiaus, kurių maistui naudojamas šachtinio šulinio vanduo, apie ištirtų šachtinių šulinių vandens kokybę;

1.3.4. kasmet iki vasario 1 d. raštu pateikti praėjusių kalendorinių metų šachtinių šulinių, esančių jų veiklos teritorijoje, vandens nitritų ir nitratų tyrimų rezultatus Vilniaus visuomenės sveikatos centrui.

1.4. Vilniaus visuomenės sveikatos centrui:

1.4.1. sisteminti turimus šachtinių šulinių vandens nitritų ir nitratų tyrimų rezultatus ir kasmet iki kovo 1 d. raštu pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai bei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai minėtų rezultatų praėjusių kalendorinių metų metinę ataskaitą;

1.4.2. šio įsakymo 1.4.1 punkte nurodytą metinę ataskaitą per 10 darbo dienų nuo jos pateikimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai bei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, skelbti Vilniaus visuomenės sveikatos centro interneto svetainėje.

1.5. Viceministrui pagal administruojamą sritį įsakymo vykdymo kontrolę.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. 250 „Dėl apsinuodijimų nitritais ir nitratais diagnostikos ir profilaktikos“ (Žin., 2002, Nr. 58-2361).“SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-22, Nr. 135-6920 
Įsigalioja  2012-11-23
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS ministrO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO Nr. v-7 „dĖL MIRUSIO ŽMOGAUS AUDINIŲ IR ORGANŲ DONORYSTĖS, ĮSIGIJIMO, IŠTYRIMO, APDOROJIMO, KONSERVAVIMO, LAIKYMO IR PASKIRSTYMO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 15 d. Nr. V-1040

Vilnius1. P a k e i č i u Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo tvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 7-251; 2011, Nr. 14-610; 2012, Nr. 68-3502):

1.1. Įrašau 11.1 punkte po žodžio „nustatymas“ skliaustuose skaičių ir žodį „(I konsiliumo)“.

1.2. Įrašau 12.8 punkte vietoj santrumpos „TLK-10“ santrumpą „TLK-10-AM“.

1.3. Įrašau 17 punkte vietoj žodžio „įsigijimą“ žodį „transplantaciją“.

1.4. Išdėstau 18 punktą taip:

„18. Potencialiam donorui privalo būti atlikti šie virusologiniai tyrimai:

18.1. citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu;

18.2. citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu;

18.3. hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu;

18.4. hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu;

18.5. hepatito B viruso (HBV) DNR kokybinis nustatymas;

18.6. hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu;

18.7. hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu;

18.8. hepatito C viruso (HCV) RNR kokybinis nustatymas;

18.9. žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų tyrimai ir p24 antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu;

18.10. RPR kokybinė reakcija;

18.11. Treponema pallidum IgM/IgG nustatymas imunofermentiniu metodu;

18.12. toksoplazmozės IgG antikūnų tyrimas imunofermentiniu metodu;

18.13. žmogaus T ląstelių limfotropinio viruso 1/2 (ŽTLV 1/2) antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu;

18.14. EBV IgG antikūnų nustatymas.“

1.5. Išdėstau 19 punktą taip:

„19. Šio Aprašo 18 punkte nurodytus virusologinius tyrimus atlieka Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau – NVSPL) budintis gydytojas arba medicinos biologas. Apie tyrimų rezultatus ir išvadas NVSPL budintis gydytojas arba medicinos biologas Biuro budintį koordinatorių informuoja žodžiu ir raštu (faksimiliniu aparatu arba el. paštu) nedelsdamas.“

1.6. Išdėstau 21 punktą taip:

„21. Biuro budintis koordinatorius, gavęs virusologinių tyrimų rezultatus ir išvadas, apie juos informuoja įstaigų, teikiančių audinių ir organų konservavimo, apdorojimo, laikymo, paskirstymo ir audinių ir organų įsigijimo paslaugas, budinčius gydytojus. Budintis gydytojas apie virusologinių tyrimų rezultatus ir išvadas privalo informuoti recipientą arba jo atstovą pagal pavedimą, arba įstatyminį jo atstovą prieš transplantaciją.“

1.7. Įrašau 23 punkte vietoj žodžio „įsigijimą“ žodį „transplantaciją“.

1.8. Išdėstau 29 punktą taip:

„29. Biuro budintis koordinatorius, gavęs imunologinių tyrimų rezultatus, apie juos informuoja įstaigų, teikiančių audinių ir organų konservavimo, apdorojimo, laikymo ir paskirstymo paslaugas, budinčius gydytojus. Budintis gydytojas apie imunologinių tyrimų rezultatus privalo informuoti recipientą arba jo atstovą pagal pavedimą, arba įstatyminį jo atstovą prieš transplantaciją.“

1.9. Išdėstau 31 punktą taip:

„31. Potencialaus donoro paruošimo etapas apima laiką nuo pranešimo apie potencialų donorą Biuro budinčiam koordinatoriui iki donoro pervežimo į operacinę audinių ir (ar) organų įsigijimo operacijai arba paciento mirties negrįžtamai nutrūkus kraujotakai (įvykus asistolijai). Į šį etapą įeina smegenų mirties kriterijų patvirtinimas.“

1.10. Išdėstau 34.2 punktą taip:

„34.2. gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas, kuris atliekamas atsižvelgiant į klinikines indikacijas.“

1.11. Išdėstau 34.4 punktą taip:

„34.4. kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas, kuris atliekamas atsižvelgiant į klinikines indikacijas.“

1.12. Įrašau 2 priedo stulpelyje Klinikiniai duomenys vietoj santrumpų „TLK-10“ santrumpas „TLK-10-AM“.

1.13. Įrašau 2 priedo lentelėje Virusologinių tyrimų rezultatai vietoj santrumpos „TPHA“ santrumpą „TP IgM/IgG“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. gruodžio 1 d.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-22, Nr. 135-6919 
Įsigalioja  2012-12-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO Nr. V-973 „DĖL PRIEŠINĖS LIAUKOS VĖŽIO ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS FINANSAVIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 15 d. Nr. V-1038

VilniusP a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. V-973 „Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 152-5617; 2010, Nr. 93-4926):

1. Išdėstau 3 punktą taip:

„3. Sudarau Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos koordinavimo grupę:

Feliksas Jankevičius – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Urologijos centro direktorius (grupės vadovas);

Tonaras Bekeris – VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Urologijos skyriaus vedėjas;

Inga Cechanovičienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Bendrosios medicinos pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė;

Romualdas Gurevičius – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro vadovas;

Mindaugas Jievaltas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų Urologijos klinikos vadovas;

Vytautas Kasiulevičius – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Šeimos medicinos centro direktorius;

Jovita Paliliūnaitė – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė;

Giedrė Smailytė – Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Vėžio kontrolės ir profilaktikos centro vadovės pavaduotoja;

Albertas Ulys – Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Onkochirurgijos centro gydytojas;

Gediminas Žižys – Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos prezidentas.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje įrašau 21, 24 ir 25 punktuose vietoj žodžių „administravimo“ žodžius „koordinavimo“.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-22, Nr. 135-6918
Įsigalioja  2012-11-23
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO Nr. V-508 „DĖL STOROSIOS ŽARNOS VĖŽIO ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS FINANSAVIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 15 d. Nr. V-1037

VilniusP a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-508 „Dėl Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 79-3321; 2012, Nr. 6-202) 2 punktą ir išdėstau jį taip:

„2. Sudarau Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos koordinavimo grupę:

Kęstutis Strupas – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Pilvo chirurgijos centro vadovas (koordinavimo grupės vadovas);

Narimantas Evaldas Samalavičius – Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Onkochirurgijos centro vadovas (koordinavimo grupės vadovo pavaduotojas);

Kęstutis Adamonis – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų Gastroenterologijos klinikos Endoskopijų skyriaus administratorius;

Aušrinė Barakauskienė – UAB „Patologijos diagnostika“ gydytoja patologė konsultantė;

Andrius Bleizgys – VšĮ Centro poliklinikos šeimos gydytojas;

Inga Cechanovičienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Bendrosios medicinos pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė;

Goda Denapienė – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Hepatologijos, gastroenterologijos ir dietologijos centro gydytoja gastroenterologė;

Rūta Dovydaitienė – šeimos gydytojų centro UAB „Linkime sveikatos“ vadovė;

Rasa Jančiauskienė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų Onkologijos ir hematologijos klinikos Onkologijos skyriaus vadovė;

Vaida Momkuvienė – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Limas Kupčinskas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų Gastroenterogijos klinikos vadovas;

Jelena Kutkauskienė – VšĮ „Karoliniškių poliklinikos“ direktorė;

Saulius Mikalauskas – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Pilvo chirurgijos centro pilvo chirurgas;

Artūras Razbadauskas – VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Chirurgijos klinikos vedėjas;

Žilvinas Saladžinskas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų Chirurgijos klinikos Koloproktologijos sektoriaus vadovas;

Giedrė Smailytė – Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Vėžio apskaitos skyriaus vedėja;

Leonas Valius – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų Šeimos medicinos klinikos vadovas;

Lina Vencevičienė – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Šeimos medicinos centro vyriausioji ordinatorė.“SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-22, Nr. 135-6917
Įsigalioja  2012-11-23
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2006 M. VASARIO 13 D. ĮSAKYMO Nr. V-109 „DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS RODIKLIŲ SĄRAŠO IR DUOMENŲ IR INFORMACIJOS SRAUTŲ APLINKOS IR SVEIKATOS RODIKLIAMS APSKAIČIUOTI TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 15 d. Nr. V-1035

VilniusP a k e i č i u Duomenų ir informacijos srautų aplinkos ir sveikatos rodikliams apskaičiuoti teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-109 „Dėl aplinkos ir sveikatos rodiklių sąrašo ir duomenų ir informacijos srautų aplinkos ir sveikatos rodikliams apskaičiuoti teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 23-763; 2010, Nr. 89-4738), 1 priedą:

1. Įrašau 4, 5, 6, 9 ir 12 punktuose vietoj žodžių „Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ žodžius „Higienos institutas“.

2. Įrašau 14 punkte vietoj žodžių „Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos“ žodžius „Sveikatos apsaugos ministerija“.

3. Įrašau 25 ir 30 punktuose vietoj žodžių „Higienos institutas“ žodžius „Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras“.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-22, Nr. 135-6916
Įsigalioja  2012-11-23
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. VASARIO 10 D. ĮSAKYMO Nr. V-60 „DĖL INFORMACIJOS APIE APLINKOS IR SVEIKATOS RODIKLIUS RINKIMO, ANALIZĖS IR TEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 15 d. Nr. V-1034

VilniusP a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. V-60 „Dėl Informacijos apie aplinkos ir sveikatos rodiklius rinkimo, analizės ir teikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 26-828):

1. Išdėstau 3 punktą taip:

„3. P a v e d u viceministrui pagal administruojamą sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Informacijos apie aplinkos ir sveikatos rodiklius rinkimo, analizės ir teikimo tvarkoje:

2.1. Įrašau 3 punkte vietoj žodžių „Valstybiniam aplinkos sveikatos centrui“ žodžius „Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui“.

2.2. Įrašau 4 punkte vietoj žodžių „Valstybinio aplinkos sveikatos centre“ žodžius „Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro“.

2.3. Įrašau 5–7 punktuose vietoj žodžių „Valstybinis aplinkos sveikatos centras“ žodžius „Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras“ ir išbraukiu 7 punkte žodžius „Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos“.

2.4. Įrašau 8 punkte vietoj žodžių „Valstybinio aplinkos sveikatos centro tinklapyje“ žodžius „Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro tinklalapyje“.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-22, Nr. 135-6915 
Įsigalioja  2012-11-23
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

IR lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministrO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO Nr. A1-78/V-179 „DĖL DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 14 d. Nr. A1-504/V-1031

VilniusP a k e i č i a m e Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 38-1253; 2006, Nr. 52-1918; 2007, Nr. 21-782, Nr. 99-4027; 2010, Nr. 62-3075):

1. Išdėstome 8 punktą taip:

„8. Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, taikant gydymą ir (ar) medicininės reabilitacijos priemones, išlieka organizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir įteikia asmeniui ar pateikia NDNT elektroniniu būdu šiuos dokumentus:“.

2. Išdėstome 9 punktą taip:

„9. Asmuo šio Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus (išskyrus asmens prašymą dėl siuntimo į NDNT), kurių galiojimo terminas yra 60 kalendorinių dienų, pateikia arba išsiunčia registruotu paštu į NDNT. Jei dokumentai yra elektroninės formos, juos elektroniniu būdu pateikia asmenį gydantis gydytojas.“

3. Išdėstome 10 punktą taip:

„10. Asmuo ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo siuntimo į NDNT užpildymo dienos papildomai pateikia (asmens pateikiamų originalų kopijas daro ir tvirtina NDNT specialistai) arba išsiunčia registruotu paštu šių dokumentų kopijas (asmens siunčiamų dokumentų originalų kopijos įstatymų nustatyta tvarka turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno):“.

4. Išdėstome 13.1 punktą taip:

„13.1. esant reikalui, kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios gydytojas išdavė siuntimą, dėl galimybės susipažinti su asmens ambulatorinėje kortelėje (forma 025/a) esančia medicinine informacija ir (ar) dėl papildomų medicininių dokumentų (informacijos) pateikimo, į kitas įstaigas ar institucijas dėl papildomų dokumentų (informacijos) pateikimo, jeigu gauti medicininiai ar kiti dokumentai yra neišsamūs ar jų nepakanka.“

5. Išdėstome 34.2 punktą taip:

„34.2. atlikus pakartotinį darbingumo lygio vertinimą dėl nelaimingo atsitikimo (suluošinimo) darbe ar profesinės ligos, pakeičiamas anksčiau priimtas NDNT sprendimas. Tokiu atveju darbingumo lygio nustatymo termino pradžia yra keičiamame NDNT teritorinio skyriaus sprendime nurodyta darbingumo lygio nustatymo termino pradžia. Anksčiau NDNT teritorinio skyriaus priimtas sprendimas ir išduotos pažymos laikomos negaliojančiomis.“

6. Išdėstome 1 priedą nauja redakcija (pridedama).Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas JankauskasSveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys

Valstybės žinios, 2012-11-22, Nr. 135-6905
Įsigalioja  2012-11-23
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

IR Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministrO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMO Nr. A1-120/V-346 „DĖL SPECIALIŲJŲ NUOLATINĖS SLAUGOS, NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS), LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS IR TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIŲ NUSTATYMO KRITERIJŲ SĄRAŠO, TVARKOS APRAŠO IR PAŽYMŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 14 d. Nr. A1-503/V-1030

VilniusP a k e i č i a m e Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A1-120/V-346 „Dėl Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 60-2130; 2010, Nr.68-3424; 2012, Nr. 37-1856, Nr. 93-4803):

1. Išdėstome 9 punktą taip:

„9. Gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, taikant gydymą ir (ar) medicininės reabilitacijos priemones, išlieka organizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir įteikia asmeniui ar pateikia elektroniniu būdu NDNT šiuos dokumentus:“.

2. Išdėstome 9.1 punktą taip:

„9.1. užpildytą, Darbingumo lygio nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 (Žin., 2005, Nr. 38-1253), nurodytos formos siuntimą į NDNT;“.

3. Pripažįstame netekusiais galios 9.1.1 ir 9.1.2 punktus.

4. Išdėstome 10 punktą taip:

„10. Asmuo šio Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus, kurių galiojimo terminas yra 60 kalendorinių dienų, pateikia arba išsiunčia juos registruotu paštu į NDNT. Jei dokumentai yra elektroninės formos, juos elektroniniu būdu pateikia asmenį gydantis gydytojas.“

5. Išdėstome 11 punktą taip:

„11. Asmuo ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo siuntimo į NDNT užpildymo dienos papildomai pateikia (asmens pateikiamų originalų kopijas daro ir tvirtina NDNT specialistai) arba išsiunčia registruotu paštu šių dokumentų kopijas (asmens siunčiamų dokumentų originalų kopijos įstatymų nustatyta tvarka turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno):“.

6. Išdėstome 18 punkto trečiąją pastraipą taip:

„Tuo atveju, kai asmuo raštu patvirtina, kad atsisako specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio vertinimo, šis specialusis poreikis nevertinamas ir sprendimas dėl jo nepriimamas.“

7. Pripažįstame netekusiu galios priedą.Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas JankauskasSveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys

Valstybės žinios, 2012-11-22, Nr. 135-6904 
2012-11-23
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1994 M. LAPKRIČIO 8 D. ĮSAKYMO Nr. 373 „DĖL MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 13 d. Nr. V-1023

VilniusP a k e i č i u Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 90-1756; 2012, Nr. 79-4114), ir išdėstau VIII skyriaus „Mikrobiologijos tyrimai“ 230 punktą taip:„230.*


Gripo A/B RNR ir ŪVKTI sukeliančių virusų nustatymas tikralaikės PGR metodu


232,82“.
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-17, Nr. 133-6814 
Įsigalioja  2012-11-18
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL GYDYTOJŲ IR GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO, JOS NUOSTATŲ IR PARAIŠKOS DĖL GYDYTOJŲ IR GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO FORMOS PATVIRTINIMO2012 m. lapkričio 13 d. Nr. V-1022

VilniusVadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-507 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtų trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 66-3375) 2.1 punktu, atsižvelgdamas į Europos Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. rekomendaciją 89/49/EB dėl Bendrijos šalių piliečių diplomų, įgytų trečiojoje šalyje, bei siekdamas užtikrinti, kad nepriklausomai nuo asmens pilietybės ir trečiosios šalies, kurioje įgyta profesinė kvalifikacija, būtų nagrinėjami prašymai dėl įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo:

1. S u d a r a u Gydytojų ir gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos vertinimo komisiją:

R. Baranauskienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktorė (pirmininkė),

J. Bartlingas – Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Sveikatos priežiūros išteklių valdymo skyriaus vedėjas (pirmininko pavaduotojas),

J. Bilinskaitė – Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausioji specialistė,

D. Jelinskienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Sveikatos priežiūros išteklių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė,

V. Kasiulevičius – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Podiplominių studijų prodekanas,

R. Kubilius – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Odontologijos fakulteto dekanas,

N. Stasiulienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės departamento direktorė.

2. T v i r t i n u pridedamus:

2.1. Gydytojų ir gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos nuostatus.

2.2. Paraiškos dėl Gydytojų ir gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo formą.

3. S k i r i u 1 punkte nurodytos komisijos sekretore Asmens sveikatos departamento Sveikatos priežiūros išteklių valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę V. Karaliūtę Žulienę.

4. L a i k a u netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 26 d. įsakymą Nr. 577 „Dėl Gydytojų ir gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 95-3003);

4.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. V-186 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 577 „Dėl Gydytojų ir gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 37-1390);

4.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 13 d. įsakymą Nr. V-86 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 577 „Dėl Gydytojų ir gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 21-766);

4.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 22 d. įsakymą Nr. V-27 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 577 „Dėl Gydytojų ir gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 12-495);

4.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. V-545 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 577 „Dėl Gydytojų ir gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 83-3457);

4.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. V-1075 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 577 „Dėl Gydytojų ir gydytojų odontologų profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 159-7217).

5. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-17, Nr. 133-6815 
Įsigalioja  2012-11-18
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. LAPKRIČIO 16 D. ĮSAKYMO Nr. V-812 „DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO TERITORINĖMS LIGONIŲ KASOMS PAGAL GYVENTOJŲ SKAIČIŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 9 d. Nr. V-1020

VilniusVadovaudamasis Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 (Žin., 2005, Nr. 143-5205; 2008, Nr. 54-2015; 2012, Nr. 120-6034), I skyriaus „Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų metinės bazinės kainos“ pastabų 8 punktu:

1. P a k e i č i u Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 168-6205; 2007, Nr. 22-851; 2010, Nr. 22-1021; 2011, Nr. 142-6672), ir išdėstau 3 punktą taip:

„3. Lėšos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) paslaugų išlaidoms apmokėti TLK paskirstomos pagal formulę:BTLK = m1 x k1 + m2 x k2 + m3 x k3 + m4 x k4 + m5 x k5 + m6 x k6 + m7 x k7 + m8 x k8 + + m9 x k9+ m10 x k10,kai:

BTLK – TLK skirtos lėšos PAASP paslaugų išlaidoms apmokėti;

m1 – prirašytų prie PAASP paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – prirašytų) TLK veiklos zonos gyventojų iki 1 metų skaičius;

k1 – vieno gyventojo iki 1 metų PAASP paslaugų metinė bazinė kaina (balais);

m2 – prirašytų TLK veiklos zonos gyventojų nuo 1 iki 4 metų (imtinai) skaičius;

k2 – vieno gyventojo nuo 1 iki 4 metų (imtinai) PAASP paslaugų metinė bazinė kaina (balais);

m3 – prirašytų TLK veiklos zonos gyventojų nuo 5 iki 6 metų (imtinai) skaičius;

k3 – vieno gyventojo nuo 5 iki 6 metų (imtinai) PAASP paslaugų metinė bazinė kaina (balais);

m4 – prirašytų TLK veiklos zonos gyventojų nuo 7 iki 17 metų (imtinai) skaičius;

k4 – vieno gyventojo nuo 7 iki 17 metų (imtinai) PAASP paslaugų metinė bazinė kaina (balais);

m5 – prirašytų TLK veiklos zonos gyventojų nuo 18 iki 49 metų (imtinai) skaičius;

k5 – vieno gyventojo nuo 18 iki 49 metų (imtinai) PAASP paslaugų metinė bazinė kaina (balais);

m6 – prirašytų TLK veiklos zonos gyventojų nuo 50 iki 65 metų (imtinai) skaičius;

k6 – vieno gyventojo nuo 50 iki 65 metų (imtinai) PAASP paslaugų metinė bazinė kaina (balais);

m7 – prirašytų TLK veiklos zonos gyventojų, vyresnių kaip 65 metų, skaičius;

k7 – vieno gyventojo, vyresnio kaip 65 metų, PAASP paslaugų metinė bazinė kaina (balais);

m8 – prirašytų TLK veiklos zonos kaimo gyventojų ir miesto, kurio gyventojų skaičius neviršija 4 tūkst., gyventojų skaičius;

k8 – suma (balais), kuria didinama kiekvieno prirašyto kaimo gyventojo ir miesto, kurio gyventojų skaičius neviršija 4 tūkst., gyventojo PAASP paslaugų metinė bazinė kaina;

m9 – prirašytų TLK veiklos zonos gyventojų, aptarnaujamų šeimos gydytojo (ne gydytojų komandos), skaičius;

k9 – suma (balais), kuria didinama kiekvieno prirašyto gyventojo, aptarnaujamo šeimos gydytojo (ne gydytojų komandos), PAASP paslaugų metinė bazinė kaina;

m10 – Europos Sąjungos apdraustųjų, kuriems pagal TLK veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms pateiktas S2 arba E112 formas praėjusį ataskaitinį laikotarpį šeimos gydytojai suteikė PAASP paslaugas, skaičius;

k10 – Europos Sąjungos apdraustųjų, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms pateikusių S2 arba E112 formas, apsilankymo pas šeimos gydytoją dėl PAASP paslaugų bazinė kaina (balais).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas skirstant teritorinėms ligonių kasoms 2013 m. ir tolesnių metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-17, Nr. 133-6813 
Įsigalioja  2012-11-18
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO Nr. 686 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 53-2:2002 „LEIDŽIAMI VARTOTI MAISTO PRIEDAI. SPECIFINIAI SALDIKLIŲ, DAŽIKLIŲ IR KITŲ MAISTO PRIEDŲ GRYNUMO KRITERIJAI“ PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIŲ ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS2012 m. lapkričio 9 d. Nr. V-1019

VilniusAtsižvelgdamas į 2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos (OL 2012 L 83, p. 1):

1. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 686 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53-2:2002 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Specifiniai saldiklių, dažiklių ir kitų maisto priedų grynumo kriterijai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 91-4135);

1.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. V-717 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 686 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53-2:2002 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Specifiniai saldiklių, dažiklių ir kitų maisto priedų grynumo kriterijai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-208);

1.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. V-527 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 686 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53-2:2002 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Specifiniai saldiklių, dažiklių ir kitų maisto priedų grynumo kriterijai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4234);

1.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. V-28 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 686 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53-2:2002 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Specifiniai saldiklių, dažiklių ir kitų maisto priedų grynumo kriterijai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 11-349);

1.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. V-217 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 686 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53-2:2002 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Specifiniai saldiklių, dažiklių ir kitų maisto priedų grynumo kriterijai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 39-1452);

1.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. V-1048 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 686 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53-2:2002 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Specifiniai saldiklių, dažiklių ir kitų maisto priedų grynumo kriterijai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 139-5714);

1.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. V-54 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 686 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53-2:2002 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Specifiniai saldiklių, dažiklių ir kitų maisto priedų grynumo kriterijai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 17-677);

1.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. V-224 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 686 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53-2:2002 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Specifiniai saldiklių, dažiklių ir kitų maisto priedų grynumo kriterijai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 40-1532);

1.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. V-467 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 686 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53-2:2002 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Specifiniai saldiklių, dažiklių ir kitų maisto priedų grynumo kriterijai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 75-3077);

1.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 29 d. įsakymą Nr. V-900 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 686 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53-2:2002 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Specifiniai saldiklių, dažiklių ir kitų maisto priedų grynumo kriterijai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 132-5771);

1.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. V-1078 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 686 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53-2:2002 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Specifiniai saldiklių, dažiklių ir kitų maisto priedų grynumo kriterijai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 159-7216);

1.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. V-920 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 686 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53-2:2002 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Specifiniai saldiklių, dažiklių ir kitų maisto priedų grynumo kriterijai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 126-6475);

1.13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. V-156 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 686 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53-2:2002 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Specifiniai saldiklių, dažiklių ir kitų maisto priedų grynumo kriterijai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 25-1217);

1.14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 16 d. įsakymą Nr. V-608 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 686 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53-2:2002 „Leidžiami vartoti maisto priedai. Specifiniai saldiklių, dažiklių ir kitų maisto priedų grynumo kriterijai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 75-3640).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. gruodžio 1 d.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

2012-11-17, Nr. 133-6812 
Įsigalioja  2012-12-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO Nr. 324 „DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PERTVARKOS GAIRIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 9 d. Nr. V-1018

VilniusP r i p a ž į s t u netekusiu galios Greitosios medicinos pagalbos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 324 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos pertvarkos gairių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 76-3267; 2011, Nr. 55-2679), 1 punktą.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-17, Nr. 133-6811 
Įsigalioja  2012-11-18
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. VASARIO 23 D. ĮSAKYMO Nr. V-118 „DĖL VAISTINIŲ IR JŲ FILIALŲ KAIMO VIETOVĖSE STEIGIMO IR VEIKLOS VYKDYMO“ IR JĮ KEITUSIO ĮSAKYMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS2012 m. lapkričio 9 d. Nr. V-1014

Vilnius

P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. vasario 23 d. įsakymą Nr. V-118 „Dėl vaistinių ir jų filialų kaimo vietovėse steigimo ir veiklos vykdymo“ (Žin., 2007, Nr. 26-970);

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. V-593 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V-118 „Dėl vaistinių ir jų filialų kaimo vietovėse steigimo ir veiklos vykdymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 78-3175).SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-17, Nr. 133-6810
Įsigalioja  2012-11-18
daugiau »
į užrašus
grįžti į viršų