Į titulinį
Visa farmacinė ir medicininė informacija specialistams
Į titulinį
Mano užrašai
2018 m. liepos 16d.
Teisės aktai
Sveikatos apsaugos ministro įsakymai
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL FORMOS 025/A-LK „ASMENS AMBULATORINIO GYDYMO STATISTINĖ KORTELĖ“ BANDOMOSIOS VERSIJOS IR LAIKINŲJŲ FORMOS 025/A-LK „ASMENS AMBULATORINIO GYDYMO STATISTINĖ KORTELĖ“ PILDYMO, PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO2012 m. lapkričio 9 d. Nr. V-1013

VilniusSiekdamas pagerinti ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitą:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. formos 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“ bandomąją versiją;

1.2. Laikinąsias formos 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“ bandomosios versijos pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisykles.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. bandomosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, t. y. UAB „Medicinos paslaugų centras“, VšĮ Centro poliklinika, VšĮ Šeškinės poliklinika, UAB „Rytės Draginienės ambulatorija“ ir VšĮ Kauno Dainavos poliklinika, nuo 2012 m. lapkričio 12 d. pradeda pildyti paciento, kuriam teikiamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, statistinę kortelę, nurodytą šio įsakymo 1.1 punkte, pagal 1.2 punktu tvirtinamas taisykles;

2.2. įstaigos, nurodytos šio įsakymo 2.1 punkte, asmens ambulatorinio gydymo statistinės kortelės duomenis tvarko Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ Paslaugų apskaitos posistemės Ambulatorinių paslaugų apskaitos komponentėje (APAP) arba savo informacinėse sistemose ir teikia juos šiai komponentei.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-17, Nr. 133-6809 
Įsigalioja  2012-11-18
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. SPALIO 24 D. ĮSAKYMO Nr. V-960 „DĖL LĖTINIO VIRUSINIO C HEPATITO DIAGNOSTIKOS IR AMBULATORINIO GYDYMO KOMPENSUOJAMAISIAIS VAISTAIS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 9 d. Nr. V-1012

VilniusP a k e i č i u Lėtinio virusinio C hepatito diagnostikos ir ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V-960 „Dėl Lėtinio virusinio C hepatito diagnostikos ir ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo tvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 126-6349), ir išdėstau 20 punktą taip:

„20. Jei paimamas kraujas HCV RNR kiekiui nustatyti, gydymas pegiliuoto interferono ir ribavirino deriniu tęsiamas 2 savaites, vaistai išrašomi ir išduodami vaistinėje vadovaujantis Aprašo 6.5 punkte nurodytomis sąlygomis.“SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-17, Nr. 133-6808 
Įsigalioja  2012-11-18
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMASDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. V-638 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO Nr. V-1131 „DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 9 d. Nr. V-1011

VilniusP r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 76-3961) 2.2 punktą.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-15, Nr. 132-6742
Įsigalioja  2012-11-16
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMASDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO Nr. V-1131 „DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 9 d. Nr. V-1010

VilniusPakeičiu Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 158-8058; 2012, Nr. 82-4307), ir išdėstau 14 punktą taip:

„14. TLK apskaičiuoja GMP paslaugų teikėjams skiriamas lėšas už 12.1 ir 12.2 punktuose nurodytas GMP paslaugas (toliau – ASPĮ metinės lėšos) pagal Statistikos departamento vėliausiai paskelbtą patikslintą sausio 1 d. nustatytos teritorijos miesto ir kaimo gyventojų skaičių (toliau – statistinis gyventojų skaičius), vadovaudamasi šio aprašo 16 punkto 1–6 eilutėse nurodytomis bazinėmis kainomis, pagal formulę:,kai:

LASPĮmetams – ASPĮ metinės lėšos;m1 – statistinis savivaldybės gyventojų skaičius;

k1 – vienam gyventojui GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina (balais);

m2 – statistinis savivaldybės miesto gyventojų skaičius;

k2 – vienam miesto gyventojui GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina (balais);

m3 – statistinis savivaldybės kaimo gyventojų skaičius;

k3 – vienam kaimo gyventojui GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina (balais);

K – migracijos koeficientas lygus 1,0, išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių miestų GMP paslaugų teikėjus, kuriems jis apskaičiuojamas pagal formulę:,kai:

K – migracijos koeficientas;

GSt – statistinis savivaldybės gyventojų skaičius;

GPr – ataskaitinio laikotarpio sausio 1 d. prisirašiusiųjų prie Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ar Šiaulių miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių PAASP paslaugas, gyventojų skaičius.“SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-15, Nr. 132-6741 
Įsigalioja  2012-11-16
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 9 D. ĮSAKYMO Nr. V-714 „DĖL FARMACIJOS SPECIALISTŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS VERTINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 8 d. Nr. V-1008

Vilnius1. P a k e i č i u Farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-714 „Dėl Farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 5-103; 2007, Nr. 121-4987; 2009, Nr. 117-5026):

1.1. Laikau netekusiu galios 1.1 punktą.

1.2. Išdėstau 6 punktą taip:

„6. Komisijos posėdžiai kviečiami esant poreikiui, tačiau ne vėliau kaip per 35 darbo dienas nuo šių nuostatų 8–11 punktuose išvardytų dokumentų pateikimo komisijai dienos. Komisijos darbą organizuoja Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija).“

1.3. Išdėstau 7.1 punktą taip:

„7.1. farmacijos specialistas, kurio profesinė kompetencija turi būti vertinama Vaistininko praktikos licencijavimo taisyklių 20 punkte nustatytais atvejais;“.

1.4. Išdėstau 8 punkto pirmąją pastraipą taip:

„8. Farmacijos specialistas, norintis, kad būtų įvertinta jo profesinė kompetencija, Ministerijai arba komisijos sekretoriui pateikia:“.

1.5. Išdėstau 14 punktą taip:

„14. Teorinės žinios kompiuterinės apklausos būdu vertinamos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) Podiplominių studijų centre ne anksčiau kaip likus 6 mėnesiams iki komisijos posėdžio pagal tobulinimosi kursų klausytojų srautų kalendorinius planus, dalyvaujant komisijos sekretorei ir bent vienam komisijos nariui. Teorinių žinių vertinimą apmoka farmacijos specialistas, kurio teorinės žinios yra vertinamos, pagal LSMU Senato patvirtintus įkainius, kurie negali viršyti pusės Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio.“

1.6. Išdėstau 15 punktą taip:

„15. Teorinių žinių vertinimo pažyma galioja 6 mėnesius. Specialisto, nepateikusio komisijai anksčiau išduotos teorinių žinių vertinimo pažymos, žinios gali būti vertinamos prieš komisijos posėdį, tačiau ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki posėdžio.“

1.7. Išdėstau 19 punktą taip:

„19. Įvertinus teorines žinias teigiamai (atsakius į ne mažiau kaip 65 procentus pateiktų klausimų), išduodama teorinių žinių vertinimo pažyma. Pažymą pasirašo komisijos sekretorius, komisijos narys, dalyvavęs vertinant teorines žinias, ir komisijos pirmininkas ar pirmininko pavaduotojas.“

1.8. Išdėstau 23 punktą taip:

„23. Komisijos posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Komisijos posėdžiui pirmininkauja komisijos pirmininkas. Nesant komisijos pirmininko (pvz., ligos, komandiruotės, atostogų metu) ar jam nusišalinus nuo klausimo svarstymo esant galimam interesų konfliktui, posėdžiui ar atitinkamo klausimo svarstymui pirmininkauja komisijos pirmininko pavaduotojas. Nesant komisijos pirmininko ir komisijos pirmininko pavaduotojo arba jei jie nusišalina nuo klausimo svarstymo esant galimam interesų konfliktui, pirmininkaujantį posėdžiui išrenka komisijos nariai atviru balsavimu. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė turinčių teisę balsuoti komisijos narių.“

1.9. Išdėstau 24 punktą taip:

„24. Jei prašymą įvertinti specialisto profesinę kompetenciją pateikia šių nuostatų 7.2 ir 7.3 punktuose nurodytos institucijos, siūlomas vertinti specialistas apie komisijos posėdį turi būti informuotas raštu ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki komisijos posėdžio, nurodant priežastis, dėl kurių siekiama įvertinti jo profesinę kompetenciją, ir numatomą posėdžio datą.“

1.10. Išdėstau 25 punktą taip:

„25. Farmacijos specialistas, kurio profesinė kompetencija vertinama, turi teisę dalyvauti komisijos posėdyje. Jei komisijai vertinant farmacijos specialisto kompetenciją jam nedalyvaujant kyla klausimų, komisija turi teisę pakviesti farmacijos specialistą į kitą posėdį. Farmacijos specialistui atsisakius atvykti, komisija sprendimą dėl farmacijos specialisto profesinės kompetencijos priima jam nedalyvaujant.“

1.11. Išdėstau 26 punktą taip:

„26. Su pareiškėjų prašymais, pateiktais dokumentais, teorinių žinių vertinimo pažymų, jei jos pateikiamos, duomenimis komisijos narius supažindina komisijos pirmininkas ar jo paskirtas komisijos narys. Pareiškėjui, jei jis dalyvauja posėdyje, gali būti pateikiami klausimai apie jo farmacinę praktiką, profesinę patirtį, jos trukmę, kompetenciją ir motyvaciją.“

1.12. Išdėstau 27 punktą taip:

„27. Komisija, susipažinusi su pareiškėjo dokumentuose pateikta informacija, teorinių žinių vertinimo, jei jos vertintos, ir pokalbio rezultatais balsuodama įvertina farmacijos specialisto profesinę kompetenciją kaip pakankamą arba nepakankamą, arba priima sprendimą kompetencijos vertinimą atidėti iki bus įvykdytas komisijos įpareigojimas tobulinti farmacijos specialisto kompetenciją arba iki kito posėdžio, jei komisijai vertinant farmacijos specialisto kompetenciją jam nedalyvaujant kilo klausimų.“

1.13. Išdėstau 28 punktą taip:

„28. Gavus paraišką skubiai įvertinti specialisto profesinę kompetenciją dėl specialisto praktikos klaidos, komisijos sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškos gavimo. Prireikus komisijos pirmininkas turi teisę į posėdį pasikviesti ekspertus arba prašyti jų rašytinės išvados. Ekspertų rašytinės išvados turi būti pateiktos laiku, kad komisija galėtų priimti sprendimą per nustatytą terminą.“

1.14. Išdėstau 29 punktą taip:

„29. Visi komisijos nariai turi lygias balso teises. Balsuojama atvirai. Jeigu kokiu nors klausimu nuomonės nesutampa, komisijos nario atskiroji nuomonė pažymima komisijos posėdžio protokole. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. Komisijos pirmininko pavaduotojas ar komisijos narys, šių nuostatų 23 punkte nurodytomis sąlygomis pavaduojantis komisijos pirmininką, turi tik vieną balsą. Sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip du trečdaliai posėdyje dalyvavusių balsuoti turinčių teisę komisijos narių.“

1.15. Išdėstau 30 punktą taip:

„30. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą surašo komisijos sekretorius. Komisijos sekretorius neturi balso teisės. Protokole nurodoma posėdžio data, posėdžio dalyviai, svarstyti klausimai, balsavimo rezultatai (pažymima, kas balsavo „už“, „prieš“ ar „susilaikė“). Komisijos protokolą pasirašo komisijos pirmininkas arba nuostatų 23 punkte nurodytais atvejais posėdžiui pirmininkaujantis komisijos pirmininko pavaduotojas ar komisijos narys ir komisijos sekretorius.“

1.16. Išdėstau 32 punktą taip:

„32. Farmacijos specialistui, kurio profesinę kompetenciją vertina komisija, per 7 darbo dienas išduodamas komisijos posėdžio protokolo išrašas, kuriame nurodytas komisijos sprendimas dėl farmacijos specialisto profesinės kompetencijos: kompetencija pakankama, nepakankama, kompetencijos svarstymas atidedamas iki bus įvykdytas komisijos įpareigojimas tobulinti farmacijos specialisto kompetenciją arba iki kito posėdžio, jei komisijai vertinant farmacijos specialisto kompetenciją jam nedalyvaujant kilo klausimų.“SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-15, Nr. 132-6740 
Įsigalioja  2012-11-16
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO Nr. V-733 „DĖL FARMACIJOS SPECIALISTŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 8 d. Nr. V-1007

VilniusP a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. V-733 „Dėl Farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo komisijos sudarymo“ (Žin., 2003, Nr. 119-5454; 2011, Nr. 26-1278):

1. Įrašau 1 punkte vietoj žodžių „Farmacijos pramonės įmonių inspekcijos vedėja“ žodžius „Inspektavimo skyriaus vedėja“.

2. Išdėstau 2 punktą taip:

„2. P a v e d u Farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo komisijai vertinti farmacijos specialistų profesinę kompetenciją Farmacijos specialistų profesinės kompetencijos vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-714 (Žin., 2004, Nr. 5-103), nustatyta tvarka.“SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-15, Nr. 132-6739
Įsigalioja  2012-11-16
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL VAISTININKO, VAISTININKO PADĖJĖJO (FARMAKOTECHNIKO) PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO, JOS NUOSTATŲ IR PARAIŠKOS DĖL VAISTININKO, VAISTININKO PADĖJĖJO (FARMAKOTECHNIKO) PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO FORMOS PATVIRTINIMO2012 m. lapkričio 8 d. Nr. V-1006

VilniusVadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-507 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo sričiai priskirtų trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamųjų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 66-3375) 2.2 punktu, atsižvelgdamas į Europos Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. rekomendaciją 89/49/EB dėl Bendrijos šalių piliečių diplomų, įgytų trečiojoje šalyje, bei siekdamas užtikrinti, kad nepriklausomai nuo asmens pilietybės ir trečiosios šalies, kurioje įgyta profesinė kvalifikacija, būtų nagrinėjami prašymai dėl įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo:

1. S u d a r a u Vaistininko, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos vertinimo komisiją:

G. Krukienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento direktorė (pirmininkė);

M. Domeikienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento Vaistinių ir farmacijos specialistų skyriaus vedėja (pirmininko pavaduotoja);

L. Liubinaitė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento Vaistinių ir farmacijos specialistų skyriaus vyriausioji specialistė (sekretorė);

E. Babonienė – Kauno kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto lektorė, einanti Farmakotechnikos katedros vedėjos pareigas;

J. Bartlingas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Sveikatos priežiūros išteklių valdymo skyriaus vedėjas;

A. Dambrauskaitė – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacinės veiklos licencijavimo skyriaus vedėja;

H. Rodovičius – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Vaistų chemijos katedros vedėjas, profesorius.

2. T v i r t i n u pridedamus:

2.1. Vaistininko, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos nuostatus;

2.2. Paraiškos dėl vaistininko, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo formą.

3. L a i k a u netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 5 d. įsakymą Nr. 319 „Dėl Užsienyje įgytos vaistininko profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 50-1761);

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-1190 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2001 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 319 „Dėl Užsienyje įgytos vaistininko profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 145-5857);

3.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 319 „Dėl Užsienyje įgytos vaistininko profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 70-2861).

4. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-15, Nr. 132-6738
Įsigalioja  2012-11-16
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A Sdėl Laikino GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS dispečerinių tarnybų veiklos aprašo patvirtinimo2012 m. lapkričio 7 d. Nr. V-996

VilniusĮgyvendindamas Greitosios medicinos pagalbos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 324 (Žin., 2002, Nr. 76-3267; 2011, Nr. 55-2679), 4 punktą:

1. T v i r t i n u Laikiną greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnybų veiklos aprašą (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS 

Valstybės žinios, 2012-11-13, Nr. 131-6618 

Įsigalioja  2013-11-01 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 m. GEGUŽĖS 25 d. ĮSAKYMO Nr. 254 „DĖL VIDURINIOJO MEDICINOS PERSONALO IR JAM PRILYGINTŲ SPECIALISTŲ, DIRBANČIŲ DIAGNOSTIKOS, GYDYMO AR PROFILAKTIKOS DARBĄ, BEI JAUNESNIOJO MEDICINOS PERSONALO PERVARDIJIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 7 d. Nr. V-994

VilniusP a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. 254 „Dėl viduriniojo medicinos personalo ir jam prilygintų specialistų, dirbančių diagnostikos, gydymo ar profilaktikos darbą, bei jaunesniojo medicinos personalo pervardijimo“ (Žin., 1999, Nr. 47-1498; 2012, Nr. 84-4402):

1. Išdėstau 1.51 punktą taip:

„1.51. šio įsakymo 1.5 punkte vartojama sąvoka mokymai suprantama kaip vientisi ar kelių dalių, ne trumpesnių kaip 72 val., mokymo kursai:

1.51.1. buvusioje Sovietų Sąjungoje iki 1990 m. kovo 11 d. vykdyti tobulinimo kursai ar specializacija aukštesniosiose ar profesinėse medicinos mokyklose, aukštosiose mokyklose arba ligoninėse;

1.51.2. vykdyti ar vykdomi Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Vilniaus universitete, kolegijose ar Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centre tobulinimo kursai ar specializacija;

1.51.3. nuo 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybės aukštosiose mokyklose, sveikatos priežiūros įstaigose vykdyti tobulinimo kursai ar specializacija, jeigu Sveikatos apsaugos ministerija patvirtina, kad nurodyti mokymai atitinka tuo pačiu metu vykdytus mokymus Lietuvoje.“

2. Šio įsakymo 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4–1.1.6, 1.2.1–1.2.4, 1.3.3, 1.4.1, 1.5.1–1.5.5, 3.9, 3.10 punktuose po žodžių „medicinos sesers“ įrašau žodžius „medicinos brolio“.

3. Šio įsakymo 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4–1.1.6, 1.2.1–1.2.4, 1.3.3, 1.4.1, 1.5.1–1.5.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.9, 3.10 punktuose po žodžių „medicinos felčerio“ įrašyti žodį „felčerio“.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-13, Nr. 131-6617 
Įsigalioja  2012-11-14
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMO Nr. V-998 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ LABORATORIJŲ VEIKLOS VERTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. lapkričio 7 d. Nr. V-993

VilniusP a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų kokybės reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-998 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų veiklos vertinimo“ (Žin., 2007, Nr. 131-5311; 2012, Nr. 84-4401), ir išdėstau *** paaiškinimą taip:

„*** mokymai – tai 7 punkte nurodyti vientisi ar kelių dalių, ne trumpesnių kaip 72 val., mokymo kursai:

a) buvusioje Sovietų Sąjungoje iki 1990 m. kovo 11 d. vykdyti tobulinimo kursai ar specializacija aukštosiose mokyklose arba ligoninėse;

b) vykdyti ar vykdomi tobulinimo kursai ar specializacija Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Vilniaus universitete;

c) nuo 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybės aukštosiose mokyklose, sveikatos priežiūros įstaigose vykdyti tobulinimo kursai ar specializacija, jeigu Sveikatos apsaugos ministerija patvirtina, kad nurodyti mokymai atitinka tuo pačiu metu vykdytus mokymus Lietuvoje.“SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-13, Nr. 131-6616 
Įsigalioja  2012-11-14
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL VALSTYBĖS REZERVO MEDICINOS ATSARGŲ, KURIŲ TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS NĖRA NUSTATYTAS GAMINTOJO, SAUGOJIMO TERMINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO2012 m. lapkričio 6 d. Nr. V-989

VilniusĮgyvendindamas Lietuvos Respubikos valstybės rezervo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 78-2359; 2012, Nr. 69-3530) 11 straipsnio 3 dalies 4 ir 5 punktus, 17 straipsnio 1 dalies 9 punktą ir siekdamas užtikrinti tinkamą valstybės rezervo medicinos atsargų atnaujinimą:

1. T v i r t i n u Valstybės rezervo medicinos atsargų, kurių tinkamumo naudoti terminas nėra nustatytas gamintojo, saugojimo terminų sąrašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-13, Nr. 131-6615 
Įsigalioja  2013-01-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL KAI KURIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS2012 m. lapkričio 5 d. Nr. V-978

VilniusP r i p a ž į s t u netekusiais galios:

1. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V-7 „Dėl Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo taisyklių ir leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus formos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 16-802);

2. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. V-44 „Dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo taisyklių ir Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus formos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 64-3188);

3. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. V-43 „Dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo taisyklių ir Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus formos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 98-4656);

4. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V-42 „Dėl Tikrintinų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos turėtojų atrankos taisyklių ir formų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 64-3189);

5. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-58 „Dėl Ne maisto prekės higieninio pažymėjimo formos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 79-4147);

6. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-64 „Dėl Alytaus visuomenės sveikatos centro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 91-4849);

7. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-65 „Dėl Kauno visuomenės sveikatos centro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 91-4850);

8. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-66 „Dėl Klaipėdos visuomenės sveikatos centro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 91-4851);

9. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-67 „Dėl Marijampolės visuomenės sveikatos centro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 91-4852);

10. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-68 „Dėl Panevėžio visuomenės sveikatos centro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 91-4853);

11. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl Šiaulių visuomenės sveikatos centro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 91-4854);

12. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-70 „Dėl Tauragės visuomenės sveikatos centro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 91-4855);

13. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-71 „Dėl Telšių visuomenės sveikatos centro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 91-4856);

14. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-72 „Dėl Utenos visuomenės sveikatos centro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 91-4857);

15. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-73 „Dėl Vilniaus visuomenės sveikatos centro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 91-4858);

16. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-106 „Dėl dokumentų formų, Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklių patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2010, Nr. 134-6869);

17. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-119 „Dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-106 „Dėl dokumentų formų, Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklių patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 154-7865);

18. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. V-68 „Dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-106 „Dėl dokumentų formų, Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklių patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 147-6914);

19. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. V-10 „Dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-106 „Dėl dokumentų formų, Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklių patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 146-2279).SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-13, Nr. 131-6614 
Įsigalioja  2012-11-14
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2013–2015 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO2012 m. spalio 31 d. Nr. V-976

VilniusVadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 87-4585):

1. T v i r t i n u Sveikatos apsaugos ministerijos 2013–2015 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-10, Nr. 130-6584
Įsigalioja  2012-11-11
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-55 „DĖL PRIVALOMOJO PROFILAKTINIO APLINKOS KENKSMINGUMO PAŠALINIMO (DEZINFEKCIJOS, DEZINSEKCIJOS, DERATIZACIJOS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo2012 m. spalio 31 d. Nr. V-974

Vilnius1. P a k e i č i u Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-55 „Dėl Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 35-1362; 2012, Nr. 71-3696), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-11-10, Nr. 130-6583
Įsigalioja  2013-05-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL Papildomo finansavimo skyrimo pagal 2007–2013 metų sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-10-V „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ įgyvendinamiems projektams, kurie atrinkti valstybės projektų planavimo tvarka ir dėl kurių yra pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO2012 m. spalio 31 d. Nr. V-969

VilniusVadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637; 2012, Nr. 90-4698), 7.1 punktu ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132; 2009, Nr. 19-770; 2012, Nr. 56-2785), 106 punktu,

t v i r t i n u Papildomo finansavimo skyrimo pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-10-V „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ įgyvendinamiems projektams, kurie atrinkti valstybės projektų planavimo tvarka ir dėl kurių yra pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, tvarkos aprašą (pridedama).SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS


Valstybės žinios, 2012-11-10, Nr. 130-6582
Įsigalioja  2012-11-11 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

IR lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministrO

Į S A K Y M A SDĖL Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961

VilniusVadovaudamiesi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3170) 39 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n a m e Profesinės rizikos vertinimo bendruosius nuostatus (pridedama).

2. P r i p a ž į s t a m e netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. A1-159/V-612 „Dėl Profesinės rizikos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 100-4504).

3. N u s t a t o m e, kad:

3.1. šis įsakymas įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 d.;

3.2. profesinės rizikos įvertinimas, atliktas iki šio įsakymo įsigaliojimo, peržiūrimas ir tikslinamas arba atliekamas iš naujo, esant sąlygoms, nurodytoms Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų 5 punkte.Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas JankauskasSveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys

Valstybės žinios, 2012-10-31, Nr. 126-6350
Įsigalioja  2012-11-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LĖTINIO VIRUSINIO C HEPATITO DIAGNOSTIKOS IR AMBULATORINIO GYDYMO KOMPENSUOJAMAISIAIS VAISTAIS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO2012 m. spalio 24 d. Nr. V-960

VilniusSiekdamas tinkamai reglamentuoti lėtinio virusinio C hepatito ambulatorinį gydymą kompensuojamaisiais vaistais:

1. T v i r t i n u:

1.1. Lėtinio virusinio C hepatito diagnostikos ir ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašą (pridedama);

1.2. Pranešimo apie pacientų, kuriems bus skiriamas 72 savaičių gydymas pegiliuoto alfa 2a interferono ir ribavirino deriniu, skaičių formos pavyzdį (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. V-613 „Dėl Lėtinio virusinio C hepatito diagnostikos ir ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo tvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 74-2897).SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-10-31, Nr. 126-6349 
Įsigalioja  2012-11-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL VALSTYBĖS REZERVO MEDICINOS ATSARGŲ PERDAVIMO, PRIĖMIMO IR GABENIMO Į PANAUDOJIMO VIETĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO2012 m. spalio 24 d. Nr. V-958

VilniusVadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 78-2359; 2012, Nr. 69-3530) 13 straipsnio 6 dalimi:

1. T v i r t i n u Valstybės rezervo medicinos atsargų perdavimo, priėmimo ir gabenimo į panaudojimo vietą tvarkos aprašą (pridedamas).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d. 

Valstybės žinios, 2012-10-31, Nr. 126-6348
Įsigalioja  2013-01-01
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL INKSTO PIKTYBINIO NAVIKO AMBULATORINIO GYDYMO KOMPENSUOJAMAISIAIS VAISTAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO2012 m. spalio 22 d. Nr. V-951

VilniusSiekdamas tinkamai reglamentuoti ambulatorinį gydymą kompensuojamaisiais vaistais:

1. T v i r t i n u Inksto piktybinio naviko ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administravimo sritį.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-10-31, Nr. 126-6347
Įsigalioja  2012-11-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO Nr. V-232 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. spalio 22 d. Nr. V-949

VilniusP a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-232 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 61-2195; 2010, Nr. 120-6146; 2011, Nr. 124-5920):

1. Išdėstau 10.1 punktą taip:

„10.1. ministrui pavestų valdymo sričių strateginių veiklos planų, ministerijos metinių veiklos planų, įstaigų prie ministerijos ir kitų pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų, taip pat šių biudžetinių įstaigų vadovams pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų patvirtinimo, jeigu ministras nepaveda šių įstaigų vadovams tvirtinti jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų.“

2. Išdėstau 18 punkto trečiąją pastraipą taip:

„Įstaigų prie ministerijos ir kitų pavaldžių biudžetinių įstaigų veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais ministerijos strateginiais veiklos planais ir šių biudžetinių įstaigų metiniais veiklos planais. Įstaigų prie ministerijos ir kitų pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus tvirtina ministras. Ministras gali pavesti šių įstaigų vadovams tvirtinti jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus. Metiniai veiklos planai skelbiami ministerijos arba įstaigų interneto tinklalapyje“.

3. Išdėstau 22 punktą taip:

„22. Ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais strateginiais veiklos planais ir metiniais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), kitais planavimo dokumentais. Ministerijos strateginiai ir metiniai veiklos planai skelbiami ministerijos interneto tinklalapyje.

Ministerijos strateginių ir metinių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą organizuoja ir koordinuoja ministerijos kancleris.“

4. Išdėstau 24 punktą taip:

„24. Ministerijos metines veiklos ataskaitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikia ministras. Ministerijos metinės veiklos ataskaitos skelbiamos ministerijos interneto tinklalapyje.“

5. Įrašau 59 punkto trečiojoje ir ketvirtojoje pastraipose vietoj žodžių „Sveikatos politikos ir ekonomikos departamento“ žodžius „Sveikatos ekonomikos departamento“.

6. Pripažįstu netekusiu galios 3 priedą.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-10-27, Nr. 125-6286
2012-10-28

daugiau »
į užrašus
grįžti į viršų