Į titulinį
Visa farmacinė ir medicininė informacija specialistams
Į titulinį
Mano užrašai
2018 m. liepos 16d.
Teisės aktai
Sveikatos apsaugos ministro įsakymai
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL BRANGIŲ MEDICINOS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMO IŠ ĮVAIRIŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ KOORDINAVIMO ŠALIES MASTU TVARKOS APRAŠO IR PRAŠYMO DĖL PRITARIMO ĮSIGYTI BRANGŲ MEDICINOS PRIETAISĄ FORMOS PATVIRTINIMO2012 m. spalio 22 d. Nr. V-947

VilniusVadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099; 2008, Nr. 50-1850) 61 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995; 2010, Nr. 139-7106) 10 straipsnio 6 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ (Žin., 2010, Nr. 38-1784, Nr. 90-4772) 1.8 punktu ir atsižvelgdamas į Valstybinio audito ataskaitoje „Stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas“ pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-905, 5 punktą:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Brangių medicinos prietaisų įsigijimo iš įvairių finansavimo šaltinių koordinavimo šalies mastu tvarkos aprašą.

1.2. Prašymo dėl pritarimo įsigyti brangų medicinos prietaisą formą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 d.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administravimo sritį.

4. R e k o m e n d u o j u šio įsakymo nuostatomis vadovautis ir savivaldybėms, savivaldybių sveikatos priežiūros viešosioms ir biudžetinėms įstaigoms, ketinančioms įsigyti brangų medicinos prietaisą.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-10-31, Nr. 126-6346 
Įsigalioja  2012-11-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 47-1:2012 „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS. INFEKCIJŲ KONTROLĖS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO2012 m. spalio 19 d. Nr. V-946

VilniusVadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455) 2 straipsnio 12 dalimi ir 16 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ (pridedama).

2.Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymą Nr. V-644 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2010 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 90-4781);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. V-377 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. V-644 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2010 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 52-2617).

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.

4. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS 

Valstybės žinios, 2012-10-25, Nr. 124-6241
Įsigalioja  2013-05-01 daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL TELERADIOLOGIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR JŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO2012 m. spalio 19 d. Nr. V-944

VilniusVadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 9 straipsniu:

1. T v i r t i n u Teleradiologijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-10-25, Nr. 124-6240
Įsigalioja  2012-10-26
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL NACIONALINIO VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU RETOMIS LIGOMIS, PLANO PATVIRTINIMO2012 m. spalio 18 d. Nr. V-938

VilniusĮgyvendindamas 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/24/ES dėl pacientų teisių į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse (OL 2011 L 88, p. 45) 13 straipsnio nuostatas gerinti visuomenės informuotumą apie retas ligas bei šių ligų diagnostiką ir gydymą:

1. T v i r t i n u Nacionalinį veiklos, susijusios su retomis ligomis, planą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-10-25, Nr. 124-6239 
Įsigalioja  2012-10-26
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ IR NEKOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KAINŲ DEKLARAVIMO IR KAINYNŲ SUDARYMO INFORMACINĖS SISTEMOS „iDRUG“ SAUGAUS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO2012 m. spalio 18 d. Nr. V-937

VilniusVadovaudamasis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891),

t v i r t i n u Kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainų deklaravimo ir kainynų sudarymo informacinės sistemos „iDrug“ saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisykles (pridedama).SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS 

Valstybės žinios, 2012-10-23, Nr. 123-6222 
Įsigalioja  2012-10-24
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A SDĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. KOVO 26 D. ĮSAKYMO Nr. V-197 „DĖL VAISTININKO IR VAISTININKO PADĖJĖJO (FARMAKOTECHNIKO) TEISIŲ IR PAREIGŲ PASKIRSTYMO APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2012 m. spalio 17 d. Nr. V-936

VilniusP a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. V-197 „Dėl Vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) teisių ir pareigų paskirstymo aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 37-1392):

1. Išdėstau 2 punktą taip:

„2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Vaistininko teisių ir pareigų paskirstymo apraše:

2.1. Išdėstau 11.7 punktą taip:

„11.7. užtikrinti tinkamą vaistinių prekių, vaistinių medžiagų ir pagalbinių medžiagų laikymą, vaistinių prekių pardavimą, farmacinių atliekų priėmimą;“.

2.2. Išdėstau 11.12 punktą taip:

„11.12. kaupti informaciją apie vaistinių prekes, jų kokybės bei pakuočių trūkumus, rizikos faktorius, nepageidaujamas reakcijas, sąveikas, kontraindikacijas, piktnaudžiavimo atvejus, įvertinti ir pranešti kompetentingoms valstybės institucijoms;“. 


Valstybės žinios, 2012-10-23, Nr. 123-6221
Įsigalioja  2012-10-24

daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-304 „DĖL BRANGIŲJŲ TYRIMŲ IR PROCEDŪRŲ, KURIŲ IŠLAIDOS APMOKAMOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS, IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO BEI BRANGIŲJŲ TYRIMŲ IR PROCEDŪRŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

2012 m. spalio15 d. Nr. V-933
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287, Nr. 99; 2002, Nr. 123-5512) 9 straipsnio 6 dalimi ir 25 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2012 m. spalio 10 d. nutarimą Nr. DT–9/1:
1. P a p i l d a u Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 55-1890; 2011, Nr. 164-7835), šiuo 11 punktu:


Valstybės žinios, 2012-10-20, Nr. 122-6160
Įsigalioja  2012-10-21
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL INFORMACIJOS APIE TRANSFUZIJOMS PANAUDOTUS KRAUJO KOMPONENTUS IR KRAUJO KOMPONENTŲ ATSARGAS TEIKIMO

2012 m. spalio 15 d. Nr. V-932
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 115-2666; 2003, Nr. 101-4541; 2010, Nr. 142-7262) 2 straipsnio 4 ir 7 dalimis ir 10 straipsniu:
1. T v i r t i n u:
1.1. Informacijos apie kraujo komponentų panaudojimą formą (pridedama);
1.2. Informacijos apie kraujo komponentų atsargas formą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos per kiekvieno mėnesio pirmąsias 5 darbo dienas užpildo šio įsakymo 1 punktu patvirtintas Informacijos apie kraujo komponentų panaudojimą ir Informacijos apie kraujo komponentų atsargas formas ir pateikia viešajai kraujo donorystės įstaigai, kuri tiekia kraujo komponentus, informaciją apie per praeitą mėnesį transfuzijoms panaudotus kraujo komponentus ir turimas kraujo komponentų atsargas;
2.2. viešųjų kraujo donorystės įstaigų vadovai per kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio pirmąsias 7 darbo dienas pateikia Sveikatos apsaugos ministerijai informaciją apie per praeitą ketvirtį asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurioms viešoji kraujo donorystės įstaiga tiekia kraujo komponentus, transfuzijoms panaudotus kraujo komponentus ir turimas viešojoje kraujo donorystės įstaigoje kraujo komponentų atsargas (vienetais);
2.3. šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. V-21 „Dėl kraujo centrų ir kraujo skyrių veiklos koordinavimo“ (Žin., 2003, Nr. 9- 311).
4. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-10-20, Nr. 122-6159
Įsigalioja  2012-10-21
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-943 ,,DĖL PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO BEI PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

2012 m. spalio 10 d. Nr. V-927
Vilnius

Atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimą Nr. DT-7/1 ,,Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo papildymo projekto“,
p a p i l d a u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. V-943 ,,Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 143-5205; 2011, Nr. 89-4286; 2012, Nr. 4-116):
1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintą Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą papildau šiuo 231 punktu:
,,231. Šeimos gydytojas prireikus skiria kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimo tyrimą (-us) ir (ar) kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymo tyrimą asmenims, kuriems paskirta planinė operacija.“

Valstybės žinios, 2012-10-17, Nr. 120-6034
Įsigalioja  2012-10-18
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL ŽMOGAUS AUDINIŲ, LĄSTELIŲ IR ORGANŲ DONORŲ BEI RECIPIENTŲ REGISTRO DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2012 m. rugsėjo 28 d. Nr. V-920
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 163-7739) 24 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891; 2008, Nr. 85-3393), 6.1, 8 ir 15 punktais, Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 961 (Žin., 2000, Nr. 72-2230; 2007, Nr. 112-4572), 13.1 punktu ir atsižvelgdamas į Saugos dokumentų turinio gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1V-172 (Žin., 2007, Nr. 53-2070):
1. T v i r t i n u Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro duomenų saugos nuostatus (pridedama).
2. P a v e d u Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui:
2.1. paskirti Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro saugos įgaliotinį, duomenų valdymo įgaliotinį ir administratorių;
2.2. per du mėnesius nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos parengti ir Sveikatos apsaugos ministerijai pateikti tvirtinti:
2.2.1. Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių projektą;
2.2.2. Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro veiklos tęstinumo valdymo plano projektą;
2.2.3. Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro naudotojų administravimo taisyklių projektą.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-10-06, Nr. 116-5888
Įsigalioja  2012-10-07
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO NR. V-596 „DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO TAISYKLIŲ, SUPAPRASTINTOS HOMEOPATINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ REGISTRAVIMO PROCEDŪROS APRAŠO, SUPAPRASTINTOS TRADICINIŲ AUGALINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ REGISTRAVIMO PROCEDŪROS APRAŠO, SPECIALIOS HOMEOPATINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ REGISTRAVIMO PROCEDŪROS APRAŠO, VAISTINIŲ PREPARATŲ RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO TAIKANT SAVITARPIO PRIPAŽINIMO IR DECENTRALIZUOTĄ PROCEDŪRAS APRAŠO, VAISTINIŲ PREPARATŲ ANALITINIŲ, FARMAKOTOKSIKOLOGINIŲ IR KLINIKINIŲ TYRIMŲ STANDARTŲ IR PROTOKOLŲ, VAISTINIŲ PREPARATŲ PAKUOTĖS ŽENKLINIMO IR PAKUOTĖS LAPELIO REIKALAVIMŲ APRAŠO, PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ, KURIOS TURI BŪTI NURODOMOS ANT VAISTINIO PREPARATO PAKUOTĖS IR PAKUOTĖS LAPELYJE, SĄRAŠO, VAISTINIO PREPARATO RINKODAROS TEISĖS PERLEIDIMO KITAM ASMENIUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 28 d. Nr. V-919
Vilnius

Įgyvendindamas 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/84/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, nuostatos dėl farmakologinio budrumo (OL 2010 L 348, p.74), 1 straipsnio 1, 2, 3, 12, 18, 20 dalių ir 2 straipsnio 1 dalies nuostatas:
1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. V-596 „Dėl Vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, Vaistinio preparato rinkodaros teisės perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 78-3176):
1.1. Nurodytu įsakymu patvirtintose Vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo taisyklėse:

Valstybės žinios, 2012-10-06, Nr. 116-5887
Įsigalioja  2012-10-07
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-1128 „DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 28 d. Nr. V-916
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. V-1128 „Dėl Vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 2-98; 2009, Nr. 72-2950; 2011, Nr. 51-2484):
1. Išdėstau 3 punktą taip:
„3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administruojamą sritį.“
2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Vaistinių preparatų reklamos taisyklėse:
2.1. Išdėstau 15 punktą taip:
„15. Specialistams skirti leidiniai, kuriuose leidžiama reklamuoti receptinius vaistinius preparatus, į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą (toliau – Sąrašas) įrašomi ir iš jo išbraukiami vadovaujantis Leidinių įrašymo į leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarkos aprašu, pateiktu Taisyklių 1 priede, Tarnybos siūlymu. Sąraše turi būti nurodyta ši informacija: leidinio pavadinimas, leidinio anotacija (tematikos ir problematikos aprašymas), leidėjas, redaktoriaus vardas ir pavardė. Tarnyba skelbia Sąrašą savo interneto svetainėje, papildomai nurodydama sveikatos apsaugos ministro įsakymo, kuriuo leidinys įrašytas į Sąrašą, datą ir numerį.“
2.2. Išdėstau 152 punktą taip:
„152. Specialistams skirtos specializuotos interneto svetainės, kuriose leidžiama reklamuoti receptinius vaistinius preparatus, į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą (toliau – Interneto svetainių sąrašas) įrašomos ir iš jo išbraukiamos vadovaujantis Interneto svetainių įrašymo į Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarkos aprašu, pateiktu Taisyklių 3 priede, Tarnybos siūlymu. Interneto svetainių sąraše turi būti nurodyta interneto svetainės adresas ir interneto svetainės tvarkytojas. Tarnyba skelbia Interneto svetainių sąrašą savo interneto svetainėje, papildomai nurodydama sveikatos apsaugos ministro įsakymo, kuriuo interneto svetainė įrašyta į Interneto svetainių sąrašą, datą ir numerį.“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-10-06, Nr. 116-5886
Įsigalioja  2012-10-07
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 25 D. ĮSAKYMO NR. V-334 „DĖL SVEIKATOS SPECIALISTŲ, PRISIDEDANČIŲ PRIE SERGAMUMO IR MIRTINGUMO NUO PAGRINDINIŲ NEINFEKCINIŲ LIGŲ MAŽINIMO, KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 28 d. Nr. V-914
Vilnius

P a k e i č i u Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-334 „Dėl Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 54-2002; 2011, Nr. 29-1373), ir papildau 41.1.1 punkto lentelės 1 punkte nurodytus gydytojų sąrašus kineziterapeutais.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-10-06, Nr. 116-5885
 Įsigalioja  2012-10-07
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 27 d. Nr. V-905
Vilnius

Vadovaudamasis Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įrašymo į sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 39-1450; 2011, Nr. 77-3764), 53 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2012 m. liepos 4 d. nutarimus Nr. DT-6/1 ir Nr. DT-6/2,
p a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-253; 2010, Nr. 83-4387; 2012, Nr. 107-5450):
1. Papildau II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnį „Onkologinės ir onkohematologinės ligos (100 %)“ šiuo 1.64 punktu:

Valstybės žinios, 2012-09-29, Nr. 113-5740
Įsigalioja  2012-09-30
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. RUGSĖJO 7 D. ĮSAKYMO NR. V-687 „DĖL JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ FIZINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 26 d. Nr. V-904
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 7 d. įsakymą Nr. V-687 „Dėl Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 111-4057) ir išdėstau jį nauja redakcija:

Valstybės žinios, 2012-10-02, Nr. 114-5786 
Įsigalioja  2013-05-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. VASARIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-117 „DĖL GERIATRIJOS PROFILIO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ IR BAZINĖS KAINOS PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

2012 m. rugsėjo 26 d. Nr. V-903
Vilnius

P a p i l d a u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. V-117 „Dėl Geriatrijos profilio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų ir bazinės kainos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 19-934) 2.3 punktu:
„2.3. geriatrijos skyriuose gali dirbti gydytojai, įgiję gydytojo geriatro profesinę kvalifikaciją. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. geriatrijos skyriuose laikinai gali dirbti vidaus ligų gydytojai, baigę ne trumpesnius kaip 72 akademinių valandų geriatrijos profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus.“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-10-04, Nr. 115-5845
Įsigalioja  2012-10-05
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO
IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL KAI KURIŲ ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO IR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

2012 m. rugsėjo 26 d. Nr. V-1404/V-900
Vilnius
P r i p a ž į s t a m e netekusiais galios:
1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. 259/153 „Dėl Moksleivių mokymo namuose organizavimo tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 25-654);
2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 26 d. įsakymą Nr. ISAK-1671/V-746 „Dėl švietimo ir mokslo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 259/153 „Dėl Moksleivių mokymo namuose organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 159-5809);
3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. ISAK-132/V-36 „Dėl Vaikų mokymo gydymo įstaigose tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 103-3806).

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS GINTARAS STEPONAVIČIUS

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-10-02, Nr. 114-5787 
Įsigalioja  2012-10-03
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. LAPKRIČIO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-812 „DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO TERITORINĖMS LIGONIŲ KASOMS PAGAL GYVENTOJŲ SKAIČIŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 24 d. Nr. V-893
Vilnius

Atsižvelgdamas į Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1131 (Žin., 2010, Nr. 158-8058; 2011, Nr. 161-7659; 2012, Nr. 76-3961; 2012, Nr. 82-4307), 16 ir 20 punktų nuostatas,
p a k e i č i u Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-812 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 168-6205; 2012, Nr. 16-723):
1. Išdėstau 4.2 punktą taip:
„4.2. TLK raštu informuoja Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) apie GMP paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, įvykdžiusias Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1131 (Žin., 2010, Nr. 158-8058) (toliau – GMP paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas), 9 punkto reikalavimus. Remiantis šia informacija, numatomos papildomos lėšos GMP brigadoms finansuoti. Šios lėšos apskaičiuojamos pagal formulę: 

Valstybės žinios, 2012-09-29, Nr. 113-5739
Įsigalioja  2012-09-30
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-187 „DĖL 2012 M. KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ KAINYNO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 24 d. Nr. V-892
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512; 2005, Nr. 67-2402) 10 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056; 2011, Nr. 69-3291) 57 straipsnio 1 dalimi bei Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 994 (Žin., 2005, Nr. 111-4048; 2009, Nr. 158-7191):
1. P a k e i č i u 2012 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-187 „Dėl 2012 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 32-1496, Nr. 57-2877, Nr. 68-3504, Nr. 98-4995) (pridedama):
1.1. papildau naujais vaistiniais preparatais, kurių NPAKID7: 1053763, 1066761, 1066516, 1066512, 1066510, 1066238, 1065083, 1061376, 1031595, 1052769, 1052707, 1000538, 1000539, 1004798, 1004797, 1036209, 1036210, 1057251, 1064027, 1005462, 1005463, 1063565, 1038971, 1038964, 1065384, 1065372, 1065360, 1067014, 1067013, 1054015, 1054005, 1066365, 1066357, 1066363, 1066355, 1066348, 1003589, 1059704, 1059890, 1038603, 1066509, 1066848, 1066055, 1066905, 1029332, 1030589, 1030593, 1028669, 1008184, 1008183, 1031008;
1.2. išbraukiu vaistinius preparatus, kurių NPAKID7: 1005315, 1005047, 1005048, 1005049, 1025663, 1004741, 1004742, 1004743, 1001860, 1001861, 1004780, 1004781, 1005589, 1005588, 1003914, 1005570, 1005107.
2. P a v e d u:
2.1. vaistinėms perskaičiuoti vaistinių preparatų, įrašytų į šį kainyno pakeitimą, mažmenines kainas;
2.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja po septynių dienų po jo paskelbimo „Valstybės žiniose“.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-09-26, Nr. 111-5653
Įsigalioja  2012-09-27
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 697 „DĖL NATŪRALAUS MINERALINIO VANDENS OFICIALIOJO PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-112 „DĖL NATŪRALAUS MINERALINIO VANDENS PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE PROTOKOLO FORMOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2012 m. rugsėjo 21 d. Nr. V-887
Vilnius

1. P a k e i č i u Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 697 „Dėl Natūralaus mineralinio vandens oficialiojo pripažinimo Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 105-3331; 2004, Nr. 65-2296; 2007, Nr. 90-3591; 2012, Nr. 71-3679):
1.1. išdėstau 7 punktą taip:
„7. Centras per 30 dienų nuo visų dokumentų, nurodytų šių nuostatų 5 punkte, gavimo dienos privalo išduoti nustatytos formos Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje protokolą (priedas) (toliau − Protokolas) arba raštu informuoti pareiškėją, nurodant atsisakymo išduoti Protokolą pagrindą, priežastis bei šio sprendimo apskundimo tvarką.“;
1.2. pripažįstu netekusiu galios 8 punktą.
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 13 d. įsakymą Nr. V-112 „Dėl Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje protokolo formos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 118-4860).

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-09-26, Nr. 111-5652
Įsigalioja  2012-09-27
daugiau »
į užrašus
grįžti į viršų