Į titulinį
Visa farmacinė ir medicininė informacija specialistams
Į titulinį
Mano užrašai
2018 m. liepos 16d.
Teisės aktai
Sveikatos apsaugos ministro įsakymai
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2001 M. LIEPOS 20 D. ĮSAKYMO NR. 402 „DĖL RADIACINĖS SAUGOS VEIKLOS IR RADIOLOGINIŲ TYRIMŲ BEI RADIACINĖS SAUGOS BŪKLĖS STATISTINĖS ATASKAITOS FORMOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR JĮ KEITUSIO ĮSAKYMO PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 20 d. Nr. V-883
Vilnius
P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. 402 „Dėl Radiacinės saugos veiklos ir radiologinių tyrimų bei radiacinės saugos būklės statistinės ataskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 66-2426).
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-79 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 32-1030) 1.19 punktą.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-09-26, Nr. 111-5651
Įsigalioja  2012-09-27
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1998 M. LAPKRIČIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 687 „DĖL MEDICININĖS APSKAITOS DOKUMENTŲ FORMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 20 d. Nr. V-881
Vilnius

1. P a k e i č i u Formos Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 105-2927; 2011, Nr. 65-3053, Nr. 162-7695), ir išdėstau 40 punktą taip:
„40. Kortelėje nurodyti gydymo etapo duomenys priskiriami tam ataskaitiniam laikotarpiui (ataskaitinis laikotarpis – kalendorinis mėnuo), kurio metu baigiasi gydymo etapas. Pasibaigus medicininės reabilitacijos gydymo etapui, kortelė informacinėje sistemoje susiejama su VLK direktoriaus įsakymu tvirtinama forma Nr. 2011T „Pranešimas apie sutikimą kompensuoti stacionarinės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis“, nurodant gydymo etapą. Kortelė pateikiama teritorinei ligonių kasai ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos. Jei kortelė nepateikiama laiku, ASPĮ ją gali pateikti teritorinei ligonių kasai tik abiejų šalių raštišku sutikimu.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. spalio 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-09-26, Nr. 111-5650 
 Įsigalioja  2012-10-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 515 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 20 d. Nr. V-880
Vilnius

1. P a k e i č i u Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą ir saugojimo terminus (1 priedas), patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103- 2972, Nr. 105), ir išdėstau 87 eilutę taip:

„87 070/a-LK Pažyma medicininės reabilitacijos paslaugai gauti 5 metai siunčiama
teritorinei
ligonių kasai“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. spalio 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-09-26, Nr. 111-5649
Įsigalioja  2012-10-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. SAUSIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-50 „DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 20 d. Nr. V-879
Vilnius

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ (Žin., 2008, Nr. 12-407, Nr. 37-1345, Nr. 54-2032; 2009, Nr. 146-6506; 2010, Nr. 58-2843, Nr. 109-5611, Nr. 147-7546; 2011, Nr. 88-4213; 2012, Nr. 24-1128):
1.1. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintame Išlaidų medicininei reabilitacijai kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos apraše 10 punktą taip:
„10. Reabilitacijos bei sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugų bazinės kainos:

Valstybės žinios, 2012-09-26, Nr. 111-5648 
Įsigalioja  2012-10-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL MEDICININĖS APSKAITOS FORMOS NR. 070/A-LK „PAŽYMA MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGAI GAUTI“ IR MEDICININĖS APSKAITOS FORMOS NR. 070/A-LK „PAŽYMA MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGAI GAUTI“ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2012 m. rugsėjo 20 d. Nr. V-878
Vilnius

Siekdamas pagerinti siuntimų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam (antirecidyviniam) gydymui išdavimo tvarką ir šių paslaugų tinkamą apskaitą:
1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Medicininės apskaitos formą Nr. 070/a-LK „Pažyma medicininės reabilitacijos paslaugai gauti“;
1.2. Medicininės apskaitos formos Nr. 070/a-LK „Pažyma medicininės reabilitacijos paslaugai gauti“ pildymo taisykles.
2. P a v e d u:
2.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigoms šio įsakymo 1.1 punkte nurodytą formą pildyti ir teikti teritorinėms ligonių kasoms elektroniniu būdu;
2.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. spalio 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-09-26, Nr. 111-5647
Įsigalioja  2012-10-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. LIEPOS 23 D. ĮSAKYMO NR. V-455 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 24:2003 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-26 „DĖL IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO RIBINEI VERTEI TAIKYMO SĄLYGŲ FORMOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2012 m. rugsėjo 18 d. Nr. V-867
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606; 2011, Nr. 3-107; 2012, Nr. 71-3690), ir išdėstau 13.3 punktą taip:
„13.3. išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygos nurodomos formoje „Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygos“ (5 priedas);“.
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. V-26 „Dėl Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų formos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 46-2212).

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-09-26, Nr. 111-5644
Įsigalioja  2012-09-27
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. V-1288 ,,DĖL 2009–2012 METŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ GYDYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 17 d. Nr. V-864
Vilnius

Siekdamas užtikrinti priklausomybės ligų gydymo prieinamumą,
p a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. V-1288 „Dėl 2009–2012 metų priklausomybės ligų gydymo programos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 4-108):
1. Išdėstau įsakymo antraštę taip:

,,DĖL 2009–2013 METŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ GYDYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“.

2. Įrašau 1 punkte vietoj skaičiaus „2012“ skaičių „2013“.
3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje 2009–2012 metų priklausomybės ligų gydymo programoje:
3.1. įrašau pavadinime vietoj skaičiaus „2012“ skaičių „2013“;
3.2. įrašau 1 punkte vietoj skaičiaus „2012“ skaičių „2013“.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-09-22, Nr. 110-5602
Įsigalioja  2012-09-23
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL PIRMINĖS AMBULATORINĖS PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012 m. rugsėjo 17 d. Nr. V-861
Vilnius

Įgyvendindamas Pirminės sveikatos priežiūros plėtros koncepcijos įgyvendinimo 2012–2013 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1074 (Žin., 2011, Nr. 161-7655), 3 punktą ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto 2012 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. 103-S-01 „Dėl vaiko teisių apsaugos įstaigų veiksmų apsaugant vaiko teises ir teisėtus interesus“ 2.6 punktą:
1. T v i r t i n u Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 9 d. įsakymą Nr. 110 „Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos, jų teikimo bei apmokėjimo tvarkos ir Psichikos sveikatos centro pavyzdinių įstatų bei specialistų veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 25-722);
2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl SAM įsakymų
1998 06 18 Nr. 329, 1999 01 11 Nr. 17, 1999 01 22 Nr. 45, 1999 02 25 Nr. 92, 1999 03 09 Nr. 110, 1999 03 15 Nr. 116, 1999 03 16 Nr. 120, 1999 05 10 Nr. 229, 1999 05 27 Nr. 256 dalinio pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 93-2718) 1.5 punktą.
3. N u s t a t a u, kad:
3.1. šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.;
3.2. šiuo įsakymu patvirtinto Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo nuostatos taikomos įstaigoms, teikiančioms pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.
4. P a v e d u kontroliuoti šio įsakymo vykdymą viceministrui pagal administravimo sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-09-22, Nr. 110-5600
Įsigalioja  2013-01-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-429 „DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 17 d. Nr. V-857
Vilnius

1. P a k e i č i u Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-429 „Dėl Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 67-2721, 2010, Nr. 102-5318), ir išdėstau 7.4 punktą taip:
„7.4. teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-09-22, Nr. 110-5599
Įsigalioja  2013-01-01

daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

2012 m. rugsėjo 17 d. Nr. V-850
Vilnius

Vadovaudamasis Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įrašymo į sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 39-1450; 2011, Nr. 77-3764), 53 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2012 m. liepos 4 d. nutarimą Nr. DT-6/1,
p a p i l d a u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-253; 2010, Nr. 83-4387, Nr. 142-7308; 2011, Nr. 37-1765, Nr. 72-3488; 2012, Nr. 24-1131):
1. IV skyriaus „ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS“ 4 skirsnį „Cistinė fibrozė (100 %)“ šiais 4.8–4.11 punktais:

Valstybės žinios, 2012-09-22, Nr. 110-5598 
Įsigalioja  2012-09-23
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. KOVO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-136 ,,DĖL CENTRALIZUOTAI PERKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO IR CENTRALIZUOTAI PERKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO SUDARYMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 17 d. Nr. V-849
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. V-136 ,,Dėl Centralizuotai perkamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo ir Centralizuotai perkamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo sudarymo komisijos darbo reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 30-1107; 2012, Nr. 24-1129):
1. 1. Išdėstau įsakymo antraštę taip:
,,DĖL CENTRALIZUOTAI PERKAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.
1.2. Pripažįstu netekusiu galios 1.2 punktą.
1.3. Išdėstau 3 punktą taip:

Įsigalioja  2012-09-23
Valstybės žinios, 2012-09-22, Nr. 110-5597
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 25 D. ĮSAKYMO NR. V-334 „DĖL SVEIKATOS SPECIALISTŲ, PRISIDEDANČIŲ PRIE SERGAMUMO IR MIRTINGUMO NUO PAGRINDINIŲ NEINFEKCINIŲ LIGŲ MAŽINIMO, KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 7 d. Nr. V-847
Vilnius

P a k e i č i u Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-334 „Dėl Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 54-2002; 2011, Nr. 29-1373):
1. Papildau 41.1.2 punkto lentelės 1–9 punktuose nurodytus gydytojų sąrašus gydytojais rezidentais.
Valstybės žinios, 2012-09-14, Nr. 107-5451 
Įsigalioja  2012-09-15
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 7 d. Nr. V-845
Vilnius

Vadovaudamasis Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įrašymo į sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Žin., 2002, Nr. 39-1450; 2011, Nr. 77-3764), 53 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2012 m. liepos 4 d. nutarimą Nr. DT-6/2,
pakeičiu Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-253; 2010, Nr. 83-4387; 2012, Nr. 24-1131, Nr. 96-4919):
1. Išdėstau I skyriaus „INFEKCINĖS IR PARAZITINĖS LIGOS“ 8 skirsnį „Žmogaus imunodeficito viruso sukelta liga (100 %)“ taip:
Valstybės žinios, 2012-09-14, Nr. 107-5450
Įsigalioja  2012-09-15
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL DEPRESIJOS IR NUOTAIKOS (AFEKTINIŲ) SUTRIKIMŲ AMBULATORINIO GYDYMO KOMPENSUOJAMAISIAIS VAISTAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012 m. rugsėjo 6 d. Nr. V-841
Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 metų veiklos prioritetų įgyvendinimo pažangos lentelės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1448 (Žin., 2010, Nr. 123-6285), V skyriaus 5.1 punktą ir siekdamas tinkamai reglamentuoti ambulatorinį gydymą kompensuojamaisiais vaistais:
1. T v i r t i n u Depresijos ir nuotaikos (afektinių) sutrikimų ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. spalio 1 d.
3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-09-11, Nr. 106-5394 
Įsigalioja  2012-10-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. BIRŽELIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-494 „DĖL GEROS VAISTINIŲ PRAKTIKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 6 d. Nr. V-835
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. V-494 „Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 68-2690, Nr. 100-4091; 2009, Nr. 159-7214; 2010, Nr. 22-1025, Nr. 99-5163; 2011, Nr. 72-3487; 2012, Nr. 19-881):
1.1. Išdėstau 2.2.3 punktą taip:
„2.2.3. VIII skyrius „Farmacinė rūpyba“ įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.“
1.2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintuose Geros vaistinių praktikos nuostatuose:
Valstybės žinios, 2012-09-11, Nr. 106-5393
Įsigalioja  2012-09-12 Šio įsakymo 1.2.9 punktas įsigalioja 2012-11-01
daugiau »
į užrašus

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. RUGSĖJO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-935 „DĖL LEIDIMO REKLAMUOTI VAKCINAS, KAI VAISTINIŲ PREPARATŲ GAMINTOJAI VYKDO GYVENTOJŲ SKIEPIJIMO PROGRAMĄ“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 4 d. Nr. V-826
Vilnius

P a k e i č i u Vaistinių preparatų gamintojų ar jų atstovų pateiktos gyventojų skiepijimo programos vertinimo komisijos sudėtį, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-935 „Dėl leidimo reklamuoti vakcinas, kai vaistinių preparatų gamintojai vykdo gyventojų skiepijimo programą“ (Žin., 2008, Nr. 115-4385, Nr. 138-5462), ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-09-08, Nr. 105-5336
Įsigalioja  2012-09-09
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. SAUSIO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-17 „DĖL KLINIKINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 4 d. Nr. V-823
Vilnius

P a k e i č i u Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-17 „Dėl Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 11-472):
1. Papildau 5 punktą dešimta pastraipa:
„Klinikiniai laboratoriniai tyrimai – tai tyrimai, kurie atliekami klinikinėje laboratorijoje, siekiant gauti duomenų, padedančių įtarti, diagnozuoti, numatyti ir gydyti pacientų ligas arba įvertinti jų sveikatos būklę. Gali būti atliekami biologiniai, mikrobiologiniai, imuniniai, cheminiai, imunohematologiniai, hematologiniai, biofizikiniai, citologiniai, patologiniai ir kitokie iš žmogaus kūno gautų medžiagų tyrimai bei paciento saugai užtikrinti skirti aplinkos tyrimai.“
2. Papildau 32.3 punktu:
„32.3. Vilniaus universitetas;“.
3. Papildau 32.4 punktu:
„32.4. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-09-08, Nr. 105-5335
Įsigalioja  2012-09-09
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. SPALIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-982 „DĖL SERGANČIŲJŲ CUKRINIU DIABETU SLAUGOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 3 d. Nr. V-814
Vilnius

P a k e i č i u Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-982 „Dėl Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121-4629; 2011, Nr. 45-2114):
1. Išdėstau 16 punktą taip:
„16. Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba apima ne mažiau kaip vieną valandą slaugytojo diabetologo teikiamų paslaugų pagal šio Aprašo 14.1 ir 14.2 punktuose nurodytus CD mokymo programos reikalavimus.“
2. Išdėstau 25 punktą taip:
„25. Gydomojo pedikiūro paslaugų indikacijos (viena iš jų):
25.1. 0 laipsnio opa pagal Wagner klasifikaciją;
25.2. aklumas;
25.3. paciento amžius – daugiau kaip 65 metų;
Valstybės žinios, 2012-09-08, Nr. 105-5334 
Įsigalioja  2012-09-09
daugiau »
į užrašus

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. SAUSIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-58 „DĖL GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 3 d. Nr. V-813
Vilnius

P a k e i č i u Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 15-665):
1. įrašau 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 punktuose, 7 punkto pirmojoje pastraipoje, 8, 10, 14 punktuose, 16 punkto pirmojoje pastraipoje bei 4 priede vietoj žodžių „teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos“ žodžius „visuomenės sveikatos centrai apskrityse“ (reikiamu linksniu);
2. išbraukiu 7.1 punkte žodžius ir trumpinius „ir Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie SAM (toliau – VVSPT)“;
3. išbraukiu 7.2, 7.3, 9.4, 16.3 punktuose žodį ir trumpinį „ir VVSPT“;
4. išbraukiu 9.2 ir 17.7 punktuose trumpinį „VVSPT“, įrašau vietoj žodžių „teritorinėms visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms“ žodžius „visuomenės sveikatos centrams apskrityse“;
5. įrašau 11 punkte bei 1 ir 4 prieduose vietoj žodžių „teritorinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga“ žodžius „visuomenės sveikatos centras apskrityje“ (reikiamu linksniu);
6. įrašau 13 punkte vietoj žodžių „teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos“ žodžius „visuomenės sveikatos centro apskrityje“, išbraukiu žodį ir trumpinį „ir VVSPT“;
7. įrašau 16.1 punkte vietoj trumpinio „VVSPT“ trumpinį „ULAC“;
8. išdėstau 3 priede pastabą taip:
„PASTABA. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikia visuomenės sveikatos centrui apskrityje praeito mėnesio ataskaitą iki kito mėnesio 5 d.; visuomenės sveikatos centrai apskrityse Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui teikia praeito mėnesio suvestinę ataskaitą (už jų aptarnaujamoje teritorijoje esančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas) iki kito mėnesio 10 d.; Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras pateikia suminę ataskaitą Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos iki mėnesio 15 d.“;
9. išbraukiu 7 priede žodžius „Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos“, įrašau vietoj žodžių „Teritorinėms visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms“ žodžius „Visuomenės sveikatos centrams apskrityse“.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-09-08, Nr. 105-5333
Įsigalioja  2012-09-09
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL SĄNARIŲ ENDOPROTEZAVIMO IR IŠLAIDŲ SĄNARIŲ ENDOPROTEZAMS ĮSIGYTI KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-810
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 9 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 12 straipsniu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2012 m. sausio 24 d. nutarimą Nr. DT-2:
1. Tvirtinu Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymą Nr. V-638 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3498);
2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. V-439 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 5-203).
3. P a v e d u:
3.1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui iki 2013 m. gruodžio 1 d. parengti ir įdiegti elektroninę sąnarių endoprotezų paskirstymo ir apskaitos posistemę;
3.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.
4. Nustatau, kad asmenys, įrašyti į eilę sąnario endoprotezui gauti, bet iki 2012 m. rugsėjo 30 d. atsisakę numatytu laiku operuotis, turi teisę iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. kreiptis į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl įrašymo į eilę operuotis.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-09-06, Nr. 104-5298
Įsigalioja  2012-09-07
daugiau »
į užrašus
grįžti į viršų