Į titulinį
Visa farmacinė ir medicininė informacija specialistams
Į titulinį
Mano užrašai
2018 m. liepos 16d.
Teisės aktai
Sveikatos apsaugos ministro įsakymai
RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-1029 „DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ, ATLIEKANČIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ EPIDEMIOLOGINĘ PRIEŽIŪRĄ IR KONTROLĘ, KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-807
Vilnius

P a k e i č i u Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, atliekančių užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę, kvalifikacinių reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-1029 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, atliekančių užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 143-7351), ir išdėstau 2 punktą taip:
„2. Aprašas taikomas visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, įgijusiems biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkantį išsilavinimą, dirbantiems ar pretenduojantiems dirbti Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžiose visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos) užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės srityje (toliau – specialistas).“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-09-06, Nr. 104-5297
Įsigalioja  2012-09-07
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M. KOVO
8 D. ĮSAKYMO NR. 112 „DĖL RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTŲ BEI KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO (PARDAVIMO) GYVENTOJAMS“ PAKEITIMO

2012 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-806
Vilnius

1. P a k e i č i u Receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 „Dėl receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams“ (Žin., 2002, Nr. 28-1013, Nr. 51-1959, Nr. 52; 2003, Nr. 12-451; 2004, Nr. 70-2467, Nr. 106-3951; 2005, Nr. 135-4867; 2006, Nr. 60-2154, Nr. 81-3219, Nr. 82, Nr. 125-4763; 2007, Nr. 68-2691; 2009, Nr. 22-868, Nr. 73-2984, Nr. 91-3937; 2010, Nr. 12-593, Nr. 55-2709, Nr. 157-8003; 2011, Nr. 129-6122):
1.1. Papildau šiuo 41 punktu:
„41. Vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas) šių taisyklių nustatyta tvarka teikti farmacines paslaugas ir parduoti (išduoti) vaistinius preparatus turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrimas vaistininko.“
1.2. Įrašau 11, 42, 50, 58, 60, 67, 691, 71, 74, 75.1, 75.2, 76, 78, 82, 93, 96, 97, 98, 99, 100 punktuose vietoj žodžio „vaistininkas“ atitinkamais linksniais žodžius „farmacijos specialistas“ atitinkamais linksniais.
1.3. Išdėstau 66 punktą taip:
„66. Vaistinius preparatus vaistinėje turi teisę parduoti (išduoti) tik farmacijos specialistas.“
1.4. Išdėstau 83 punktą taip:
„83. Jei kyla neaiškumų dėl recepte išrašyto vaisto pavadinimo, stiprumo, vaistų suderinamumo ir kt., farmacijos specialistas privalo juos išsiaiškinti su receptą išrašiusiu gydytoju. To padaryti nepavykus, vaistininkas pats sprendžia, ar išduoti vaistų. Jei vaistininko padėjėjui (farmakotechnikui) nepavyksta išsiaiškinti neaiškumų su receptą išrašiusiu gydytoju, vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas) dėl vaistų išdavimo turi konsultuotis su jį prižiūrinčiu vaistininku.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. rugsėjo 6 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-09-06, Nr. 104-5296
Įsigalioja  2012-09-06
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-583 „DĖL KARTINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IŠDAVIMO (PARDAVIMO) GYVENTOJAMS, GAMYBINIŲ VISUOMENĖS VAISTINIŲ FILIALAMS, KITOMS VAISTINĖMS, JŲ FILIALAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS, TURINTIEMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS LICENCIJĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-805
Vilnius

1. P a k e i č i u Kartinių vaistinių preparatų išdavimo (pardavimo) gyventojams, gamybinių visuomenės vaistinių filialams, kitoms vaistinėms, jų filialams ir juridiniams asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-583 „Dėl Kartinių vaistinių preparatų išdavimo (pardavimo) gyventojams, gamybinių visuomenės vaistinių filialams, kitoms vaistinėms, jų filialams ir juridiniams asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 73-3520):
1.1. Papildau šiuo 51 punktu:
„51. Vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas) šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka teikti farmacines paslaugas ir gaminti kartinius vaistinius preparatus turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrimas vaistininko.“
1.2. Išdėstau 6 punkto pirmąją pastraipą taip:
„6. Gyventojui pateikus receptą gamybinei vaistinei, joje dirbantis farmacijos specialistas turi įvertinti:“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. rugsėjo 6 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-09-06, Nr. 104-5295
Įsigalioja  2012-09-06
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. V-364 ,,DĖL LICENCIJUOJAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-802
Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo 2, 3 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2010, Nr. 142-7262) 1 straipsnio 1 dalį ir 2 straipsnį:
1. Pakeičiu Licencijuojamų bendrųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3152; 2006, Nr. 44-1619):
1.1. išdėstau 3 punktą taip:
,,3. Kraujo donorystė***“;
1.2. papildau šia trečia nuoroda po Licencijuojamų bendrųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašu:
,,*** Kraujo donorystės paslauga – tai licencijuotos viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos veikla, apimanti kraujo ar jo komponentų surinkimą ir ištyrimą, neatsižvelgiant į tai, kokiam tikslui bus naudojamas kraujas ar jo komponentai, ir kraujo ir jo komponentų surinkimą, ištyrimą, perdirbimą, laikymą ir paskirstymą, jeigu kraujas ir jo komponentai naudojami transfuzijai; taip pat licencijuotos įmonės veikla, apimanti plazmos surinkimą ir ištyrimą, jeigu plazma yra išimtinai pradinė medžiaga vaistinių preparatų gamybai.“
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. įmonės, turinčios licenciją teikti kraujo donorystės paslaugas, išduotą iki 2012 m. gruodžio 31 d., nuo 2013 m. sausio 1 d. turi teisę teikti tik plazmos surinkimo ir ištyrimo, jeigu plazma yra išimtinai pradinė medžiaga vaistinių preparatų gamybai, paslaugas;
2.2. šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-09-04, Nr. 103-5253
 Įsigalioja  2013-01-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIGŲ, VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KOMPENSAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

2012 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-801
Vilnius

Siekdamas užtikrinti veiksmingesnį ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymą į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių ir Centralizuotai perkamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašus:
1. S u d a r a u Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisiją:

Valstybės žinios, 2012-09-04, Nr. 103-5254
Įsigalioja  2012-09-05
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. RUGPJŪČIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-736 „DĖL MINIMALAUS ASMENŲ, KURIE GALI VYKDYTI KENKĖJŲ KONTROLĖS (DEZINFEKCIJOS, DEZINSEKCIJOS, DERATIZACIJOS) VEIKLĄ, SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2012 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-799
Vilnius

P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 17 d. įsakymą Nr. V-736 „Dėl minimalaus asmenų, kurie gali vykdyti kenkėjų kontrolės (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) veiklą, skaičiaus nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 3-106).

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-08-31, Nr. 102-5199
Įsigalioja  2012-09-01
daugiau »
į užrašus
IETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 159 „DĖL LIGŲ IR KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ JOMS GYDYTI, KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ ĮRAŠYMO Į SĄRAŠUS IR JŲ KEITIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugpjūčio 23 d. Nr. V-794
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. 159 „Dėl Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių įrašymo į sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 39-1450; 2011, Nr. 77-3764; 2012, Nr. 63-3189):
1. Išdėstau 1.3 punktą taip:
Valstybės žinios, 2012-08-28, Nr. 100-5114 
Įsigalioja  2012-08-29
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2006 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-584 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ ŽALOS MAŽINIMO PROGRAMŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugpjūčio 23 d. Nr. V-793
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. V-584 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos mažinimo programų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 77-3020; 2008, Nr. 46-1743) ir išdėstau jį nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMO SLENKSČIO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Įgyvendindamas Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–2016 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. XI-1078 (Žin., 2010, Nr. 132-6720; 2012, Nr. 49-2377) priedo 2 uždavinio 9 priemonę bei Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–2016 metų programos įgyvendinimo 2011–2013 metų tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1278 (Žin., 2011, Nr. 134-6359), 2.12.1 priemonę:
1. T v i r t i n u Žemo slenksčio paslaugų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administravimo sritį.“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-08-28, Nr. 100-5113 
Įsigalioja  2012-08-29
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-1110 „DĖL INFORMACIJOS APIE SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ PASIRENGIMĄ VEIKLAI EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugpjūčio 22 d. Nr. V-791
Vilnius

P a k e i č i u Informacijos apie sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1110 „Dėl Informacijos apie sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą veiklai ekstremaliųjų situacijų atvejais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 162-7698), ir išdėstau 6.6 punktą taip:
„6.6. visuomenės sveikatos centrai apskrityse.“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-08-28, Nr. 100-5111
Įsigalioja  2012-08-29
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. VASARIO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-141 „DĖL VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, SAVIVALDYBIŲ IR KITŲ ASMENŲ PASIRENGIMO GRIPO PANDEMIJAI PLANŲ (PRIEMONIŲ PLANŲ) RENGIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugpjūčio 22 d. Nr. V-792
Vilnius

P a k e i č i u Valstybės valdymo institucijų, įstaigų, savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo pandemijai planų (priemonių planų) rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-141 „Dėl Valstybės valdymo institucijų, įstaigų, savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo pandemijai planų (priemonių planų) rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 27-1079; 2011, Nr. 110-5213):
1. Įrašau 2 ir 22.2 punktuose vietoj žodžių „teritorinėmis visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis“ žodžius „visuomenės sveikatos centrais apskrityse“.
2. Įrašau 2 priedo 10 punkte vietoj žodžių „Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrą“ žodžius „Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrą“.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-08-28, Nr. 100-5112
Įsigalioja  2012-08-29
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PAGAL 2007–2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ NR. VP3-2.1-SAM-02-V „ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ SKUBIĄ MEDICINOS PAGALBĄ TRAUMŲ IR KITAIS IŠORINIŲ PRIEŽASČIŲ SĄLYGOTŲ BŪKLIŲ ATVEJAIS, INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS“ ĮGYVENDINAMIEMS PROJEKTAMS, KURIE ATRINKTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ PLANAVIMO TVARKA IR DĖL KURIŲ YRA PASIRAŠYTOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO SUTARTYS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012 m. rugpjūčio 22 d. Nr. V-789
Vilnius

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637; 2012, Nr. 90-4698), 7.1 punktu ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132; 2009, Nr. 19-770; 2012, Nr. 56-2785), 106 punktu,
t v i r t i n u Papildomo finansavimo skyrimo pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-02-V „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas“ įgyvendinamiems projektams, kurie atrinkti valstybės projektų planavimo tvarka ir dėl kurių yra pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, tvarkos aprašą (pridedama).

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-08-28, Nr. 100-5110 
Įsigalioja  2012-08-29
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ PSICHIKOS SUTRIKIMŲ TURINTIEMS ASMENIMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012 m. rugpjūčio 21 d. Nr. V-788
Vilnius

Įgyvendindamas Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2011–2013 metų tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 888 (Žin., 2011, Nr. 93-4404), II skyriaus lentelės 1.3.1 priemonę:
1. T v i r t i n u Psichosocialinės reabilitacijos paslaugų psichikos sutrikimų turintiems asmenims teikimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.
3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-08-28, Nr. 100-5109 
Įsigalioja  2014-01-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2001 M. LAPKRIČIO 9 D. ĮSAKYMO NR. 583 „DĖL GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ TVARKOS“ PAKEITIMO

2012 m. rugpjūčio 20 d. Nr. V-778
Vilnius

P a k e i č i u Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 583 „Dėl Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 96-3400; 2011, Nr. 82-4018), ir išdėstau 5 punkto pirmąją pastraipą taip:
„5. Asmuo (globėjas), pasirinkęs PASPĮ bei konkretų gydytoją (šeimos gydytoją, vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją ir gydytoją psichiatrą), atvyksta į pasirinktos įstaigos registratūrą ir užpildo bei pasirašo „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a). Jeigu PASPĮ yra įdiegusi elektroninę interaktyvią prisirašymo paslaugą, minėtą formą asmuo (globėjas) gali užpildyti elektroniniu būdu, prieš tai patvirtinęs savo tapatybę Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemoje.“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-08-25, Nr. 99-5066 
Įsigalioja  2012-08-26
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. ĮSAKYMO NR. V-527 „DĖL NEPALANKIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ ATŽVILGIU ŠALIŲ, Į KURIAS NELEIDŽIAMA IŠPLAUKTI IŠ LIETUVOS JŪRŲ UOSTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTIEMS LAIVAMS BE TERITORINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO, VYKDANČIO MEDICININĖS KARANTININĖS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS, ŽYMOS „IŠVYKTI LEIDŽIAMA“, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugpjūčio 20 d. Nr. V-777
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 26 d. įsakymą Nr. V-527 „Dėl Nepalankių užkrečiamųjų ligų atžvilgiu šalių, į kurias neleidžiama išplaukti iš Lietuvos jūrų uostų Lietuvos Respublikoje įregistruotiems laivams be teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos specialisto, vykdančio medicininės karantininės priežiūros funkcijas, žymos „Išvykti leidžiama“ sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 66-3124):
1. Įrašau įsakymo pavadinime vietoj žodžių „teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos“ žodžius „visuomenės sveikatos centro apskrityje“.
2. Įrašau 1 punkte vietoj žodžių „teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos“ žodžius „visuomenės sveikatos centro apskrityje“.
3. Įrašau nurodytuoju įsakymu patvirtinto Nepalankių užkrečiamųjų ligų atžvilgiu šalių, į kurias neleidžiama išplaukti iš Lietuvos jūrų uostų Lietuvos Respublikoje įregistruotiems laivams be teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos specialisto, vykdančio medicininės karantininės priežiūros funkcijas, žymos „Išvykti leidžiama“ sąrašo pavadinime vietoj žodžių „teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos“ žodžius „visuomenės sveikatos centro apskrityje“.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-08-25, Nr. 99-5065
Įsigalioja  2012-08-26
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. VASARIO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-87 „DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRŲ MEDICININĖS-KARANTININĖS KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugpjūčio 20 d. Nr. V-776
Vilnius

P a k e i č i u Visuomenės sveikatos centrų medicininės-karantininės kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-87 „Dėl Visuomenės sveikatos centrų medicininės-karantininės kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 18-839; 2011, Nr. 151-7121):
1. Išdėstau 3 punktą taip:
„3. Medicininės-karantininės kontrolės funkcijas pasienio kontrolės punktuose vykdo visuomenės sveikatos centrų apskrityse užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės funkcijas vykdantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – VSC specialistai).“
2. Įrašau 4, 7, 8, 9 punktuose vietoj trumpinio „TVSPĮ“ trumpinį „VSC“.
3. Išbraukiu 9.4 punkte žodžius „kartu su VVSPT“.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-08-25, Nr. 99-5064
Įsigalioja  2012-08-26
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. SAUSIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-27 „DĖL MASAŽUOTOJO PROFESIJOS KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugpjūčio 20 d. Nr. V-775
Vilnius

P a k e i č i u Masažuotojo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-27 „Dėl Masažuotojo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 11-452; 2010, Nr. 97-5034):
1. Išdėstau 2 punktą taip:
„2. Reikalavimai taikomi visiems masažuotojams, dirbantiems Lietuvoje, jų darbdaviams, taip pat Lietuvos Respublikos institucijoms, rengiančioms ir tobulinančioms masažuotojus bei kontroliuojančioms jų veiklą.“
2. Išdėstau 4.1 punktą taip:

Valstybės žinios, 2012-08-23, Nr. 98-4994
Įsigalioja  2012-08-24
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2012 m. rugpjūčio 10 d. Nr. V-765
Vilnius

Atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. DT-6/2 1.8, 1.9 ir 2 punktus,
p a p i l d a u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašo (A sąrašo), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-253; 2010, Nr. 83-4387), I skyrių „INFEKCINĖS IR PARAZITINĖS LIGOS“ šiuo 8 skirsniu:
Valstybės žinios, 2012-08-17, Nr. 96-4919
Įsigalioja  2012-08-18
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. GEGUŽĖS 10 D. ĮSAKYMO NR. 229 „DĖL LIGŲ IR PARODYMŲ, KURIEMS TAIKOMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO APMOKAMOS INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS PROCEDŪROS BEI KOMPIUTERINĖS TOMOGRAFIJOS IR MAGNETINIO REZONANSO TOMOGRAFIJOS TYRIMAI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugpjūčio 8 d. Nr. V-763
Vilnius

P a k e i č i u Ligas ir parodymus, kuriems taikomi iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokami kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai (2 priedas), patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 229 „Dėl ligų ir parodymų, kuriems taikomos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos intervencinės radiologijos procedūros bei kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai, patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 42-1348, Nr. 65-2104), ir papildau nauja ligų grupe:
Valstybės žinios, 2012-08-17, Nr. 96-4918
Įsigalioja  2012-08-18
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL ELEKTRONINĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ IR BENDRADARBIAVIMO INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS SAUGOS POLITIKĄ ĮGYVENDINANČIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO

2012 m. rugpjūčio 8 d. Nr. V-761
Vilnius

Vadovaudamasis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), 6.2, 6.3 ir 6.4 punktais,
t v i r t i n u (pridedamus):
1. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisykles;
2. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planą;
3. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudotojų administravimo taisykles.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-08-11, Nr. 95-4882
Įsigalioja  2012-08-12
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-943 ,,DĖL PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO BEI PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugpjūčio 3 d. Nr. V-757
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. V-943 ,,Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 143-5205; 2008, Nr. 54-2001, Nr. 54-2015; 2009, Nr. 17-678, Nr. 64-2574; 2011, Nr. 89-4286, Nr. 122-5774):
1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintą Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą:
1.1. Papildau 582 punktu:
,,582. Rodiklio, nurodyto 37.3.2 punkte, vertė nustatoma atsižvelgiant į metinio hospitalizacijos dėl cukrinio diabeto atvejų skaičiaus ir visų prisirašiusių prie ASPĮ pacientų, kuriems diagnozuota ši liga, skaičiaus santykį. Jeigu hospitalizacijos dėl cukrinio diabeto atvejų dalis per metus sudaro:

Valstybės žinios, 2012-08-09, Nr. 94-4863
Įsigalioja  2012-08-10
daugiau »
į užrašus
grįžti į viršų