Į titulinį
Visa farmacinė ir medicininė informacija specialistams
Į titulinį
Mano užrašai
2018 m. liepos 16d.
Teisės aktai
Sveikatos apsaugos ministro įsakymai
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. VASARIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V-75 „DĖL SVEIKATINGUMO PASLAUGŲ RŪŠIŲ SĄRAŠO IR SVEIKATINGUMO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugpjūčio 3 d. Nr. V-749
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymą Nr. V-75 „Dėl Sveikatingumo paslaugų rūšių sąrašo ir sveikatingumo paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 19-879):
1. Papildau šiuo 4 punktu:
„4. N u r o d a u, kad:
4.1. specialistai, teikiantys sveikatingumo paslaugas, šiame įsakyme nurodytą kvalifikaciją privalo įgyti iki 2016 m. gegužės 1 d.;
4.2. sveikatingumo paslaugų teikėjai privalo informuoti paslaugų gavėjus apie teikiamų paslaugų savybes, galimą riziką sveikatai.“
2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Sveikatingumo paslaugų rūšių sąraše ir sveikatingumo paslaugų teikimo reikalavimuose:
2.1. pripažįstu netekusiu galios 2 punktą;
2.2. išbraukiu 3 punkto pirmame stulpelyje žodžius „natūraliais ar performuotais“;
2.3. išbraukiu 4 punkto pirmame stulpelyje žodžius „masažai“, ir „natūraliais ar performuotais“;
2.4. išbraukiu 5 punkto pirmame stulpelyje žodžius „natūralių ar performuotų“.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS 
Valstybės žinios, 2012-08-09, Nr. 94-4861 
 Įsigalioja  2012-08-10
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL GENETIKOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2012 m. rugpjūčio 2 d. Nr. V-745
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos sistemos 2011–2020 metų plėtros metmenų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. XI-1430 (Žin., 2011, Nr. 73-3498), 24.3.4.1 punktu:
1. T v i r t i n u Genetikos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 d.
3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS
Valstybės žinios, 2012-08-09, Nr. 94-4860 
Įsigalioja  2012-11-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL SLAUGOS PASLAUGŲ AMBULATORINĖSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IR NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugpjūčio 1 d. Nr. V-742
Vilnius

Įgyvendindamas Pirminės sveikatos priežiūros plėtros koncepcijos įgyvendinimo 2012–2013 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1074 (Žin., 2011, Nr. 161-7655), 4 punktą,
p a k e i č i u Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5626; 2008, Nr. 59-2266; 2011, Nr. 112-5278):
1. Papildau 15 punktą šia antrąja pastraipa:

Valstybės žinios, 2012-08-04, Nr. 93-4811
Įsigalioja  2012-08-05

daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMO NR. V-393 „DĖL PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS PASLAUGOS TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. rugpjūčio 1 d. Nr. V-741
Vilnius

P a k e i č i u Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-393 „Dėl Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 54-2690):
1. Išdėstau 4.1 punktą taip:
,,4.1. gydytojas (medicinos gydytojas ar vidaus ligų gydytojas, ar šeimos gydytojas, ar gydytojas neurologas, ar vaikų ligų gydytojas (kai paslaugos teikiamos vaikams nesant medicinos ar šeimos gydytojo);“.
2. Išdėstau 6 punktą taip:
„6. 4.1, 4.2 ir 4.3 punktuose nurodytų specialistų paslaugos teikiamos visą parą. Gydytojo paslaugos ASPĮ budėjimo metu gali būti užtikrinamos sudarant sutartis su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ar kita įstaigos vadovo nustatyta tvarka.“
3. Išdėstau 10 punkto pirmąją pastraipą taip:
„10. ASPĮ turi būti šie medicinos prietaisai ir medicinos pagalbos priemonės (vaikams – tinkami pagal vaiko amžių):“.
4. Išdėstau 18.2.8 punktą taip:
„18.2.8. mikrocefalija ir hidrocefalija (Q02, Q03, G91);“.

Valstybės žinios, 2012-08-04, Nr. 93-4810
Įsigalioja  2012-08-05
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2006 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO NR. V-23 „DĖL PERSONALINĖS TRIUKŠMO PREVENCIJOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. liepos 30 d. Nr. V-737
Vilnius

P a k e i č i u personalinę Triukšmo prevencijos tarybos sudėtį, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. V-23 „Dėl personalinės Triukšmo prevencijos tarybos sudėties patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 8-296, Nr. 98-3821; 2007, Nr. 78-3174; 2008, Nr. 14-480, Nr. 65-2473, Nr. 97-3758; 2009, Nr. 23-918, Nr. 71-2901, Nr. 139-6138; 2010, Nr. 99-5159, Nr. 153-7852; 2011, Nr. 17-817, Nr. 103-4859), ir įrašau vietoj žodžių „Erikas Mačiūnas – Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos“ žodžius „Rolanda Lingienė – Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktorė“, vietoj žodžių „Kauno medicinos“ žodžius „Lietuvos sveikatos mokslų“, vietoj žodžių „Lietuvos žemės ūkio“ žodžius „Aleksandro Stulginskio“.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-08-04, Nr. 93-4812
Įsigalioja  2012-08-05
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. VASARIO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-112 „DĖL PERSONALINĖS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. liepos 30 d. Nr. V-736
Vilnius

P a k e i č i u personalinę Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėtį, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. V-112 „Dėl personalinės Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 21-919, Nr. 29-1214, Nr. 70-3210; 2005, Nr. 1-20, Nr. 125-4453, Nr. 152-5619; 2006, Nr. 91-3594; 2007, Nr. 19-747, Nr. 127-5197; 2009, Nr. 14-556; 2011, Nr. 49-2401, Nr. 130-6194), ir vietoj farmacininkų organizacijų atstovo Gintauto Pranckevičiaus įrašau farmacininkų organizacijų atstovę Liubov Kavaliauskienę.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-08-04, Nr. 93-4809
Įsigalioja  2012-08-05
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL ŠIZOFRENIJOS, ŠIZOTIPINIO IR KLIEDESINIŲ SUTRIKIMŲ AMBULATORINIO GYDYMO KOMPENSUOJAMAISIAIS VAISTAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012 m. liepos 30 d. Nr. V-733
Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 metų veiklos prioritetų įgyvendinimo pažangos lentelės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1448 (Žin., 2010, Nr. 123-6285), V skyriaus 5.1 punktą ir siekdamas tinkamai reglamentuoti ambulatorinį gydymą kompensuojamaisiais vaistais:
1. T v i r t i n u Šizofrenijos, šizotipinio ir kliedesinių sutrikimų ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 „Dėl Ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 90-3880) 1.10 punktą;
2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. V-273 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 „Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 50-2242);
2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-293 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 „Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 70-2468) 2 punktą;
2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymą Nr. V-570 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 „Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 128-4617);
2.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. V-851 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 422 „Dėl Ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 177-6580).
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. spalio 1 d.
4. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-08-04, Nr. 93-4808
Įsigalioja  2012-10-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL BANDYMŲ LABORATORIJŲ, SERTIFIKACIJOS IR KONTROLĖS ĮSTAIGŲ, PAGEIDAUJANČIŲ BŪTI MEDICINOS PRIETAISŲ PASKELBTOSIOMIS ĮSTAIGOMIS, PASKYRIMO IR MEDICINOS PRIETAISŲ PASKELBTŲJŲ ĮSTAIGŲ ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012 m. liepos 30 d. Nr. V-732
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099; 2003, Nr. 32-1312) 75 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 92-2542; 2011, Nr. 40-1919) 6 straipsniu bei Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 674 (Žin., 2006, Nr. 77-2985; 2010, Nr. 21-986), 4 punktu:
1. T v i r t i n u Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų, pageidaujančių būti medicinos prietaisų paskelbtosiomis įstaigomis, paskyrimo ir medicinos prietaisų paskelbtųjų įstaigų atšaukimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administruojamą sritį.
3. N u s t a t a u, kad:
3.1. šis įsakymas įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 d.
3.2. visos bandymų laboratorijos, sertifikacijos ir kontrolės įstaigos iki 2012 m. spalio 31 d. paskelbtos atlikti medicinos prietaisų atitikties įvertinimą privalo iki 2012 m. gruodžio 31 d. pateikti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dokumentus šiuo įsakymu patvirtinto Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų, pageidaujančių būti medicinos prietaisų paskelbtosiomis įstaigomis, paskyrimo ir medicinos prietaisų paskelbtųjų įstaigų atšaukimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-08-04, Nr. 93-4807
Įsigalioja  2012-11-01
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. LAPKRIČIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-1125 „DĖL PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PAGAL 2007–2012 METŲ SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ NR. VP3-2.1-SAM-10-V „AMBULATORINIŲ, PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS PASLAUGŲ PLĖTRA BEI STACIONARINIŲ PASLAUGŲ OPTIMIZAVIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. liepos 30 d. Nr. V-731
Vilnius

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132; 2012, Nr. 56-2785), 29 punktu,
p a k e i č i u Projektų finansavimo sąlygų aprašą pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-10-V „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-1125 „Dėl Projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-10-V „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ (Žin., 2008, Nr. 141-5581; 2009, Nr. 105-4385; 2011, Nr. 9-402):

Valstybės žinios, 2012-08-04, Nr. 93-4806
Įsigalioja  2012-08-05
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 515 ,,DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS“ PAKEITIMO

2012 m. liepos 30 d. Nr. V-730
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. 515 ,,Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972; 2003, Nr. 66-3010; 2006, Nr. 125-4766; 2007, Nr. 115-4711; 2008, Nr. 109-4176; 2009, Nr. 66-2641, Nr. 149-6685; 2011, Nr. 79-3887):
1. Išdėstau 2.4 punktą taip:
„2.4. viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Lietuvos sporto medicinos centras, Valstybinis psichikos sveikatos centras, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas Valstybinis patologijos centras, Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos savo kuravimo sričių suvestines ataskaitas pasibaigus ataskaitiniams metams sudaro ir pateikia Higienos institutui iki kovo 1 d., o rodiklių lenteles – iki balandžio 1 d.;“.
2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų pateikimo valstybės institucijoms tvarkoje:

Valstybės žinios, 2012-08-04, Nr. 93-4805
Įsigalioja  2012-08-05
daugiau »
į užrašus

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-120/V-346 ,,DĖL SPECIALIŲJŲ NUOLATINĖS SLAUGOS, NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS), LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS IR TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIŲ NUSTATYMO KRITERIJŲ SĄRAŠO, TVARKOS APRAŠO IR PAŽYMŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. liepos 30 d. Nr. A1-359/V-725
Vilnius

1. P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. A1-120/V-346 ,,Dėl Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo ir pažymų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 60-2130; 2006, Nr. 31-1098; 2012, Nr. 37-1856):
1.1. Pripažįstame netekusiais galios 1.3, 1.4 ir 1.6 punktus.
1.2. Papildome šiais 1.8–1.9 punktais:
„1.8. Specialiųjų poreikių nustatymo pažymos blanko privalomąją formą, kurioje nurodomi asmeniui nustatyti specialieji poreikiai;
1.9. Specialiųjų poreikių nustatymo pažymos tekstą ir rekvizitus.“
1.3. Išdėstome nurodytu įsakymu patvirtintą Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymos formą nauja redakcija (pridedama).
1.4. Išdėstome nurodytu įsakymu patvirtinto Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo 18 punkto pirmąją pastraipą taip:
,,18. NDNT skyrius, priėmęs sprendimą dėl specialiųjų poreikių nustatymo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas motyvuotu raštu informuoja asmenį apie priimtą sprendimą ir išrašo bei išduoda (išsiunčia) šiuo įsakymu patvirtiną Specialiųjų poreikių nustatymo (forma SP) arba (ir) Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo (forma SPA) pažymą (toliau – pažyma).“
2. N u s t a t o m e, kad Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos asmeniui iki šio įsakymo įsigaliojimo išduota Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo (forma SPS-1) arba Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo (forma SPP-2), arba (ir) Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo (forma SPA-3), arba (ir) Specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo (forma SPT-4) pažyma galioja iki joje nurodyto termino pabaigos arba neterminuotai, jei specialieji poreikiai buvo nustatyti neterminuotai.
3. Į g a l i o j a m e Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kreiptis į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisiją dėl šiuo įsakymu patvirtintų privalomųjų formų priskyrimo saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos lygiui ir polygiui, atlikti leidybos procedūras ir gamybos užsakovo funkcijas.
4. Šis įsakymas įsigalioja 2013 m. liepos 1 d.

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS DONATAS JANKAUSKAS

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS


Valstybės žinios, 2012-08-04, Nr. 93-4803
Įsigalioja  2013-07-01
daugiau »
į užrašus

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-946 „DĖL TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. liepos 10 d. Nr. V-704
Vilnius

P a k e i č i u Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 132-6736; 2012, Nr. 74-3857), ir išdėstau 11 priedą nauja redakcija (pridedama).

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS,
PAVADUOJANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRĄ DONATAS JANKAUSKAS daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2006 M. LAPKRIČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-938 „DĖL SVEIKATOS STATISTINIŲ ATASKAITŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. liepos 5 d. Nr. V-702
Vilnius

Pakeičiu Asmens sveikatos priežiūros įstaigos metų veiklos ataskaitą Nr. 1 (sveikata), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-938 „Dėl sveikatos statistinių ataskaitų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 125-4765) ir papildau 5.5.7 ir 5.5.8 punktais:
„5.5.7. Naujagimių, kuriems po gimimo atliktas akių dugno raudono reflekso tyrimas, skaičius (9) ______________.
5.5.8. Naujagimių, kuriems po gimimo profilaktiškai patikrinta klausa, skaičius (10) ______________.“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSAKYMO NR. 254 „DĖL VIDURINIOJO MEDICINOS PERSONALO IR JAM PRILYGINTŲ SPECIALISTŲ, DIRBANČIŲ DIAGNOSTIKOS, GYDYMO AR PROFILAKTIKOS DARBĄ, BEI JAUNESNIOJO MEDICINOS PERSONALO PERVARDIJIMO“ PAKEITIMO

2012 m. liepos 5 d. Nr. V-700
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. 254 „Dėl viduriniojo medicinos personalo ir jam prilygintų specialistų, dirbančių diagnostikos, gydymo ar profilaktikos darbą, bei jaunesniojo medicinos personalo pervardijimo“ (Žin., 1999, Nr. 47-1498; 2000, Nr. 70-2086):
1. Išdėstau 1.5.1 punktą taip:
„1.5.1. laboratorinės diagnostikos specialistus – specialistus, įgijusius medicininės diagnostikos laboranto, sanitarijos felčerio, felčerio laboranto profesinę kvalifikaciją, gavusius tai patvirtinančius diplomus, taip pat įgijusius medicinos sesers, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos felčerio, akušerio profesinę kvalifikaciją, gavusius tai patvirtinančius diplomus ir papildomai išklausiusius ne trumpesnius kaip 1 mėn. trukmės laboratorinės medicinos mokymo kursus bei turinčius tai patvirtinančius pažymėjimus,“.
2. Išdėstau 1.5.2 punktą taip:
„1.5.2. klinikos laborantus – specialistus, įgijusius medicininės diagnostikos laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, felčerio laboranto profesinę kvalifikaciją, gavusius tai patvirtinančius diplomus, taip pat įgijusius medicinos sesers, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos felčerio, akušerio profesinę kvalifikaciją, gavusius tai patvirtinančius diplomus ir papildomai išklausiusius ne trumpesnius kaip 1 mėn. trukmės laboratorinės medicinos mokymo kursus bei turinčius tai patvirtinančius pažymėjimus,“.
3. Išdėstau 1.5.3 punktą taip:
„1.5.3. radiologijos laborantus – specialistus, įgijusius rentgeno techniko, medicininės diagnostikos laboranto, sanitarijos felčerio, felčerio laboranto profesinę kvalifikaciją, gavusius tai patvirtinančius diplomus, taip pat įgijusius medicinos sesers, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos felčerio, akušerio profesinę kvalifikaciją, gavusius tai patvirtinančius diplomus ir papildomai išklausiusius ne trumpesnius kaip 3 mėn. trukmės radiologijos srities mokymo kursus bei turinčius tai patvirtinančius pažymėjimus,“.
4. Papildau 1.5.5 punktu:
„1.5.5. mikrobiologijos laborantus – specialistus, įgijusius sanitarijos felčerio, medicininės diagnostikos laboranto, higienos felčerio, felčerio laboranto profesinę kvalifikaciją, gavusius tai patvirtinančius diplomus, taip pat įgijusius medicinos sesers, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos felčerio profesinę kvalifikaciją, gavusius tai patvirtinančius diplomus ir papildomai išklausiusius ne trumpesnius kaip 1 mėn. trukmės atitinkamos srities mokymo kursus bei turinčius tai patvirtinančius pažymėjimus.“.
5. Papildau 1.51 punktu:
„1.51. šio įsakymo 1.5 punkte minima sąvoka „mokymai“ suprantama kaip Lietuvos sveikatos mokslų, Vilniaus universitete, kolegijose ar Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centre vykdomi ne trumpesni kaip 2 savaičių trukmės tobulinimo kursai.“
6. Pripažįstu netekusiu galios 1.6.5 punktą.
7. Pripažįstu netekusiu galios 6 punktą.
8. Pripažįstu netekusiu galios 7 punktą.
9. Išdėstau 8 punktą taip:
„8. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administruojamą sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-07-17, Nr. 84-4402 
Įsigalioja  2012-07-18
daugiau »
į užrašus

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-998 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ LABORATORIJŲ VEIKLOS VERTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. liepos 5 d. Nr. V-699
Vilnius
P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų kokybės reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-998 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų veiklos vertinimo“ (Žin., 2007, Nr. 131-5311):
1. Išdėstau 7.1.3 punktą taip:
„7.1.3. gydytojai alergologai ir klinikiniai imunologai**, papildomai baigę ne trumpesnius kaip 3 mėnesių trukmės laboratorinės medicinos mokymo*** kursus ir turintys tai patvirtinančius dokumentus;“.
2. Išdėstau 7.1.4 punktą taip:
„7.1.4. gydytojai mikrobiologai**:
7.1.4.1. baigę medicinos studijas ir papildomai baigę ne trumpesnius kaip 3 mėnesių trukmės laboratorinės medicinos mokymo*** kursus ir turintys tai patvirtinančius dokumentus arba
7.1.4.2. baigę higienos, sanitarijos ir epidemiologijos studijas ir papildomai baigę ne trumpesnius kaip 1 mėnesio trukmės laboratorinės medicinos mokymo*** kursus ir turintys tai patvirtinančius dokumentus;“.
3. Išdėstau 7.1.6 punktą taip:
„7.1.6. medicinos biologai*:
7.1.6.1. baigę ne trumpesnes kaip 5 metų trukmės arba magistrantūros biologijos, biochemijos, molekulinės biologijos, chemijos studijas ir papildomai baigę ne trumpesnius kaip 3 mėnesių trukmės laboratorinės medicinos mokymo*** kursus ir turintys tai patvirtinančius dokumentus arba
7.1.6.2. baigę 5,5 metų (11 semestrų) trukmės biologijos studijas, suteikiančias biologo-biochemiko ir biologijos ir chemijos mokytojo kvalifikaciją, arba
7.1.6.3. baigę ne trumpesnes kaip 5 metų trukmės biologijos studijas, suteikiančias biologo-biochemiko ir biologijos ir chemijos dėstytojo kvalifikaciją, ir papildomai baigę ne trumpesnius kaip 3 mėnesių trukmės laboratorinės medicinos mokymo*** kursus ir turintys tai patvirtinančius dokumentus;“.
4. Išdėstau 7.1.7 punktą taip:
„7.1.7. medicinos genetikai:
7.1.7.1. universitete* baigę ne trumpesnes kaip 5 metų trukmės arba magistrantūros biologijos, biochemijos, chemijos studijas ir papildomai baigę specializuotus genetikos mokymo kursus ir turintys tai patvirtinančius dokumentus;
7.1.7.2. universitete**** baigę genetikos, medicinos biologijos ar biochemijos magistrantūros studijas;
7.1.7.3. universitete***** baigę medicinos genetikos magistrantūros studijas;“.
5. Išdėstau 7.1.8 punktą taip:
„7.1.8. medicinos mikrobiologai, universitete:
7.1.8.1. baigę ne trumpesnes kaip 5 metų trukmės biologijos studijas ir papildomai baigę ne trumpesnius kaip 3 mėnesių trukmės laboratorinės medicinos mokymo*** kursus ir turintys tai patvirtinančius dokumentus arba
7.1.8.2. baigę mikrobiologijos ar medicinos biologijos magistrantūros studijas;“.
6. Išdėstau paaiškinimus taip:
„Paaiškinimai:
* kvalifikaciją įgiję iki 2000 m.
** kvalifikaciją įgiję iki 1992 m.
*** Mokymai – Lietuvos sveikatos mokslų ar Vilniaus universitete vykdomi ne trumpesni kaip 2 savaičių trukmės tobulinimo kursai.
**** kvalifikaciją įgiję nuo 2000 m. iki 2014 m.
***** kvalifikaciją įgiję nuo 2013 m.“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-07-17, Nr. 84-4401 
Įsigalioja  2012-07-18
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS KOMPENSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

2012 m. liepos 5 d. Nr. V-698
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu ir Valstybinio audito ,,Privalomasis sveikatos draudimas“ rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. V-384, 11 punktu bei siekdamas racionaliau naudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas:
1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Pirmąjį ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašą;
1.2. Antrąjį ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 arba 80 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašą;
1.3. Trečiąjį ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100, 95, 80 arba 50 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašą.
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. V-466 ,,Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 72-2952);
2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. V-344 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V-466 ,,Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 50-2456);
2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. V-10 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V-466 ,,Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 5-166);
2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. V-49 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V-466 ,,Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 15-662).
3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administravimo sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-07-17, Nr. 84-4405 
Įsigalioja  2012-07-18
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2006 M. KOVO 31 D. ĮSAKYMO NR. V-234 „DĖL VALSTYBĖS PARAMOS ORTOPEDIJOS TECHNINĖMS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI ORGANIZAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. liepos 5 d. Nr. V-697
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512)
9 straipsnio 3 dalies 4 punktu ir Valstybinio audito ,,Privalomasis sveikatos draudimas“ rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. V-384, 11 punktu bei siekdamas racionaliau naudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas:
1. P a k e i č i u Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 37-1335; 2007, Nr. 75-2986; 2008, Nr. 8-305; 2009, Nr. 72-2951; 2010, Nr. 50-2457):
1.1. Išdėstau 3.1 punktą taip:

Valstybės žinios, 2012-07-17, Nr. 84-4400 
Įsigalioja  2012-07-18
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS INFORMACIJOS APIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS PAVALDUMUI PRISKIRTAS ANTRINIO LYGIO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS IR JŲ TEIKIAMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TEIKIMO TIPINIO APRAŠYMO TVIRTINIMO

2012 m. liepos 5 d. Nr. V-692
Vilnius

Vadovaudamasis Administracinių paslaugų teikimo aprašymų rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-644 (Žin., 2009, Nr. 145-6446), ir atsižvelgdamas į Ministro Pirmininko kanclerio 2012 m. balandžio 6 d. pavedimą Nr. 63-1363:
1. T v i r t i n u Informacijos apie savivaldybės tarybos pavaldumui priskirtas antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigas ir jų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas teikimo tipinį aprašymą (pridedama).
2. R e k o m e n d u o j u savivaldybėms, teikiant informaciją apie savivaldybės tarybos pavaldumui priskirtas antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigas ir jų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, vadovaujantis šiuo įsakymu patvirtintu Informacijos apie savivaldybės tarybos pavaldumui priskirtas antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigas ir jų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas teikimo tipiniu aprašymu, parengti Informacijos apie savivaldybės tarybos pavaldumui priskirtas antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigas ir jų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas teikimo aprašymą ir vadovaujantis Administracinių paslaugų teikimo aprašymų rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-644, 20 ir 22 punktais tvirtinti ir skelbti informacijos apie savivaldybių pavaldumui priskirtų antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigų ir jų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo aprašymus.
3. P a v e d u:
3.1. Sveikatos apsaugos ministerijos Ryšių su visuomene skyriui paskelbti šį įsakymą Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje;
3.2. šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administravimo sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

Valstybės žinios, 2012-08-04, Nr. 93-4804
Įsigalioja  2012-08-05
daugiau »
į užrašus
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. V-517 „DĖL CHEMINIO UŽTERŠIMO ŽIDINIO TYRIMO PROTOKOLO FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. liepos 5 d. Nr. V-682
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. V-517 „Dėl Cheminio užteršimo židinio tyrimo protokolo formos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 65-2477) ir išdėstau jį nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL CHEMINIO UŽTERŠIMO ŽIDINIO TYRIMO PROTOKOLO FORMOS PATVIRTINIMO

Siekdamas užtikrinti tinkamą visuomenės sveikatos priežiūrą cheminio užteršimo atvejais ir pagerinti cheminio užteršimo židinių apskaitą:
1. T v i r t i n u Cheminio užteršimo židinio tyrimo protokolo formą (pridedama)

Valstybės žinios, 2012-07-13, Nr. 82-4308 
Įsigalioja  2012-07-14
daugiau »
į užrašus

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-1131 „DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. liepos 5 d. Nr. V-681
Vilnius

Siekdamas užtikrinti greitosios medicinos pagalbos teikimą pacientams,
pakeičiu Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą (toliau – aprašas), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 158-8058; 2011, Nr. 100-4723, Nr. 161-7659; 2012, Nr. 76-3961):
1. Išdėstau 14 punktą taip:
„14. TLK apskaičiuoja GMP paslaugų teikėjams skiriamas lėšas už 12.1 ir 12.2 punktuose nurodytas GMP paslaugas (toliau – ASPĮ metinės lėšos) pagal Statistikos departamento vėliausiai paskelbtą patikslintą sausio 1 d. nustatytos teritorijos miesto ir kaimo gyventojų skaičių (toliau – statistinis gyventojų skaičius), vadovaudamasi šio aprašo 16 punkto 1–6 eilutėse nurodytomis bazinėmis kainomis pagal formulę:

Valstybės žinios, 2012-07-13, Nr. 82-4307 
Įsigalioja  2012-07-14
daugiau »
į užrašus
grįžti į viršų